MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" مليندا و مليندا؛ مرز باريک کمدی و تراژدی

 = 5;ليندا و مليندا؛ مرز باريک کمدی و تراژد&= #1740;

 

پرويز جاهد
منتقد فيلم= ; <= /span>

 

 

3D"پوس=

پوستر فيلم مليندا و = مل= 10;ندا=

 

'مليندا و مليندا'، آخرين ساخته وودی آلن، فيلسماز پرتجربه آمريکايی، به اعتباری بازگشت موفقيت آميز آلن به سبک و فضای آشنای سينمايی او و رويکرد دوباره اش به قالب کمدی و طنز است. اين فيلم در واقع بازتاب انديشه فلسف&#= 1740; و دغدغه هميشگی او در باره ماهيت زندگی است و اين پرسش را مطرح می کند که زندگی تراژدی است يا کمدی و يا ترکيبی از هر دو (تراژيکمد&= #1740;).

در اين فيلم وود&= #1740; آلن، با انتخاب يک شخصيت واحد و محوری ( مليندا با بازی رادا ميچل) و قرار دادن او در دو قصه با لحن و فضای نسبتا متفاوت در پی اثبات اين تئوری است که زندگی می توا&= #1606;د به يک نسبت کمدی و تراژد&= #1740; باشد و مرز ميان اين دو فرم نمايشی بسيار باريک و تقريبا قابل چشم پوش&= #1740; است.

فيل= ;م با صحنه ای شروع می شود که چند نويسنده در رستورانی ( کافه فرانسو&#= 1740; بيسترو) در قلب منهتن نيويورک دور ميزی نشسته اند و در باره تراژدی و کمد&= #1740; بحث می کنند.

&#= 1583;و نفر از آنها نمايشنامه نويس اند، يک&= #1740; با اينکه دنيا را پوچ و کميک می بيند، نمايشهای تراژدی و جدی می نويسد و ديگری با اينکه دنيا را تراژيک می بيند، کمدی نويس است.

هر کدام از آنها فی البداهه داستانی را در باره زن جوان ۳۰ ساله ای به نام مليندا روايت می کنن&= #1583; که غير منتظره و سرزده وارد مهمانی شام يک زوج جوان نيويورکی می شود. از اين جا به بعد هر کدام از آنها داستان را در دو جهت متفاوت هدايت می کنند که با مقتضيات نمايشی که در آن قرار گرفته اند همخوانی دارد. يکی از آنها آن را به صورت کمدی و ديگری به صورت تراژدی پيش می برد.

اما به طور کلی در هر دو داستان، لحن کمدی بيشتر غالب است و وزن سنگين تر&= #1740; نسبت به تراژدی دارد

سي= 605;ای زنی در ميان جمع

<= ![endif]>

رادا ميچل در نقش مليندا=

 

وود= ;ی آلن به داستان گويی در باره زنها علاقه دارد. بيشتر شخصيتهای اصلی فيلمها&#= 1740; او را زنها تشکيل می دهند ( آنی هال، هانا و خواهرانش، شوهران و زنان، سپتامبر و ز&= #1606;ی ديگر).

زنه= ;ای فيلمهای او غالبا حساس، آسيب پذير و شکننده اند و بيشتر از آنکه تابع عقل و منطق باشند اسير احساسات و عواطف خويشند.

شخص= ;يت محوری اين فيلم نيز يک زن است. در هر دو روايت مليندا زنی درمانده و شکست خورده است که ازدوا&= #1580;ی ناموفق و گذشته ای تلخ داشته است.

در روايت تراژد&#= 1740;، مليندا سرزده وارد مهمانی شامی می شود که دوست هم مدرسه ای سابقش، لورل برای متقاعد کردن تهيه کننده يک نمايش برای شرکت دادن همسر بازيگر او جانی لی ميلر ترتيب داده است.

او عصبی و آشفته است و به محض ورود شروع به تعريف داستان زندگيش می کند و مهمانان را حيرت زده باق&= #1740; می گذارد.

در نسخه کمدی، مليندا يک غريبه است که در همسايگی يک زن جوان فيلمساز( سوزان) و شوهر بازيگرش ( هاب= ی با بازی ويل فرل) زندگی می کند. او نيز سرزده وارد مهمانی شامی می شود که شوهر زن برای راضی کردن يک&= #1740; از مهمانان به سرمايه گذاری درفيلم همسرش با عنوان "سونا= 578; اختگی" تدار= 705; ديده است.

در واقع هر دو مهمانی بر مبنای مناسباتی کاملا مادی، حرفه ای و غير دوستانه ترتيب داده شده است. در اين مناسبات است که جايی برای آدمهای غير حرفه ای و گمنامی چون شوهر لورل و شوهر سوزان وجود ندارد. خواست هر دو برای بازی در نمايش و فيلم از سوی تهيه کنندگان رد م&= #1740; شود چرا که آنها به بازگشت سرمايه فکر م&= #1740; کنند و نياز به بازيگران مشهور دارند. =

رو= 575;يت

<= ![endif]>

 

وود= ;ی آلن به جای روايت اپيزوديک دو داستان و مجزا کردن آنها ازهم، هر دو را ماهرانه به موازات هم پيش می برد و يک در ميان به هم برش می زند= .

با اين شيوه او به تماشاگر اين امکان را می دهد که به تفاوتها و شباهتهای موقعيت های کمدی و تراژد&= #1740; در هر دو داستان فکر کند و ببيند که چگونه اين = دو داستان می توانند به صورتی کاملا تصادفی و تقدير گونه درهم تداخل کنند.

در واقع وودی آلن نشان می دهد که زندگی&= #1548; عليرغم خواست و اراده انسان، غير قابل پيش بين&= #1740; است و حوادثی روی می دهد که سرنوشت آدمها را به هم گره می زند و آن را در مسيری تراژيک يا کميک می اندازد.

در صحنه ای از فيلم مليندا خطاب به هابی می گويد: "من م= ی نوشم، چرا که زندگی زود می گذرد و غير قابل پيش بين&= #1740; است."

در نسخه کمدی، سوزان، دندانپزشکی را به مليندا معرفی می کند. در نسخه تراژدی نيز دوستان مليندا سعی م&= #1740; کنند او را به ازدواج ترغيب کرده و با دندانپزش&#= 1705;ی آشنا سازند، اما سرنوشت، مليندا را به راه ديگری می کشاند و او عاشق نوازنده پيا&#= 1606;ويی می شود که در همان مجلس حضور دارد.

وود= ;ی آلن خود درباره اين فيلم گفته است: " موضوع اين فيلم بارها در فيلمهای من پيش آمده، گاهی کمدی و گاهی تراژدی ولی من معمولا با کمدی سر و کار داشته ام، اما در واقع هر دو شکلش هميشه برای من مطرح بوده است. هيچکدام از داستانها&#= 1740; مليندا در اين فيلم واقعی نيست بلکه هر دو زائيده خيال سای ( نويسنده کمدی) و مکس ( نويسنده تراژدی) اند که در رستوران نشسته اند و داستان پردازی می کنند."

عن= 575;صر مشترک در دو داستان<= o:p>

<= ![endif]>

 

وود= ;ی آلن با گنجاندن عناصر، رويد&#= 1575;دها و لوکيشن های مشابه در هر دو نسخه کمدی و تراژدی، سع&= #1740; می کند ايده تراژدی را به کمدی پيوند زده و شکاف ميان آنها را کمرنگ سازد. در هر دو نسخه مليندا به طور تصادفی با نوازنده پيانوی جوان&#= 1740; آشنا می شود که کارشان به عشق می کشد. در تراژدی، مليندا با دست کشيدن بر روی چراغ جادو آرزو می کند که زندگيش تغيير کند. در داستان کمدی نيز، هابی شوهر سوزان که عاشق مليندا شده است، با لمس ه= مان چراغ، نيت می کند که به عشق مليندا برسد بدون اينکه به احساسات همسرش لطمه بخورد. هر دو مليندا در همان رستورا&#= 1606;ی( کافه بيسترو) با دوستانشا&#= 1606; ديدار می کنند که راويان قصه در آنجا نشسته اند.

عنص= ;ر خيانت در هر دو قصه وجود دارد و پررنگ است. در نسخه تراژدی، لورل متوجه خيانت همسرش می شود و او را به باد سرزنش می گيرد در حالی که خود نيز دارد به او خيانت می کند.

در داستان کمدی نيز، سوزان به شوهرش خيا&= #1606;ت کرده و با مرد ديگری روی هم می ريزد. انگيزه خيانت در هر دو داستان، ازدواج نامو&#= 1601;ق و رابطه های جنسی و عاطفی سرد و بی رمق است.
در هر دو داستان آينه ای هست که نقش وجدان معذب و خيانتکار شخصيتها را به عهده دارد. آنها بعد از خيانت خود روبروی آينه قرار می گيرن&= #1583; و از دروغی که گفته اند اظهار پشيمانی می کنند.

طن= 586; عصبی و ويرانگر

<= ![endif]>

آلن همراه همسرش سون يی ¦= 2;ريون=

 

وود= ;ی آلن هميشه به عنوان يک فيلمساز شاخص و مولف س= ينمای آمريکا مطرح بوده و در کنار فيلمسازان نوگرايی چون فرانسيس فورد کاپولا، رابرت آلتمن، سيدن&#= 1740; پولاک و مارتين اسکورسيزی، نقش مهمی در پيدايش جريان نو و متفاوت سينمای آمريکا در دهه هفتاد ايفا کرده است.

فيل= ;مهای او با اينکه موضوعها و تم های متنوعی دارند، اما آکنده از طنز، شوخی و هجو هستند و نشانه های روشنی از خلاقيت و نبوغ هنری سرشار او در آنها موجود است. برای او مسائل فلسفی چون مرگ و زند= گی همانقدر مهم اند که مسائل سياسی مثل کمونيسم، يهود ستيزی و فاشيسم.

گذش= ;ته از اين، عشق، خيانت در زندگی زناشويی و سکس تم بسيار&= #1740; از فيلمهای او چه کمدی و چه جدی را تشکيل می دهد. وی استعداد خيره کننده ا&= #1740; در نوشتن ديالوگ های طنزآميز و ترسيم روابط ميان آدم های طبقه متوسط و روشنفکران آمريکايی دارد.

کمد= ;ی وودی آلن ترکيبی از طنز عصبی و ويرانگر، ديالوگهای بديع و غافلگير کننده و موقعيت های کميک هجوآميز است. =

طنز= ;های او همانند طنز چخوف، تند و تلخ و برنده اند. خو= د نيز بارها عنوان کرده که عاشق چخوف است.

دا= 587;تانهای نيويورکی

وود= ;ی آلن عاشق نيويورک است. او داستان پردازی نيويورکی است که داستانهايش غالبا در خيابانها، محله ها و کافه های نيويورک خصوصا منهتن روی می دهند. نگاه او به نيويورک و منهتن عاشقانه و شا&= #1593;رانه و تا حدی نوستالژيک است. اگرچه اين شيفتگی و عشق صميمانه به نيويورک باعث نشده که او از نقد مناسبات اجتماعی اين کلان شهر مدرن غافل باشد.

