گورشه تئ نیگایمه

گیل آوایی

هاچین ترا لیسکا نوکون تئ واستئ من بلایمه

غریبه جا فارس مرا کئ گورشه تئ نیگایمه

بیا مئ امرا قارنوکون آ روزیگاره سخته مئن

کئ بئ تولاب واکفته یم تئ عشقه موبتلایمه

چره مئ دادا نیشتاوئ  عالمه گوشا کرا گود

دانئ تئ دیل دباخته یم تئ واستئ گیل آوایمه

وسته ده هائ لوچان زدن هائ مرا دیوانه گودن

ده سر به آسمان زنم دانئ کئ تئ فدا یمه

مئ دیل کرا واهیلا به وختئ  ایجور ده فان درئ

خیال کونئ کئ نه سامه پاک ده هاچین پلایمه

وسته ده لاب دمرده یم بئ تو هاچین بمرده یم

چره ترا لیسکا کونئ تئ واستئ پاک بلایمه

شواله یم تئ یاده جا  گورشا بویم تئ نازه جا

دباخته یم تیره آغوز ولئ تئ سر برایمه

وختئ مرا شب دواره یاد آورم برقه تئ چوم

جنگله افشانا گودئ نانئ کئ گورشه کایمه

گیل آوایئ وسته گولاز آنقده ماه و نازه ره

چن قده  لیسکه یارا گئ  هانده تئ چوم برایمه

 

 

بازگشتwww.perslit.com