 

 

 

از:

http://www.bbc.co.uk/persian= /arts/story/2005/04/050415_pm-pj-allen-melinda.shtml

 <= /p>

 

www.perslit.com

 

------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAUUAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhBQABAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAB AAEAgAAAAAECAwICRAEAOw== ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAMQAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQACAYGBgYGCAYGCAwIBwgMDgsICAsOEA0NDg0NEBEMDg4ODgwREBMUFRQTEBkZGxsZGSUkJCQl KSkpKSkpKSkpKQEJCAgJCgkLCgoLDgwODA4SDg4ODhIUDg4PDg4UGhIQEBAQEhoXGBUVFRgXHBwa GhwcIyMiIyMpKSkpKSkpKSkp/8AAEQgBKwDLAwEiAAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAA AAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIG AnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6Oz NhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dn d4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQID BQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LC B3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaW prbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq +v/aAAwDAQACEQMRAD8A6H5L8l+Trryd5eurry9pk1xNpllJNNJZW7u7vbxszuzRkliTUk4ef4E8 j/8AUtaV/wBINt/1TzeRP+UH8tf9sqx/6ho8kGKsf/wJ5H/6lrSv+kG2/wCqeFvmDyP5Nj0e7kg8 u6ZHIihldLK3VhQitCI8mWEvm66ax8sareLF6xt7aSQxVpyCDkRX5DKs8ZSw5Ix5yhID3kbM8REc kJHkJAn3W8nPlry5/wBWex/6Rof+aM3+GvLn/Vnsv+kaL/mjFtH1fT9es0vdMl9WNtnj6SRt3R06 gj7sH0I67ZxMsmeEjCc5xkDRBJsF6aMMUgJRjEg8iAEq/wANeXP+rPZf9I0X/NGb/DXlz/qz2X/S NF/zRhpmweNl/wBUn/pinw8f8yPyCV/4a8uf9Wey/wCkaL/mjN/hry5/1Z7L/pGi/wCaMNM2PjZf 9Un/AKYr4eP+ZH5BK/8ADXlz/qz2X/SNF/zRm/w15c/6s9l/0jRf80YaYItbOa8fjEKKPtyHov8A b7ZKOTPOQjGcyTyAJQYYogkxiAPIJZY+UdBvLlLeDRLKSR68V+rQ0+Z+DYDJ1pv5beTbOL/SND06 5nb7bPaQFR7KrIcX0C0hs7pViFWKtzc9W2yUDOr7LxZMWn4ckuKRkSetWBtbotfOE81wFARA7uvN j/8AgTyR/wBS1pX/AEg23/VPN/gTyP8A9S1pX/SDbf8AVPJBlE0Fcz3DYF5n8qeTLW2igt/L2lxz TNUsllbhgi9aER7VOFvl/wAieWL+89SXQ7A20FDIDaw0Zv2V+x9Jwy1O4k1fVWFv8YZhFbgdCB+1 8id8menWEen2kdsm5ArI38zn7TYoYV5p8o+Tra3t47fy9pkUkjklksrdW4qPaPpU4R6b5K8t6hex Wq6LY8WNZG+qw7IPtfsZI/Mt0J9TZB9m3UR/T9pv14d+WNO+r2pvJBSW5A4g9RGPs/f1wr1Y75p8 meT7a3tmt/L+mxEyEEpZwKSOPeiZGP8AC3lr/qy2H/SLD/zRk+84tRbNPeQn6AowgvLGWyEBl/3f EJRtSleq/RgSkH+F/LP/AFZbH/pFh/5ozDyv5Zrvotj/ANIsP/NGG2Nc0R28FJ+4YoYUdB0EsxGl 2lKmg+rxf804Q/ojSf0r6f1C34fpT0+HopTh+jPV4U4/Z5/FTx3yWj9eR7/pcf8Ab3/7tORva2oH n+Or3ryJ/wAoP5a/7ZVj/wBQ0eSDI/5E/wCUH8tf9sqx/wCoaPJBkm52FvmG1e+0HVLKJeUlxaTx RqTSrPGyqK/M4ZZTAMpU9DscSr4t8raG+p30tq15+jp4FasjOYlDIGBV2XcfENvfbFU82eZdGvJb e11OaaKJuPC4InFB4hwaH5YafmXo0mi6+17bEpDfmTmF2UTxkxyinT4geX0nJB+Wf5Qf4ysh5g16 6mt9MkZltoYaCafh8JkMjhuKcgR0qaZj4zh1WGE5QjISG4kBKjyI37i3T8TBklESIMTsQa26H4oD TPzWYfBrOn16fvrU0P0xyH9RyZ6X5q8v6x8NjfJ6u37mX91Jv4LJSv0ZNE/JL8uFj4HSmY0pza5n 5fOvqYQaz/zjz5Wu0d9GvLrTpzvGrsLiEHsOLgP/AMPmFn7E0mSzC8R/om4/6U/ocnF2lnhQlUx5 7H5hUIINCKZWQq+8l/mt5DR5bBxrelxbssdZwB/xgk/er/sDgnyv+Y/l+9ultfMqNpd0pCHkC0Bk rSjt9qMf6w+nNTm7E1UJAQ4ckSfqBqvMxP6Lc/H2lgkPVcT3Hr7izuw02S6pLISkHj0Ley/1yQRR xwxiKJQiL0AzRvHLGksLrJFIAY5EIZGXsUZdiPljs2Gm0mPTxqIuR+qR5/2NGXNLId+XQBG6V/vc n+q36skAyP6V/vcn+q36skAzaaf6D73X6j6/g7CXzJqP1OxMSNSa5qinuF/ab+GHDyJGjPIQqKCz MegA65G7KzfW786vdqRaKR9Tib9pV6Ejw7++XtCp5a0j6tGL+4Wk0g/cqRuiH+Jw8uZ0treS4f7M Slj70GKjAepWLahALUyenC7AzU+0VG/FfCpxViWj6bJrF41zOP8AR1cvOf5mJ5cB/HJyAAKAUA7Y nb28NrClvAgSJBRVGK4qxvUrZtU8wQWpFYLaNZJvCjMTT6aDEfOCf7xye7r+o5JY4IopJZUWjykN I3c0FB9wwh83L/odu/8ALLT71P8ATFWI4nckLbSn/Ib8RihwNqLcbKX34j7zj3sSdkhAyO/9Lj/t 7/8AdpyRZHf+lx/29/8Au05FqHX3PevIn/KD+Wv+2VY/9Q0eSDI/5E/5Qfy1/wBsqx/6ho8kGSb3 ZR6ZeY9MVfOf542noQch/um/cg+00ZfO6eVdOg0ry1pGnW68Y7e0hQfPgCx+kknOUf8AOQNi36HF 0i/C0kLuf9XlF/xsudk0o10uyI6G3i/4gMw9DHghlx/zM0wPdI8Q+9ydVLjlCf8AOxxv3jY/ci82 bNmY4zVO+RbzX+XflXzjGTq1kFu6US/gpHcL/swPi+TA5Ks2KvnO+0bzp+TNybuzdtZ8ou4MyEUC VNPjXf0X32dfhPfOnaHrum+Y9Mi1XSpfVt5dmBoHjcD4o5F7MMnNxbw3MMltcRrLBKpSWJwGVlYU Ksp2IOeZdYl1P8mfPF3b6fGLjRNQUXEVm7ELJAzGihv2JImBUN4ZVlwiYsc/vbsWUxNHk9/0r/e5 P9Vv1ZIBnnS3/P8Ae2uRMvl4MgBHE3R5UPv6VPwzovlL85vKfmeSKymZ9J1GUhUtrojg7H9mOZfh P00OOGBjCjztGaQlKx3PQLm1iu4/SmqYyQXTswH7Le2KgBQANgNgBlg1FfHCHWvOflby6yprWrW1 pI/2Ymer08eCcmp9GWtSfZsi1l+ZHkTUHEdt5gsi56K8oi/5O8MkcF1bXKh7eaOZWFVZGDAj2K1x VWzZs2Kuwg82j/cfD/xmX8VbD/CHzb/xzY/+M6f8RbFWGHC/V2IgjT+Z9/kBhhhRq71ljjB+ytSP mf7MBYT+lL8jv/S4/wC3v/3ackWR3/pcf9vf/u04tY5H3PevIn/KD+Wv+2VY/wDUNHkgyP8AkT/l B/LX/bKsf+oaPJBhb3Zs2bFXn/5y6UdS8iai6/btU9b6FIY/qyQeR9STVvJ+iaghr6tnDyp2dFEb j6GU4b6hZw6hZXFhcKGhuY3ikU9Crjic49+VuvTeUtcuvy011isZleXQbhzRWViS0A5eJFV96jwy mNRzSHLxBxjzMfTL7KbDcsYP8w18DuP0vas2VXLy5rdmzZsVdnnT/nI24Rte0S2AHqRWcsjHvxkl CqP+SZz0S7rGpdyFRQSzE0AA6kk55o+pH82PzL1DVZOT+XbCRUZz0aCH4YoUI/38wLf6u+AkRBJ5 BMQSQBzKc+Vfya8ra/oWm3dxdXqXl9aLO0yOqoruvLaJozsvTrvkF/MP8sdV8hvFPLMt9pN05jgu 1UqyuAWEcqbgMQCRQ70z0xpIVLyNEUKioVVVFAFUUAA8AM47/wA5G3t3+ktE031WFn6ElwYakIZe fAOR3IXYfPK8MjKJJ72zNERkAO4PP/K8PnbzGG0rS9Wu7fToAPrDvcSrBGD0WimpJ7KMl9r+UOjr Vr/Urm4kbdmjVIwT33bm2H/5f2Mdj5R07gPiula6lNKVaVtq/JQBkly1qYBN+UXlx1pDeXkTdixj kH3FFwsl/KbULJvW0PW/TlG45q8DV9ngY/qzqWbbwxV5Z+kfzn8qOJkvru8t4e4cX0JXpujhm/Cu H+if85EanbuLfzNpMc/E0kmtCYZF37wzchUf6wyaAkGo2OFmreXtE1xSNVsYrhz/ALvpxmFPCVKN irK9A/NvyJ5g4JDqS2Vy5oLW9HoPX/WYlD9DYc+aJY5tIilhdZI3mQq6kMpFG3BG2ecPNX5YT6fD LqGgu95aoC01lIAZkUblkI/vAPlXIlo+v+YdNeK20fUJ4Fdx6dsJP3JdjQVjkPp71xV9GUr88j17 J6t1Iw6A8R8l2yLt5+8x+Xlhg82aWjGeMNFcQN6UhqobeJvhJXkA1Kb7YdWV3Ff2cF7By9G4QPHz HFqHxGAteS6Cvkd/6XH/AG9/+7TkiyO/9Lj/ALe//dpxYDkfc968if8AKD+Wv+2VY/8AUNHkgyP+ RP8AlB/LX/bKsf8AqGjyQYW92bNmxV2cp/M7yfbatOkpY207n1rG+TZ4LhKVoRvQ0BP3jfOrYW65 pv6T0+W3UfvV+OA/5a9B9PTMTXYZ5MJOIkZMZ48ZH84dPiNm/TZIwyATFwn6ZjyP6nlWifm5qPlv 0NH/ADEsZV4/uotftx6kMwA2eRR+148d/wDJzqWjeZNC8wwifRdRgvkIrSJwXA/yk+0v0jOe25t6 vaajAk9nP+7ubeVQ6+FSrV3XCfU/ye8uXErXeh3Fzol3T4Gt3LxA/wCqxDgfJ8p0HaMdRiuY4Zx2 lXLyPxb9VopYp+g3E7i+b28ZR6ZwtPL/AOcekRrFpHm+K8iXYLc/aAHQf6RHL/xLE38sfmv5jQ2n mrzStrpzECaG04l5F7j9wkS/8EfozO8XHV8QcXwp3XCUf+ZHnm98y3w/LryLILi4uqpq1/GSY446 0eMSLsFA/vG/2I3yS+V/Llj5V0aDSLKjen8dxcU4tNM32pG/UB2GN8teVNE8p2bWmjwFDJT17iQ8 5pSOnN9th2UUGHWYuXLx7DYBycWLg3PNG6X/AL3J/qt+rOSf85I2dB5f1EA/8fMDHsNkkUfTvnW9 L/3uT/Vb9WRL899Jk1LyFLcRLybTbiK6Yf5HxQv9wkrl+n+g+9p1H1j3JT5cRY/L2kRr0Wzg/FAf 44ZYTeULlbvyto86kN/osaMR/NH+7YfQVw5y5x3Zs2bFLs2bNirgSCCDQjoc4Z51to/LvnWWWxjC xsY7tIRsv70VkQUGyk1zuRKqCzsFVQSzHoABUk/IZwbVJbrz15suJbIUilYLFIwosVtF8CyP9G/u TioVNd8yXnne9sLBbcQmscZVKklmADsetFVixX2650yKGK3ijt4BSKFFjjH+Sg4j9WBtM0uy0i1S zsYwiKPikoObnuzt3rgzBbTOXE7I7/0uP+3v/wB2nJFkd/6XH/b3/wC7Tigcj7nvXkT/AJQfy1/2 yrH/AKho8kGR/wAif8oP5a/7ZVj/ANQ0eSDC3uzZs2KuzYnNNHAqtK3FWZUBPTkx4qPvOKDBYuu5 aYF5s0z6reC9jX9xdH4vaWm//Bdc2kXRnt/Sc1kh237r+yf4ZMtSsItRs5bSUU9QfC3dWH2WHyzm 8LzaZflJxxaJjHOvt3/qM57V4/yWtGYD91n2l3CR5/rdzpcn5jTHGfrxcvMdP1MmzZhQioNQdwfY 5sz2h2bNmxVGaX/van+q36sNNV0621jTbrSr1OdreRPDMv8AkuOO3vhXpf8Avan+q36skAzM030H 3uJqPrHufOXkyS58qaxf/l7rrBLm3laTTZT8KzK+5CcuvMfGv0jJ7kg8/fl7pfnmyRZnNnqlrU2G oxj44z14v05JXtXbqM5Nc6j5+8hSLbecdNbVNLU8E1i1+NqDuzgbmnaQKffL2hnObCXSPN3lvXAo 0/UIzMwr9WlPpSj24vQH/Yk4dhWIqBUHoRuPvGKGs2XwbqQQPE7DId5q8+WWj103SOOo63IeEcEf 7xImPQyFftN4IPpxVBfmP5ilhgTyrpRMmp6lRbhE+0kLdE9mk/4jleXdBg0CxFutGupaNdzDozDo q/5K9sBeWvLs9jJLrOsuZ9auyzSM5DGMPu3xfznue3QZJMBLXOV7B2bNmwMHZHf+lx/29/8Au05I sjv/AEuP+3v/AN2nCkcj7nvXkT/lB/LX/bKsf+oaPJBkf8if8oP5a/7ZVj/1DR5IMLe7NmzYql+t 2jX2l3Nsgq7ITGBt8Snkv4jCvy55gW+jWyvGC3iCik/7sA/42HcZIyK5DPMXlyZZ31HTlLKx5zQr 9pW680pmu1wz4px1WCPHwjhy4/50OYI8w5el8LJGWDKeGzxQn/Nl+1mZIyD+dIIkvredKCSaMiQe PAgKfxpgCLzLrUCeiLgNx+GsiBnFPc71+eF9zc3F5M1xdSGSU9WbbYdgOgGavtHtXBqdMcUYS4iQ blVR4ef6nP0egy4cwySlGgCNr3tPdIlMlioY1MZKV9huPwODsboGnStokk5WjySmWEU3KqoX8aY6 tczdNGY02EzuzAHfu6NWWUTlyCPSRDs2bE57i3tYjPdTJBCOssjBF+9stYgEmhuSmGl/72p/qt+r JAMjWhXNteTxXNnMlxA6vwljYMppsdxklGZmn+g+9w9SCJ0RRAbymUMpVgCCKEHcEHLzZe0MO1z8 rfIuv8mvdHhinYkm4tq28lT3JioG/wBkDkXm/IvT4WY6J5i1TTYyPhhEokUH/hDnWc2KvGD+RFxc 1XWPOF9c2434AU29/UkcfhhNHoPlvRLmSPy5bcYUqi3kp9SeX+Zi5pRT2CgZ0zz1r5t4P0NatSa4 Wt0wO6RH9n5v+rOd9MBa5y6fN2bNmwNbs2bNirsjv/S4/wC3v/3ackWR3/pcf9vf/u04Ujkfc968 if8AKD+Wv+2VY/8AUNHkgyP+RP8AlB/LX/bKsf8AqGjyQYW92bNmxV2agzZsVQd1penXh5XNrHI3 8xUBv+CG+IR+XtFicOllHyHSoLfgxIwzzZUdPhlLiOKBPeYi/mzGXIBQnIDuBNNBVAAAoB0GRnWr e5tzKbERmV1LW6yVEfIfssV3A98k+AtStjcW5Kirx/Eg8fEYc0OKB7xuGWGfDME8jsXi+ofmZqVs JrY6QlteQsY5WlkZ1Rx/khVr9JyD6lq2o61N9Y1O5e5cfZDfYX/UQfCPuzpvnPy1eXLfp7Qiy6hE B9ZhTrOi9GC9GdRtQjcZzyPVrKUGPV9KhuGJPK5gra3IP+w/dk/NMwXsdB+XOMZMGEcXKYBucT/n dPinPkDXtU0/UjptrNwtboSO6EAlXCfbjP7JNN87FoWvyPItlfvyZ9oZz1J/kb+BzknlW18sy63B NY6hdQuscha2ubcOfs0PGWFgD92TswWY+ze17/3Lg/xzM0/0H3vP9vGJ1gMYmN4wZAjhPFZ3ekZs LtJvDPbpDNJzuo1HqVRo2K9A3FwDvhjlzqXYUa/rkGh2TXElHneq20Fd3f8A5pHc4/W9cstDtvrF y3KRqiCBT8cjeA9vE5yfVNTu9XvGvbxuTtsiD7KJXZVwEsZSr3oe4uJru4kurhuc0zF5HPdjjQpM bP2UgH/ZV/pjcGW8POxun/l4kf7Hf+OBpAtB5s2bFXZs2bFXZHf+lx/29/8Au05Isjv/AEuP+3v/ AN2nCkcj7nvXkT/lB/LX/bKsf+oaPJBkf8if8oP5a/7ZVj/1DR5IMLe7NmzYq7NmzYq7NmzYq7Mc 2bFUj1KyaFzcRisTbsB+yfH5ZBPM/kex15mvLRls9SO7S0rHKf8Ai1V7/wCUPxzqxAIoRUHYjCq5 0gElrUhf+Kz0+jwzGy4TZlDrzDnaXWTwyBEjEjlLy7i8a8ueS/MmmeYIjNaerF6cqiaF1dKldq9C PpGda0by4tqwur6kk4oY4xuqHx92ylZdGcXupEQWy1Uyk1HJtlHw1O+Ar78wdLg5JYRSXcg6NT04 /wDgm3/DJ4ARA3tux7R1Z1GYZJmNiAj6eWxP62W0Fa9x3yLa/wCdbLTg9tYcbu8FQSDWKM/5bDqf YZDNW806xq4aOab0bZutvD8Kkf5TfabCQU6DLbdecnciLy8utQuXu7yUyzP1Y9h/Ko7D2xDNmwNb sPNNi5WDKw/vFc/fthHkis5oobFZNinpULE/ZI64QzhzPuY6NhmzVqST3Nc2Bg7NmzYq7I7/ANLj /t7/APdpyRZHf+lx/wBvf/u04Ujkfc968if8oP5a/wC2VY/9Q0eSDI/5E/5Qfy1/2yrH/qGjyQYW 92bNmxV2bNmxV2bGSuyRs6oZGUEhB1NOwrgWG9uJWZWs5IiONC5Whr13WvTFUbmwAuozEVNlMDQ1 AodwvOnUdenzxq6pKX4GymX4S1SNtq7fh+OKpjmwu/Sc3MKbGYKQSJKDjtU/Pt4Yob6RZVia2ejk UcbrQ136Yqkvn3/lHn/4zRf8SzlvTOmeb7r19AL3FtJHEJ4eSMQrMPUIYCnTYVyEi10hW4LP60i1 jCluEckijlz9Qj4UkqFHhQ4C1TFy+CVVzYbfVNN3+NK/8fI9cf6P8IP7n/f/AMW3+dcqW30qPlzG 4BaERTB+aqnKr9eBZvhp1wMaPeEqrmwztrLT5oIedyou25tJEW4IqlWEQDNty5gct+hy4rC1EE0k rxs4gjMS+um8taTbKw+z2H68VopXm3pTt4YOvYdPji52UpdjPIvBj8SxKo4k7UNW6MO2AcUVTs2b Nirs2bNirsjv/S4/7e//AHackWR3/pcf9vf/ALtOFI5H3PevIn/KD+Wv+2VY/wDUNHkgyP8AkT/l B/LX/bKsf+oaPJBhb3Zsgra5qVl+ZEthdXLNol1DBawQGnGK9kR7hG+zWkiQsvXrgTWfMGrP51Nl YXLw6Va2d7DKq8aS3sdsLqoqp/ulkTv9r5Yq9FzZzHQLaXWtM02Q/mFe/pK+topHtIpbAusrxCSR Fj9Av8O+3XbJN5Yvb251nzPa3Vw88VhewQWqvSiJ9TglalAPtO5JrirKM2RvWrq7i8xaRaw3EkVv Pa6i80SUAdokh9NjVSarzNMJfy717VLizt9H8yXLXOpXFsmoWF+wCfWraYBmChQAHt2bgw8OLd8V Z9tm2zlujTa/5ii8t2r6/e2TXNhfXN1cW4g5yvDcxxR8vVhcUCuegyRWb6x5b1yw0jUtTl1fTtXW VLa5ukiW4huoV9b0y0CxqySRhqfDUEe+Ksw2zZAdI8w6jN5ymkuLgv5e1d7iz0aPbilxpwUTNWn+ 7isnGp/Z98ntQMVYz59/5R5/+M0X/Es5dnUfPpH+Hn/4zRf8SzmcUAkV5ZH9OGOgaSharsCVQAdz xOAtOT6vgo7fdm2yRafpGlXVuCJlkuHti6L6rApcFljVJUAAClmoMD2OnWp0jUL6/ib1ren1ePm0 bGjrDLypUUDNTp1rgRwnySagPvlUHhh1JFpNrp+m6ibczG5kkjuI5ZW4qYSteIj4E1U1oTjY4dOn 07VrpLektrJH9WPNwPTmkKLyStKqP7cVpKM2GcMVn+gbq6aBWuo544ElLNssqs/LiG48hxoMXFjY XehSXtvF6OoQvIzQh2YPBEFMhHMndQ4bFa/WkubJDbWmizK2nzRrBcQRpPLfSS09QkJI0Sg7AUYj p74ndadpc2tTaVZ+pauzhbN2YSQsWUOiMKBlBrsanFPCUizYaW2lNGtxc6mhSG2t3uDCDQuVk+ri MuPs/vBv3pla2ltG9gLeBIGks4ppxFXiXlq23It0G3XFFGrSzI7/ANLj/t7/APdpyRZHf+lx/wBv f/u04VHI+5715E/5Qfy1/wBsqx/6ho8kGR/yJ/yg/lr/ALZVj/1DR5IMLewbWdD1DUb7zObeBkna HT7jSLhwODXll6k0YUk9n4hvY4CfQNTtl0EG2kmuvqurT6pMg5Kt3fQiRlJr3kJVfkM6NmxV5toG pDR9I02GTyRqX1+xtYo5J47S15GWOIRuyuJg3xb74IsNS1PQde8xzSeXtTvINTu4bm1mto4mUp9U giIPOVCCGQg7ZMNa13SPL1n+kNau0srTmsfrSV482rxXavWmR7/la35d/wDUw23/AA//ADTirT3N /rWr6RqY0m9soreHU4Zo7lEDqzpAYiQjuKScTx3xG28u3l15I0JAj2Wv6NBDNYs4+OO5iTi0UgU7 pIKo4r0OHVj5z8ranEZrDVre4jGxaNq0+YxeTzNoERQSX8S+ovJKk7j22wccf5w+aSCNyKYLoS61 5fg8sXlzoN9O8OnXsF3bWyRu8Es1xFKqv6kibUU0ODtYuvMetyLrNnol3ZLo0M7adb3KxfWJ7+5T 6tFIsaSOBFCjszEtU9hkq/xZ5c2rqUO/Tc/0x48z6Ael/F95/pjxR7x80WO9h9/5Du9J8vWraVqe oX99oZhu7Cyd4zFLPAeTKFEYYeqGdftftb5LNbvNRGlQTadazvLcy26zwoAJ4oZXX1iASAGVSR12 69sEDzBorDkL2KnjU/0xI+Z/L4PE6hCCOoqceOP84fNbHeworrX1PTbjXVmt7aOOcX1veP60JeW6 JtwxcuS0aLsx3oRhVqQsobJbWzuY5wtyx4xg1KCNUSRmoK1JY+3QZL/NGp6frejyWekXCXdxzST0 42FeEZq7Vag2GcuutT06xYx3lykTr1Bqf+Ig5EzjdWPmwkJS+mJI7xunmmhTb34M8ULyQhYvUcIT IsiSrx/4E74Y214Nelvo76dLNriKBTJQcaQuXkahpux+JsjVnImpIJLAm4U9GQGn/DAYOGl6i3qD 6q4MW8gYcSKd6N1Hvg8SPePmxEZj+E17kzsZ7mPTFtrK9hiIu5HBaSJHMRVV5qJvs1I2GK3ENisV 9a6bdRkXZgD+tPHUvHI0khDGinbj3pXpkeeNl+2KHEmkiXZmAweJHvHzTUv5h+1lM9jpNvHJYxX8 f1Saa1mlrKjSIIxIsyjhXkQGB28fbAl3dW2nm0OmEcoppLgxCQTKFZUi4NIux5qpqOwORG48xaBZ zNb3OoQxzIfjQkkqffiMS/xZ5ZH/AEs4f+G/5pyY3DE3/Nr5sk1ZrWa/mayNbaQJ6IPVQY1HBq91 6HDKee3tdSh1V54riWCOAx20LeoWnihVP3jj4VQMN96nIhaeYNEv51tbK+jnnevCNeVTQVPVR4YZ U8MUbi7HNP7jUVsbeZtPvTLJqARplDcwsnL1ZpGRlCoztQcd++AtWuJb5bO8kmSQ/V4omQMvMPHy DVjX7IPXC3NQYqSS7I7/ANLj/t7/APdpyRZHf+lx/wBvf/u04VHI+5715E/5Qfy1/wBsqx/6ho8k GR/yJ/yg/lr/ALZVj/1DR5IMLe7NmzYq8p/5yE/5QBf+Y+D/AIjLnm7S9B1HU7SW7s1BELBQtaMx 6/D8s9Lfn9by3HkBjEvL0byCST2QCQE/jnKvJtslhocTXbJEWJl5MQoCv9mpbvTKc+UwhcauwKcn S4hkn6r4aO4VfJFv5ns7mCN1mRZWIdCyKlGoC32T2G4OTrUrG704anY3TmWIL+kNOnA+FQWAmh5N 1+1iul3NmURobuB1Ub+mykgU6nc4L17WLC50APYTpfGOZbeVoiDxMgLUNNui5rxklLJuAN/c5Oox Y4YZVuKLGlu2ljQhCsZ+1g1pYFCRhishFUYdR8zhEt4xu2gMfpgbkDp88NGia4ipAKvIKBu2ZBDp t+jb6pJFC8jOeCtw7dcD/WI3vFZi0sjrUQr1OFerIdMWO3kt/rV9MeSQtJxhROhmlIIoPAYe6fr8 tnpxidrOWE8Q7xQ+hRiPsiUEux2qDTGcoDZvhpckwCTQ+araX0qySRwWkkEawTCV5kEaI1KfE01F yA65o89kfr12Xlubgp6ClWb1SxJXhHUAAjcVGdMvtVOseX0TVL9LyxrHI0bfulYKSaSSklm4sBsB Vsg8WrT63fa5rNyri2mP1PSAVCNFCBTki/ssY169qnKjIWZjYAAG+Z8nNwYZRAgN7JN1yQHlvVvM Dai0UYjjtraFppowo5cQQqKey1dgD7Yc+Wte8xX3mLUreaZp7IEoZWXYOB9oV6VodsBxXVjpVkfq Vu0dsQHdhRnkKj4eRJqdzXJL5OvdKg0rkXHOWX1bhiKN1Dcd+5C0yEsg3IiADsG84qG5vqjr63WO UjjQkBgPY/PCXUXSzsbq6RQWgikkUeJVSw/HJJqU/wBYm9RfhDAEgitK74Uz2/1j/Rz8SzDgenR/ hp9xwA77uMRzYTF+Vccnlxdd1TU3gvriMXHDgGQCQBwrVPIsa4QR+QvWRnTUBxXu0Z3JPSlclyap q97qt/o8EFzqVvp6AiGRkhMKKQhXl+1vsteuRex13UprmYxrDbwrII2gdHYkmvw81J+LY5k+JqCT UgAADvXVtjiwULFkmvxuh/Kunvpnna3s3cOYxJRxsGBiYg51XIZbWIHnHT7mEE/uJnmPgoXgtfpa mTPMnFPjhGXeN/e6/VQ4Msojl09zs2bNk3Hdkd/6XH/b3/7tOSLI7/0uP+3v/wB2nCkcj7nvXkT/ AJQfy1/2yrH/AKho8kGR/wAif8oP5a/7ZVj/ANQ0eSDC3uzZs2KvPPzomtovJbJdkiG4uYoSygEg uslNj75x/wAvJY6np8GnagokKBVRiOpUUr7Z1H8/+P8AgNOVf977fjx614yZw7RtQlsZBGwIkoSE P81P4HMXUwJFjn+pzNHMWYnkP0vTfKPljQ7a+n0v0/WtbtZEuu27DkoDDocGeaZtJ0jQNMsNOVIo ri7eSMoACzKpLM/vVt8iGjXjy67ZSTRxLcKwKy8pSenQxpG3ID3bDnzV5V1/zdplvdaVLHNq+jzT JeacgEYkMnFzJESacwAKqT8sxsQJyAE87JLbqx+5lXcAAlk8jzXUccsyqrrQuo2+nBy3USWhEXJm SqrJHXf55HrK01TmtnqMbJdwfCw4lGBGxDq2SqxUWiGJUVqCtK7V98uOx/U6a0oiVNY1OIsRJCUQ SCu/wLxZT8nyQaxo8VxaxwKnBUNVAFByp8NafdhfaaIL3UYJpjwgQyi7t4yQrpIlKMRT2OLeW9Gv bC7vbZjEdMaUm3IZy/p12rUldsw8oAkSJede93emkZ4YExravltbel+WrnUtE/w1HMIi7c7aaQE8 QlZPTb38Dhf+gofLrrb3bepKjfEtajr1Fe2DfMmp6j5ct1v7FkdUlVaMafbqONe1chuja/Pqt1ct ePWenJo5DuN9+IPtjU5YzLoDu34zwz4See4D0DWNN8p63p1tLqLhTbNzjaJuBCnYqSn7NeuDIfLW iQSw3dhHWGKH044SwdBJyJaXuedDTr0wu/Ra6Xcslh9ZCaiwKywFJFq/Z4plYcR7EYl5l1/T/IWj ww2VorTXBZYY/wC7VnUVeaTh8+gw4xKREQb6ANWolGMdrBlv/bSdzoSaAHfbxwtvbj9FxPe8atbA zCNqLy4fERv7DOPal5+81ag7Fr97eNq0igpGoB+XxfjhfbXAaGS7vpjLN9pWlYuxCnoOVepzKGll Vk/AOFxi3pr/AJkwGymvJbcz3WoOWdLdI4khij5COLkaM7mtWJ+jItF5i0K31aS8uLPa5HqxyrVZ Ek/aVwNj7HG6T50u/Lnl+DT7SO2F0JXkZZouUnpy/EjiRelN/hO+BP0bqvnvVw+nxQxIxCT30rLb Qc23JZ5CKn2FTkhhjxSBiQDYvi6e5uOYiAIlG9vTTIfLOp2+r6/PdofTjSD07aNxRnYtzfj/AKop XJnieqeUtO8j2nlDRbeVbq8ubi8urm9FP3jfVwrcP8jcAYpl+OIiKHLo4GomZz4j3OzZs2TaHZHf +lx/29/+7TkiyO/9Lj/t7/8AdpwpHI+5715E/wCUH8tf9sqx/wCoaPJBkf8AIn/KD+Wv+2VY/wDU NHkgwt7s2bNirzv86btLHyU900aSPHcxGEuvLjJR+Lr/AJQ7Z5ktb2yFoIb13S4RmZZFXlsx5cg3 jXPRn/OQFf8AAaDsb+35U324yZ5jMLzNVVqO5BPb/W3yEog87bMczHcVyrdklp521ew202VnK7Kz KFqTsK0NWr4Z1Hy1f3ekadGJ5ma8kDTXEp6mZ6ux+80zjekWiXN9FHEhUQESyE1IPE7Df3zpDay6 wVEfrSpVWYtRQCKF27/dmNmhGNCIoncnq3DJOX1HlsAzOPzPDqiCHWrSC7AAAmYcJVH+TItGyrjy tbapC1x5auWFygLfo6dwyyEfspNtRj/lZBUmeKz9QmhO/wB2CtH1eW2uo2imYMaVCmlTkASOe7CW OEuYHvS3TfMOrQeYZrC/tJ0liPCW0qYpEZTQ8h32P050DTgTDsGh5GojcjkK79iRgfziVl0B/NkM Uc2saWF9SSg5T23NYnjkZdzxqGU9qZDdF8663rEiB9NFnpwPBr0Biqk7ALzABPjTKtRiM7yQA4a3 36hy9LljCEcJPqBNczsU0/NDgvlOYL19eD6dznEY5Z1cOjsGGwYEg/fnZvzFt4U8nzSCRpZDPB8T HxJ6AZxcE0oa0/jmRof7k/1i0aw/vhR/hDM9K/MjzLpUVtG3pXlvDURrOCSe27IwO1cA+b/M+o+Z buF7+CG2FupWKCEHivI8iSSSW5ZGQT0pihkYx8P2QQwH4ZkjFjieIRAPk0SySl9RJ6bre2/XHEfC KjdjQHKrmJJKjsMmxZvo/kzVvMuoW1tpmnvKbmPg17MGS1jMJCSScxsaCm3X2x3mH8vda0TVo9Mj hkvg5T9+ifAJJP2AqcgDt9Iztf5J6h9Y0C+suI/0W7dgaipWZEkB++oyT31/F5e0zXvMFyBxtQ8q g03aKMKgFe5c0zFOSQIA9zdIjiO3LueIaneInn/SPK1s7PZ+WbQ2KM23Ob0jJcSb9KuaU9sk2cm8 n3U9950jvbtzLcXDTyTSNuWd0ZmJ+k51nMgCgPc4eX6nZs2bFrdkd/6XH/b3/wC7TkiyO/8AS4/7 e/8A3acKRyPue9eRP+UH8tf9sqx/6ho8PLi4gtYmnuJBFEn2nY0AqaD7zhH5E/5Qfy1/2yrH/qGj w11Gxj1C2NvI7xnkrxyxkB0kRg6OtQRsR3GFvVormCdVeGQOG6U+Vf1HFCwBAJ3PQeNM54brQbu2 uJNV+sByZIrmSGT4mCMIucrRhArtxp222wLY2nlzWWNt6eowXM8npiEOeSJx+F2aSjLzEQdq/tVX fcYq9IVra8jDrwmiqQDsy8lJU/SCCMQnOl2xVbgQRFiqrzCrUuwjUCvizADL0vTrbSbGHT7Tl6EP LgXPJviYuan5tkZ1W60vVbsWutWM3JZLq308wlqyJxWKViRxoasCvgRy7YqyK3udHuJvQtpLeScq X9NOJbgDx5UHauC/q8HaJP8AgRnPY9T0LRNZhvNOs72S/vBFCyzkrGsErCPmKBu8WdBupjb2004X mYkdwg78QWp3640la62cbxxOsavKSI0IUFio5GnyGO9CCu0SV/1RkD1TzJoevPpkUz3CkqjH6tF6 q+rdIFRfWJ4/ASQarudvbAlzpNlEbu3WyuYo1M9vBeNcNJ6jJKp5Kq0dWPJviJ2ovXGlekCGEinp rTw4jMYIiAPTSg6DiKD5YS6Hr9jfFNOs7eaJrdeDqykJGI1UU5PQnqKbb9cM9SvJbKxmuoIRcSxr WOEtw5sSAF5UNOvWmNKxnzjc6df+W5XsXhuEW4iRjHxYBg32T75zhoERijworDqpjUEfhklksbKy hRLC1nsb6J7mlnNIJIm3VZmbgOTSujBqIdiMuTT727MlvNNB9XZ9rhf7ysQYqONdh1/hgLVkFnme TF/Si/32n/AL/THPAsZAkhVCVDAGNRVWFVbp0Izdtx8xh1bajdXayo8sULDikZ9MDkWNI4iVp8I6 DA1j3lJBFGxCrEhY7ABFqT92V6cXX00/4Bf6ZIrqTVbeJp5Vtwirw9OMMdg3p1qNwQRua4TXE0t5 K05QBqKGEYPEBVCjx8MVIrqVOGOVmK26nlSpEfwmg8eNM0izBWWYNxr8SvUrUjluG298MdKtJrmG 5EASQPxjlgm2jZftgl6qeQZdlXf6MHRxaqYmnWS1dPhq3LkFAVQnT2/ZO3jikDzY56Sxt/dqjj/J UEfhXFY4pZTSKNnNaUUV3IJp9wOC9XW5+t+rdmL1ZVDcYTVQo+AH26Y3THm+tejC/EzjgxC8zseY pXoailewriit0N6UvxH02oih226K26sfY4yoPTJJG2r8gY/qrKWryb4VLOfUKtvQcSlABtTAGoXd 6sUlvcLABOw9T06llaOmwqSB9G2KSEqyO/8AS4/7e/8A3ackWR3/AKXH/b3/AO7ThUcj7nvXkT/l B/LX/bKsf+oaPJBkf8if8oP5a/7ZVj/1DR5IMLesEMQdpAi82ADNQVIBqK/fjqCtab+OauauKt5V ASCRuOh8MuubFWqCtab5dM1c1cVWhEHRQPo96/rx2auViqW6prmlaOCb2dEkPpkwggycZJFgWThW vAMwBboMXXUrJpAnrKA3p+k5ICSGUEoImrRyePbCjWvKqaxqMd8bgQr6cMU8fopIXWCdbtAHY1Wr CjdajAv+B4UkspILwxNZXK3COIlLBRJLK0SGtFDiXgdj8OKr/PckcujPaRsJLoSRP6CfFKF5U5cF +KnvnNEt5pAWVGCgGrEEL8IJpyp12O2dE8y6bDYXN75jlnYR3FsLN7SJOBd2HFJGlBLcl6AgCld6 7ZCpdanllSRkoEWZfTDsQfWHHk1epUd++AtcwL3KA9CflwMUnKnIrwavH+alOmJ1GSGHXo5UuPrR aGR/U9N0q5AmZ5GYVB+JeXEA7UJOR4dAOnywNZ25FcnEuORIWvxMBUgd9sNINMAZZRNyiNDxoRyH gd8Tt9USKJY/Q3UUqpoD74NtLs3fIhOCrtuwLE/LDQZxEe+1jaXaM/OjCprxBoBislqjgokjwxso SSOI8VdQagMO+Zr20RirTKCNiN+uOgniuAxhbkFND2/Xh2ZVHlsoPp1rxLP6j8VAHxEmiigVRhTN PJLxSRQhjqFovFqe9MM7jUzBK0RgNVOxJpX3FMC3OpC4jaMwKCRQOxqR8tsGzCXD0NIDbLzVzYGL sjv/AEuP+3v/AN2nJFkd/wClx/29/wDu04Ujkfc968if8oP5a/7ZVj/1DR4fScuDcPtUPH59sIfI n/KD+Wv+2VY/9Q0eHsyepG8e45qVqPcU7YW9KDca5ReMNaqTIeABXcjYc/iNO2aOfXXkCNCqKUY8 mAA5UPGtGJ+eBhoN2gEUfpmJDVGM1xyrShb7R606Vx36FvPTEXFOIJNfrFyDXt8QauKURDca0ZFE kNU41aoCkt/L1NBi73moPC3p2TxyjpyKt9wrgFtIv3PxCOgQKB684rTvUH8e+DYtPlWN4ZGBWVAG bduLrsCBIWrtiqFF3r9ZVeKKNlWsYJWhPIf5X8ub63rPpluKiShKjitD9PLtip0GNnDvMxPAx7Kq /DQjbj0+0TljQ41KETN8EJgpxUgg/tUI64qpS3etB2MccbKbdGRNtpzXmh+PtlfXtb5QKLYVMchn Hw15r/dr9rbli6aFBGrosrkOSWJ3NSrLse32sVXSoxM87SMzsT2oACnp0oNjt44qgo7zXDPbRyxJ GjqpnJ48lYseQoW/lpi81/fySJ9UhKRnZvUC169R8fSmIXmlW0SIZhLN1jAgiFQT8QYiOnSmAWs7 b0rdViv1WBGQOITy+Lk1SvU7viqC86T6idFkWZV9P6zGFIAqUrXlsx+Wc55zkgcQPE0/tybeaLWG DSJGjF4ZAyKHlh4rxLLXegHbIIVRnoVkrUknj0r4/PAWqfNfzuz9lAetRQdfvx0bzFm9Vdh0pT+u Mhji5miuSw6stAKYobdePHkRvWo+dcDHZwebnQgUofD6O+UGuNiQBvQmgG2ULRK15HqTSgpU5jaI xBLUNKGgFNsVbL3ApwUEVodu3tvmE15G3KMFT0JHX8Djvq68gwYgCm1B2yhbIOhO3yxRYDfq3Dbs CzmtWIr/ABxivdb80oAvWg64/wBBCpQ1IalTXfbExGimqK5PSjVp0piqn9acPRmQKKFqleh79cFR yCQErSnahrthb9RelKtSnTgCfbtgyzhMIepJLEdRTp4YplVbInI7/wBLj/t7/wDdpyRZHf8Apcf9 vf8A7tOFA5H3PevIn/KD+Wv+2VY/9Q0eSDOT+U/8Uf4V0P6v/iX0f0fael9X/wAN+jw9FOPpfWv3 3Cn2fU+Kn2t8OP8Anbv+/r/8NXC3vQM2c/8A+du/7+v/AMNXN/zt3/f1/wDhq4q9AzZz/wD527/v 6/8Aw1c3/O3f9/X/AOGrir0DNnP/APnbv+/r/wDDVzf87d/39f8A4auKvQM2c/8A+du/7+v/AMNX N/zt3/f1/wDhq4q9AzZz/wD527/v6/8Aw1c3/O3f9/X/AOGriqc+ff8AlHn/AOM0X/Es5bh55u/x P+hn+sf4k9P1I/8Aej/Dnp15bf7y/HXIEP0x/wBrb/uU4C1TG/OmRZsjv+5j/tb/APcpzf7mP+1v /wBynFjQ7wyLNkd/3Mf9rf8A7lOb/cx/2t/+5TitDvDIs2R3/cx/2t/+5Tm/3Mf9rf8A7lOK0O8M izZHf9zH/a3/AO5Tm/3Mf9rb/uU4rQ7wyCRygBClq+HbExOf99OB0r/mMJP9zH/a3/7lOb/cx/2t /wDuU4E0O8J4sxZ+PpsoNfiPthF/0uP+3v8A92nLP6Y/7W//AHKcJf8Acl+kv+ljz/SP/au58/0d /wABz4f7Hj/l4VAG+45P/9l= ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAOgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQABwUFBQUFBwUFBwoGBQYKCwgHBwgLDQoKCwoKDREMDAwMDAwRDQ8QERAPDRQUFhYUFB0dHR0d ICAgICAgICAgIAEHCAgNDA0ZEREZHBYSFhwgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAg/8AAEQgA4ADLAwERAAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAA AAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIG AnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6Oz NhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dn d4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQID BQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LC B3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaW prbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq +v/aAAwDAQACEQMRAD8A4DirsVdirsVbAJrQVpufbFUwgijtoo5ZAjzS1KI4DBV/34wNa99sNNZL JZdM0xND06Ixql3LG93dztEnqBOThV2FfipsMoB9RZnkE4Wy0i3WGCTTYGWeBbkskCSTAsoCx/EK ADqx98gCa5pCy30iC5nRE021KGrv+5UniqmRj8ANFRFZjX5YLKVCxsNJhT9JvbJcxys8Vmk1rGkf IKCZHQn4lQMNvE42e9K2SDRSSkVvHJcMNq29vEBt0VKNX6Th3Qst201EWCbT7ZkuCOMzW8YddwCt QvfHfvVDx3+iWYlimsrdhzIHO2jZxxbhTkVr1GJjLvSCFQa9pVndobnSLF6D4ozZw8Shrv8AZ/HE CXemwq64+j/VbMWFjax6fchnF2YI1cO1OcTsq1qg+zgHF3oda6h5et7Sa5vdMtZWljWOzi9FA5pU BjQdf2iT1yzdiU38v6fol+lwZLC1KpKG4mCIuAyj4d12HfLAaYbsgi8v+X13bRrYxbAkwRV+Q+E5 OmuyqXWjeVIQCuhWrGnInhH9nau3Gld8C2UNJ5e0BkNxa6bavADRgbeIsvzHHJCkWUM2kaCOum2n /SNF0/4HE0tlYdM0Af8ASstP+keL/mnBsniLR03QO2m2f/SPF/zTjYXiLX6M0I/9K2z/AOkeL/mn CFsro9L0EtQ6bZ/9I8X/ADTixJKWfo/Rv0rw+o2vpfpP0+Hox8fT/RfPhTj9n1Pip479cNMuI1+O 95ZkG92KuxV2Kq9qypJzYclG3HxJ6V9sIQU10uD6xN60qMDGKLJ0AbfenfK5FgUyklZbyKGM82ER ZoqeAryLdhlVnmGwI2DWS0zLEouWkIAjU05BdhyboiCvX7sHD8E8mVx348v6XcXGpJGdQ1OIwWVh AlGaNvtvMHPIRsPh4n7QDFvh2LwrbCNX1S5d4rRH9No1KO5bYM7cmAJA9umEBUHbwwSShpJ3eYNv 6aseJX/K6bZKkJtoE7XWr2XlxI5boy3MSw892Xk373t9mg5e1MICpLq0LNdyHj8fqO0hBqAORoF9 61OEBVS5iOoafbamADNaMLK9AHSv909PA4qn3lTTf0pZ3eh3S80makagfvRNQlStdqqRQ+IbIyO6 pPHpUtrqhs7xiR0SQj4XjVtite23T2ywKyK1tLy0nnlsGEhl9WZVG4KRsK8siRaOjJrHWrmJRNKO XFjGVVgoUxtxIPeuU8ZDPhBCPm8waXeWpT0bhbgtUqsXqIaE/tjp9OAZD1YHGOjkvZ0IkeHnHWjq FoTG4pWvQ0y0StBhSW6mi2NxJEjepGlAOxFQDQ/fkhMMDFLJLoDfp88QwUDfHoT16YULheALjSbW i/UN1+WEIpLvrf8AuR5V/wClhz6/9q/jk7ZVt8HnmBvdirsVbxVXt4GlkQKCRX4iRtgJQy2IC2t0 T7brQA9PnQdsqJtiEqv+cl08Noa3E4VfhO5RjQgU7165KLNkkaQ+U7aNRGLrWpv30CEDiNuImlp0 VSxCr8zkebEMdW8utTvLm7uJpbm7kjKpM1WNXorj2DrWgHTGWzMOuAt3eTyl+UMbcVAUDYGgUfPq T8sNqsl1iKJUggFSlBJUbNxavxEEV2rU98nSE68k3UuleYLjzPcUiNrbXMlqpFKyXcUkEYov2fhZ m+jCZBBS+4kMbW8KKvqlFRU2YAvUl6D9rtgpARXlqJLTUWsr1TdWt6vpXsS9DCx47HxQkMPllcgy ZDdaffeW5iinnLC8bSlSQs0IYS21wjD9qmx+nHmgsn8yWGhayFuVIttQntl1TSmAIS5K/wC9Nq1T VW2J+7JclDFrPX4fL94lzpi1S7iMEZc8wGlDFTv0B5Ub3AxCSpzeZprvUb6XTokSK7ujM8EqiZo2 c0YqzdAzCuAxBSE+0i1vtVtLi9bgszNJBbW9qv72RwDWT0vspGKd++VGAZAsk5ypoll+lbd7e/ta q8ShOM6ErTv123yIkpBSS6vNPupxFDZsLi4Y1ubiQtyoSPsD4dugychbXE7sTvfVgupIZK8omI4n YfQMyIbhqkKKFaSrAnb2GWbIC8SAjc5FNLXIHxDf3whkEt9T/TK/8vVf+nSmBLEcDN2KuxVXgtmm BI2FaV7D54oKeWUSRRCaUhII9lrvWvSoOVE2i2jqIubsAApHCDIxr/IK9ffpgEGS/TCsN4ly4Czs 7CNRsVUrzcgdzTYZKqQUv1HV7i/laVtnk6CnSPoqA+FOv3ZIBQGZS2Vt5W8l2dyCG8xatOw9JtxD bxr8btT7LMxCr3NK/s5ik8Uvc2cgxi/irBDJblvRumahIqyMmxjen2thtTLoliUz8u+WbS4l+s6g vOOE0+rkhQKCtGNKM24+HxIGSM0JVqOozS3EkUZJjkf1PhJp+9XYe/wUG/hiB3pq10seoXF5LcWE L+kzko7A1WoHSmEleFMNKs9Rs3eXpKxJLGpopow27lWUEYDJeC2d2MlrrFlb2HmZZI4IY6Q3sa/v IJN2CSBv9171FDtU5UZ0y8MqOo6ZqVlbrpVvKNSsLVjcWM6EepEzKPUC0/YYGlMPGkQLEb3RLt4Z RBEyiKqyx0qBWjfD8sImngklMc91p+pm6MZCzN8Q/ZKbbHLLBamWafqU9lJNFYuYzcqXkZDRjCzU 9MN+yKnKiyFM9ja2+opaXLEW92p+p3RA9WJiBzik/ZdOQBoenbvlJ2LZeySXenyW06QzCS3hspOR mPQIDyZ0J617ZIy2oNfDvaC8zvYeYLN/M+kRNBdWL+hrNnUEiPpBeIO4fcN4HMrGKDRM2WGNcCtK 7jY0Jy0hAXpPUUB+/I0leJetenbFQgfUH1qv/LzX/p2piyYxgZuxVXt4fUNTU/ygCpLdtsVJpPFg tbCBElVTK/QNvudzlZ3QN0PcyyXUYiWtVVnoKUND7/hjELS20VY4ZF9IyerEafFVw1QSABTrTcHJ WpXrMhnS7jYEVMSqT8S8owCx8O+BULYI8d7DJtWMr6ZYbcq9af5Na4y5MgnlncPqN/cJeuyrMqxM WBZYhGPglr2oSeXiCcp6KUfa6feJbaolxbmG7t5IGhRqH9/MfSHE9+vLl4UODi3SAj76CbTJRp9o OJiVpSAOnGqqtB3BPM+Jocle6KSe307m6yCOjuqE1HJmdRu1f8rDbYIEp7YadPy9aSFpU4kBWANO O/T5ZVKbMY2U6J5eivoYgnISoDU12qrGta+GV8ZckYwGV2HlG0WL1gWXjX1XJ2UEkDpt9o4CWfCu /wAN2qOstrbO05BkD0WlQatRT8Jx4lpEXXl2FoPrPogROvCcrQsqncgU8K5DiLKnl2o+WxPLOtop ntjLJGjgU3pttl8MtNGTClFhpxS4W3m9SOZAFI9MEEAH9rbucmZuKMZtnOjpBJojabclpBC3KGZF INQ3Icm34sOexPbbKzIFnwbhEXdi+sWY0PUrtrG8QgQTTkLAT9tVflXqBtXBHY2WE99gw3VPKfmz ylev6sDJK6tG6oQ0c0DH414k0kR6fsnY75mjIC4vCxbU7GS0+r3UdTZX6GW1Y9BxPFoi1B8SHY5b E2lBI/Hck0B2rtkqSFUXFT12wEMgAh/V/f1r/u+v/JCmRSkWRVeqgkDoD3OKCnmnKiQm4jUpLMVg hJ34jcuw99hkCwK+dWkkVmBCgFj/ADVXc/qyAZhCbGZGJoIxzNO5ahCjJJQ91cSRyL6Z4PX1KrsQ T227+OTCovT7cz2wuZ05RCUCnTmf5j7ICfvyMjSLR9ppb3N2xmfhDDKjyORUqtaRogO3PetOnc5C Utkg2WRa/ctZ3E2hWsEFpb3CR/WQikH6tG6yDnLLV2eRiOb9wqovw7ZVDdnJP9Ii/SFzp8N6zVSo d2o3qW9vtyYdQVaFl37DIS5so8kIjw38p1sBpGdnuZF6Fo0L80/5FLthJpQLUDps1nq15aCgayne NKjkrLSqUHuhBGSvZugGUeWbMv69xeB/q9rG5lkReNGm+CNWA6Ftz/scpJcgx2plfl+zkt4/RkP7 xpWdPSkAWjAV+DpvSuRKYkllKu9oi8AzesBHJE6V41YFWqOu++RZkEp1HaqYmjbckHk9PiJoe53y QiwJoqV7p3+hGOJQWVAq8jUbDqRiY0mM7LBYdGOnfWCq+uJJOckR+E8hWnDwpU5XTad0o1W0S0gh 122so57WCSP67E68JPSMlGlRh3jPUHtlwNuNPGQiLK1s4lW7g4Pbao1xZetTgGmLGRVcNURyemp4 1+FhuOlMacey2+ntJpf6D1N/QmuY5LTTp5FHBLnkUSGXn/uuRvgKsaKfpyUebVJgmm+add0KAaBr Fu+oeXuTI+n3FWktpEYqTDOeTIY2B79OmZVCtmukL5h0+KTR21Kyc32jTSmQzUCvFKtOUcyr9iXc bj7YpXfDjJtiWATosZ5oecTbq/f/AGQ7ZlksbQzTCtK0+WRJbLUvUHqVqft1/wCEpkbVBIKsAene uQVFQhZZlXb4jsoBpQDw6YAWJTaK49OFBIKem7uBQAGgUL+vKrWrQ8t4/NjT4pBwbxAIpscNMgEF E/KZ2X7CAmh+VMnWyVtwhknIXdiFou3h/XEclZRcwJZWkFvGpLMxWBOpcwLRiewDSMfuyBNsEw0G D1rmJ5wXSNxLcIooS9eJNem+x/2OVS5M4jdMPNN0fMvmq+1qSeKOC+nWaO2jYSOYoFEUAfiKRqqL uTkI8mZFFH6ZLIZlnibmXs9QX1UBozxW8jhFBG4HOvLv9GRkyW+Vol9K0hkZVV5Et250C/vRwB32 6SHJZGYCaopu9RnlhjKidLflVhuwt40qx6UqMrsgNw2Ty5FwklnoNiBHA7sXBFXnuAfiuJfFYx8K joN/HIkktsB1ZvpVgsSQlpPUCAfFWtT0G30ZEgs4mmSxWitGSzfEFBp/NvWmSARKe6ZWkCED4aki p70Br/TL8cLcTLMot4VZSoAFeu2XHHs44nRYvrOlLbXDXC1MUgqw96jMWcOEuyw5eIIQabbUKyAG zvAYpl2IAYVFR4E5SNt22W7zixE2i6TfaY0T3aaXctpt/Zk0WaASetCzN1RgrcopBurgfslgZ2XC lFV1PVWutMt9PuZfrOnXB9TSNUIKmlVH1e4oTRo2QL/kncfDTJdGrh3YRrY1E+YTqFiXFvqDrcTQ gUAkoDOW8PEU8cysUwRTTOJBRvlPXNLP1nTdch4aRqbtZ3l1CAGS3nR/QuGWm7RSDc9d/oywgAtT BPNflmbytqOo6TPcJdfVnijgniHwzhhyWQCp/ZpUZfezFijsa9d9vbtizCyp8cWSMsRbpLEXVZ5n YcUckRqPF6bn5ZWVKbJKSqSllVCGUBEVGO9PhUdFGVFjSDnl5CvEKoYIgPU06nfEBmh5nHI8jWQg 1p2ySlRtm9IPyAJNAK+FckVRNnRD9clHJVkVjWlKgnY17AZAqnuuXU0d6LRF5EArGijqjsXqzeBZ htgYMp020mtbe0WNFlvLi1ku5K/Eq7vDCpUU/vPTY7ZjzFtsZUh/MM97cafZXNvBBHaunoSLbwRQ okqu/IMq0JOx3bBioFMmRWbLb+ZdPsuQ+rWSojNxA2u4BHKDT7WzjD/DbIL/AC5pzx6zZ20qVjjv IWl5AUpExc1B/wAmM5G7DaeSbRTMZ769gC+kr0UkmtIowIx7bIwwhPRk9zZWllrmoiF/UcyL+8p0 h4B1CHt/eHIkNkSaT3SZUKgUpH/usn7Qr3wENwZFat8bcj8Z+wvgKbUOGOzDINkzs68QGqGpvX6e mZWNw8qKy5oUbqCO4iMbgEe+V5I2GzHMxNsUvaW0r2jf3cpHBq/tDcDNdMU7WPqALzPXb19P/MGa 8iKrFqNvGLhH/uy4HAlh4jiN8kBcXHmKNOuFNjNx4D9F6owaeNDyVJ1FBJH/ACmmxp175C7DXSWP LAGa3lkMRb93I9NyFJIO26nc/fkhzRKNpRN5TefT7ttHlSe4a2Ba0mdIrghXPL0eXwu1G2HhmVGf FzHJxJBivn64kuL62uJQy3bWFkZIaglZBAqOXfxPAHbvXMyDUGESEA1JDHwHTJMwo4q4MQag0Ptl aU4sykdt9ZZfUmVfTWv2Ih2YjuTU5WUBbcsGCySn46c6+IboR86YGSB5cnag2PxV9u+TCrPiqzCh FK09sJVHxIp0uZmqBDJQnrT1QOO3h8JyHVCdwXP1qxj1BRyn02L6s7kjkZWPG3ap6/Dyb5rkZdys v0e6TRtKbXrlPVZYbW20yE1AkkjX45GpTjEhCk/zcqDrlNb0pTW2toNW8uvd2ikWtzpWoasS1Krf 2N0ssgAHReDPSnY0ysD1FsSRblpNSkuFcqQ0PB6mpICkV8a8TllUGQFs/wBTRLaZfM0YAgn0760w HQXAX0GQU25Ejl9+UybAeiWaLIyWdzaE8vrYjLH3P7xT8xyIycW0xZSTL67SM4rMsTKTuSpiSn3b 4Ugo+zMiMCrFj9moJWn3dsBFt8WX2Dl41JBUoAAa9/H3wRG7GadWkRVQ4YlW+IA++ZsBQcHLKzSJ ybQ7FUp1azhmX4lBZP3gJG4K75hZYbubp5l4/r+jz6lrFpc25BE/qREgcjzR1enHqxIbKxts2ZDR TjUdJsdOu4p70rBa6Zbm6lHIFwUZQqTMNhNczSKqoPsrjDFvbjeJ072D3ExuNQazlnY3twHm+rtE BsvxEq46hVBwCPptmJVsXmet3rSXEzGeW5kdqrK7cI6A/CVT5ZsgA4NkpPqV9Lf+jPcN6kvpiMkm p4pstfoyTMBLD1yaGsCo23tFm4qnJnZajiO/ue2Uk0lHsttaxpFJ+8ZPi9EGtWHcnK+aQhLiRXBk kNZJABTsAOige2SCqMJDKYwNpdq+Hywq1HEwYBtlkBUbfP8ApjaUwtUdUuLU7+pERSv2ig5AfPrT 5YhBTHy/FbNod96gLp9ZhaQdOXpI/pgeFXf7sjLmGJLNNesL268n6TeEiSSW2u29Md2gmEvwDwEc wVR/KuVX6kg7Mk8jlLjyHKCwMUfl7zRbEsB8Eolt2Qqe3KO6pjEVIsgxOztXJaSVeHJg3EjoAaCn 0ZGRb4DdP77VpW8rQaSSaJMx41/ZYkgffvlF2W2MRZVNHY+nGBUMrbU67bU/DLQGZZarF7aK4ZgI 4aRsaAFQPs/fWn0YaYRKrBr+lwSNHLdxxPH8D1IND/KR44kN0CyLTPMWmHlHBdxTsVAKoyhhTw6H fAAQzIB6srs9Yt5IQeQalBVaUy0ZqDiT05J2VJNRKtUceO1QfDB46xwbIK88y2emwPdXsixxxV5M xpt4D3OIzMzpnlnmr86jexy2Hl+EwrMpj+tuOUorsfSjFan3PTJEGTVtA7bqfkyDzBZpaane2npa XPKY5vrM7C5Yup4zrv8ABuB88okAAzkTIbofzgkTaLJYIrT2z3An4wOPUVlrwIDdQjMTTJ45CnG4 d0FcajbaN5LXWjSXVbqOTSkvJEq8cCmknAL0kn6E9lVvHJY4+quiJmw8Pv5RJMQo2BNKgA0HT+z2 zMLWBsgnPIce46UwhKjkkNYFRkUsohMUQKAqC5HWn9uU0kuhLCiKOSEVJI8CcChSmBBJY7A1Hjil E2XH14+Q/d+/bt/HEoTqewVLeMp1C8QadXUlvxGV2qDWK4nmjeyjL3JZFiCirNKWoi07150+WTtW U6VZadDZ6ro9o6yMbdJVua8oprkzLURN/vuJ+Chh9pQz/ZYYOqCE1sdYlk8u6RashA028vLNOZoy MyRTqkvtMpkVfkRlWQb8SY9yaaHOugeUvOPl/wCHh9agGntU8vq+oskVwA3deMUX0jIGV02wG9IC NkZS4PwlFIArttXIS5uSNlFrhbhVIHxAnivct0X+OCMaSJJnDqH6MjQxo1zcsaLGnUkdTXt13y6J UypEWl/r95cmS+mhis6Mj6d6Ykt5UII4SioLdjUbjsRhJYiJKW61o+kWsX1q3kmtZacjDbzRshYU qVeRTNT5sx98QsoHoxCHUblbky2lwokQ1FGJcV8XoGOTJDUL72c+UvNevR3cMDyO8TsFcH4loT2r lM4uTjnI83sunTXl0WenJUU8T0p88opzNgN3m35hzTSXX1e8uvTtBRig+0zAHc7/ALNe+XYx3NMx bDrG90WyV7myt765+OOA3UKF1EktfTR5GoFLcTxX9r6MyPDkXC8TFA97J9E83f4gWLRqSJwlADSV 5IsYLjmSaBtulcx8uPhju2nNGQ2T/wAz+WLy18vrd3KUWZfUI3Lcv2AK/tHIYoEC3FlLo8o866z9 TsNK8nBklOjB7nUpYzX1L24FRGD39JDufFjmbij1YHuYG4DpIQasg2+W2XIQpO9RsckENYUNYFTa xMEVsxdi078aKP5QOle2Y8gyV5isgA4CM0JAA3IYGgLZAWoSmdTyK8aEEAjw22ploKq8Mcv7pNuU j8QenvX6MF2rKNGmi1FJNLlPpSz0a0nY/ZnBPFa+D04/TlJ70qmiWa2mqytcB7RBaXQ4MKNBI49G RqfzJHI5Q+wOEnZCAk1uO88yNe2luYNGi9WCC1bolk6FGRqftGL8aZYBQQmdhG8lzFaj/SoZ9Qt7 r1VNBNHGjSJK1ejNHUN71rlcjQKQGW3cMNxqUulWb/WZ7yCOOOOGj87qFPUVE2+GL1CTv0qAOmUj lbdE0l0rtGqWKvzvJBSVlp6cAHVF8X8TjVm21fa2zRMH4mg3DE1b78laQFR7q3jjJLceNSfD6cQl KbjzWUkWO0DSynkqCMM7N3PFBtt4nLY4ba5Z6W2utalM9x68lvp7RWUl3a+tA9087IygQB1DKjsC eJb4Qdj1GXxwholqSyfzD5F1fStRk03WjHJfshk0rVYYjDb3DhQ3oPsAH7cex775jzAiXLxR44Wh dDtZobiK8dDEpC8lIqUYbMp9wRgPqDONh735QltrjSXljbmzqTxPWg65ER2Kc13HuYP5w8oq2oNq 81bkTlopFkiJjiidWHq+ofg+Cncd8GM1u2TAnGgwSx0630zUReahqIXSkltb28hguA63QsHBhUW6 gDkWoKnpuczvFFW6v8rISZHpXl/StR8q3nme3sjHqMdzJf8ABiGQwtM/JKAb8FJ75g5CS5hiAHXv nafW0hJkMkSxtJbRigVJIumw7lcYmtnFMRzeHazLJLPNdFeLyyuHFKBeRqKfPfM8cmi90us+JuCh HwFHB+VMKUCRsD9+ApaGMUuwoRiCMxAIayAAnxqMpISmAume3Va8om6K4FQe+V0lATI3rEjeo2I3 pTxySlM9St1tyqrusFty2O/OQhDXIhCGtaSSiJW9NCwYyDYr6deBUjv8WJSyzUdYj1jVY9XeJpI2 eS3vAmzSRBWgeQ/5RjAY/RkCFSt/LklhLPbTTpbw8B6Vw4Zo3hZgROeP+SRUDJ8aGY+VtLg060ut Rtr9ZYNNtri/X61HxklohdRDAS/GOZkPEt2DMdutU7JbIyAKYeYvMmu6TJJ5Ztfq9hEzsZrq3Ui9 nDlXDS3JPJUZvshaErv0IyEB6WXMpTawh5nuI4xEjgFYl+ytNjx9qjAXKiyLTtOe7QqKLUmu9Ovy yUQpNN3XkcywtJyJK7snQfhko7IrZhv1GXy/dP6FtE6uah5B+8Bodg3UDfLuJxjGuYTjyy0638cl po6SRW4W4WCeWR7VJC1Fl9IDi3pseYU7VGWHIscIL3LS9Ca/0+a+85uurFKTESqUhUxUYMsYPBiS gNaeFMgIA7lyZZCAIjZ58bJzK0kqbsxkYL05SEmg+WVkgcmYiWb+UZjassLChYU67UOVmW7fIcUa ZSUtpQ9vcoskUvwup3qBgjPhNd7jkGrCSXHk3yzcsUaMoOQcR0ovg3Qb1G2WenokymRvumdlptha WH6HgjC2DI0ToenF/hauU3uxmLD5pvGuPK2t3Om3hMtnZ3Elu0ygt6RViFP3UrmQcYkPNwSeGVdG /MflKabTzrOnxC40242mMXx+jKPiV9v2W3+WWYslbFrmADY6vP5rT6nbtOaCSeqQqp349ycyGKVD Y08ciyaIocISGsVXRtxdW8DlaVVTxKlRVm3A7AHIJVXY+kQxJlrXbpxXr+GKE/vI/UvrX1aGDUIP TFf5lLU+6oyHRUHPZPFKbeOlZmji9SjVViQKKo27YBLZKZsjNbyRL8MTPxCKDvxIrWnXwp75Abqn +i3sGpeXrrRbtBJNolz68JdVJ+pS8oHhB6/DOYvhOxWn8oyR2Vdov1u1tL1NSXldXHoteSuWB/Rk dyk9xccT9oO1tDCo/lqOmCUqCiNlBXc8tzqjXF6GF4ypNcCSvqLJJ8bK1d6rzoQcrjybxzT2zPAI rEEEbEe5yJckMk0idQ68jx3AFNt8thzRIbMzsJY5V+OgLEKQfbGXNMOSLl0DSNQYesi+oCCAqg+2 5wCVM+Ao3Q/J2maa4eIj0lJY8zUk+B+WTjJjKx5plqt09zC1nGSbM7SkDjyp+yoHbxyBmmOHqwq7 jMdweRoitXrSgPTA2HZuw1NfrPFCKx1NeW9NsBDZjO7LrS+Eq+ohLAEVHtlNtssacKS0YZH2Pf2O XxFuAee4Q00zKeKkM5PwnBJvhC3zX5/1a503zvrv1UBrae6cvDKvONjxUMSPnXMzHGw6nJ9VJn+X X5sW/lq+GmarYRLoF0SkhjFWgDj4vgbrGTSowyxVuGpiH5laRZ6T5sv49OYSaZcMLqyINVEMw5qq nwFcsxGwhg0wo+2w7ZIhk6RSFVuxriUBTyLJrK0ryaUPfjtiUq8crvSh/uxXfeu1DXInZWQ6c8Wu 6YNMeQRapZsZLGRzSvfjX/KoMgRSERp08dzrmnreqbeeO7ga4Rqgncq1K+JpkUplplqs9rb8j8Ru ZBMvWnHj1+gVyANKo6JZ2yaZrN/d/uo2vEtvWNaxxW0n1mQqB1dpBCo9q5OR5Iei6f5l8sp+h/Mm rW8kemExxJpgRPUvn5+nJe3fwkvb2sbO0adGcgDflkYkE0ejOiHndzH9T1y8gNwb8C4uY/rp63FJ mHrN7yij098iWcE0s5jQKTuKgAZEuREpvbXjIR4gjf3GREqbatkunay3wcmNakMO3bc5ZdpAZRZa oHIo4rUCtenhgpviyO21ETUj5AAAkgbVbAUiKNi9KYAHYoD8wT/XCAxlYeV+ctWA11tItG+CBazu vUv1pUZElUFYXlvYN9YuZOPqVFQOR+nAPNkdg9B8n6ppF0skjXBcL8IQAjdxTocQI2bWZnKHpZBa XMThvRqYlZkXeu6kg/jk4bBjOJPPmpXThFaVz8KfE7eCjev0YDzZA0Hgnm62tfNGsTwiNdP15ORM JP7m6FeSSRv4sOuZWMkOjkb3YG+kTrKY5I2ieMlZFNaq1afTmYAKcbiKL14TyaTYSXA5SwK1uXO5 IQjj1yrHzLYTsGGynf36ZKTOKvKlLKJyN2JockeQYx5lCZWzaytLdT92KoiCVYuLMKqxo4rSoHX9 eApRan6pKlwo52zH93KNiBUVXbwyBVOH1IXyItwRJd2bB7S7ofUCiQ8QxG7Cijr0yuiEJv5euR9b mjkA+pzSNOpBoB6wptXf4WFKe+RKtk23GaG/LR6DbyPfS242a7upOoSnYceFewr44N2YS79K32r3 z3UgCFioCLtFFAo4pAi9OCrsMapsPRGylZf3hNSW6/ScJSjrMVq4BCjIt0UbC/IV8DUE5EhmCio7 po2G25/HFmCnFlqrGgJ8B7g9qYQ22zDS9QchQz+o2wFNqZJsBZdpU4nZkQgnZiD77YAsyKeWeafK uu6fr9zqEcf1qKeRj8Bofi+fhkTyprBs2xuPyxr2rXyvI0sNvHU+lGxBP+sRlkaA35tcgSeez0Ty x5E1yzb1L+b6tbwKJV9NhJJJX7INdhx6nKZw5lyI5BGgz/T7O2stOis7RSEhBo5bk7sx5Mzt3LE1 wwOzVK+Ldjvnq8fT/KGpzLtK8forTrWY8Kj6DlkBZRnlUS8TF3FqccNtqoIltCFtdQi2dAooqkDq NhmdGFOi4gmks1tqFvGbtIzqMA4m7jAHqqvT1B45fjHMsJG9mK+buUVtBbbDrK3+ypT9WV4/rLM8 gGBT/aJ7E9sMubOKMuGB023WnxVO/fJH6WI+opdlDa1kVdiq4HsSePgMVR0UMiWzSwSLNDsZYf2h 78fHIlKb6fZxvFPqHH07dFj9Pl+zGgHIkf5TUyuXcoW6TdyRSLBKfSldzLA7CoZW6qrdmwSioTS8 eR7SWXiVkt5JVgkpvzi+Jgp/1Wr+GQjzSlcF/LJZSXBQRJ6ixpGu3I0rTbwyUhumJsonTbwThUYk Gp+E/PIEU2HmyuyjCxUPQ5CRbgiDCI1P4YA2BTKsT7ZIJtFW1EO56e5xKRJk2lXhQqD8IoCr9KH+ 3C3cTNtFvyjhzRWpQ/LrkSz2Ke3V1bzw16mmxJ35H55C2AjSRxRQJdrJT4iwqN9wpqcmkMvlvoA9 vIPjSQEMQKAJTepO22WGTRHFKiEOs1u9Wt3SSLu0bBgCN+2UHZto9ebE/wAw5rb/AA4fXHKKeVGW MbFytdsv04uTiauVRp5adKtWuB+i+TxOqsPU+0pI3Xfrm4jB0xTH9BP6KR1q0jqDT3OWSjUSURlZ YN51ZTdTKPiij+BPku2Y0BQbCbLAJhQ16qemRk3RTJLdrq1hVBso3+eMzQDEcypfox/V9On+7PT+ n0vUypnaWZFk7FXYqvjZlaqmh8fbD0VkerT/AFfSEt0P+9LKGYdPTReSj7ycx4byKVbytZyas/1G 5kjg0+NWnknmFRDwAJZe5IA5cR1phnY5Ien+YPL9tqNzpGj6RE1m1vayziObjy+rWkbSTPcOCVMr tvI3RWYRDeM5QSbbA8m1BBa6TpyRU/fGa6K+zsETb2GZANserrH91LG/VB0PtlUm1ndkwdV2+E0N Mrk3R5I1lqRvT2yLNSEcjEbfDvX3yQVWjTj40PUYCqZWsyooNN6ihI6UyYLNP9NvuMyKN+dK70qP YYllGVInXPNmnaQyRXEoZ9zxUhj22p45GrSZsXuPOOt6lME0u0mjtWrRlX4z/sj0+jJkNmOJJ5Wv tbDznLM0UNrPHbyKGeOWQ8D/AMDt865Gj0cwRkPJOtAh822OofuYImBCi5VZQUCt3CEblfbISurL RLdNPzOmV7HS4C25d3K0psqgfrbM3Qw4iT3Om1sgK+LENIq0objxVEEYr3p3zcRBMnVSJ4WUxokE TXTb/VlLIp/aam2HKb2DGDxbzYG9SVugYlvvNcol9VFsYPKvxH5VyifNyYsl8twiWLgfE/hkMh5I Rv1QfX+NP+Pzj/048sotkwbJM3Yq7FVyEBhy6dDTwOKsp02O31fTRpE7o13Ewa0dXAZ1AP7s7bZU RRtUXpch0q0uFuA1vHKR6icalI0aojQrX4pHAqa9h4YCeJCOvdf1EW8kEit+kL6JNOkghf0/q2nl uUNq5UElZG3fjT365WRZbAaYz5mua6gLZeNLONIOSbjmoq//AA5Ipl0BsxtE2SCSxikp8VKDKZjd sBZVpVxWNFY1Kim+AtsJJxG/LKm5VRQCSOuEIbU0+eSpIVouRoKjkK0riyT2zt0ES3MxIUbcQaHI bqEquPK2lPP9ZtwXuWPNnklLEcj0HKuWCQZAIixS/sTztnckELxLKxNfY4fEciJpO5NZ8wD0g8SQ esfT5yXBYhRQE+nH0rXInNXRmJsr0JYrRQq1eWT7UhFF8fhXtXKZTMgx4WC/mHqi3PmJLWNqxafC E412DSkuw+6mbjRR4YvP6yVzpAaU6u6qv0nNsOTgEp7qNyPqTKppxBO3jhoWxDyTzUvIu3WozDyf U3RYJNszZTLm5IZX5PaMg1O4LfjlWXkxvdNfh/Sft+kP+7bmMzt5tljY7FXYq3irasVYMpIZdwR1 BHQ4qnP+ILyK2SI/vJx8Ymf9knwHQ098p8IXaVovnsrIszOdSvCS8vIh1iP+V1q2SqyqVcqyfEK1 2o3bLEMrsreSOyiVhQr9NQemY0y2JpAxio67V6jECw2DZOILtWI7Hbb5ZWYtgKOSYEV6D51rjVM1 3Ooqp2HUd8BSFyMSfD5YhKYxXE5TiJCAaCh337YCGaZ2lkZpvRllCsKGo2+QqMHCzZlonl/TaLJc BZ16kdyR2riAy6Mjt9B0f0maOzjg5nsOLCvj45LhFNRmQUJerZaQslzXjBaxySyMdqKiljlcRcqb jM8BJfPUmsSanfz38x/fXkjTH2DH4V/2K0Gb3Hts83klxElONOn4Mpr8zmbAtBT2eeN7ZqNuR0OW hgHnXmg/Ew9jtmDP6m4MCl+03+ffKpuSE38uzmIzMp40yFWGMtk0+vP9d59/rfP6fqfDK+EJvZhe QbnYq7FXYq7FW8VVooWdGnkr6KmhJ7tTYYCVXPwnuI/TFDLxDL1oxND9/XDWys7it+QVCOgAHyGY sm+I70T9XoRSpp2wWzc0J6qeLdzhCHJczQ05fEo8OuJFsgaRCaipoxFKZHhZCaNhvo2/aHywEEcl 4kbHfxlePIKemI82d2m1nq4icdOPXY74ktoZDY+ZGVl+I8CafaoQfHfIktoTk+aYlkIEwd+IH2hv uO+RJZxALEPzJ84Qx6OdGtpOd9qdBKy9EtgQXqfFqUH05fp43K3C1ecVwh5VDcAMCCKGpANds2fF u6WqT2xvBxVa75fCdNRTNrshftbAb75kHJQY7MR12T1i5rv9+YhO7YGGSr8R6/TlZNuQEXpTmN3P anTIx5FjPdX+tD1+X/F3L/khxyC1t8EjytvdirsVdirsVVrW3a6uEgXq53+XfASqdarDFbaYlvDs FIr/AJRr1ymErkqA0O3NxqUS0qI6uR7Ll0iyiLL0SCP4QxG4/HMWRckBWpuKDIpaZdtuuEMSvW3R l33JxtaUZbSIrTjTxphtUplEkTEp26DcfqybA30RmnQapfSCKGIksQKgmmAlsjZZ7aflhrk8Syfp eG2dwD6bxPUbjaqnKjMN4iUn886bf+QrSxnuNSF/d3sjIIIo/TCIo+J+TFieowxALGczELfKc6an fFL6swWjAM9EIrXcDKMxoIEyQ9P1Dy3oPmi0VLu3jfgKRtGvErx7AjfKseYxcWUbLD9T8i/ohXkh hjmtVBPAL8Yr8+uXfmJJEYnokEmn6YvJ1gAkU7gHiR9GWx1MwstNA82vSsCRWMcO4Jyw6vIWP5bG vNjoc5EX1RSWO7tU/qyB1M+qRgh0RMvkzyxLQTWi0p1UkE1yr81Nl4ICFn/LHQDyktHltuYoDXko +/LY6yQ5tZxBiv8Ayrk/pH6l9eWv6S+o8qGnH9H/AF3n93w5d+Y2v4/oYcDzjL1dirsVdiq+KKSV wkalnboAK4k0rJdJ0gWn76U1uKduig9cplK0oXzG391GOik/Ttgxc0O8ppyvJCBuFG/sTksjODPF +zTuMx3JC9enywFBaPHkB3/DCFCqgatQ3TsMUtFuZ40oT1wXS0jbLRkuX+IKa0rUYeJmIs80HRrW 3C8UBKUPIdNsBLZEMztHjRPVYcpCKR+xyolt4Xzz+cvmD9MeZDao/qW+nR+ihHdz9s/PMnFGnA1E rKr5NuUVrOY1YSAVFe423zHzi0xJp7dorck5sOPGrce+YN7bMURdzxs/pqBGWU8HO+7dcIJUAME8 w6AxaS4t1P137UgjH7t19qd8sBZgsW4lmCDZ+nDwOW22Im1ilVggXlcAnb+UDuTkZFQnenSoZzzI llIqC26gjsBlRCCn0Ns0i86EgipLe3hhGzUxr0h/iOnH/pf0+j/D1cv/AIf83/fMevxfPy6fdsqu IiUcBgailDuM2fGGhXj0e8cV+Ffma/qweIArZ0e4Q/GRT/J3ODxQqpDZ1cQQxcpj+04qAMBmlP7G xitgGXd+5Pj7ZUZICYpFWM7fEemBIY55qiKPDJ41Un5AZZi5lV/k8os8pbqaAfRXJZGcGaIwBqxA rSmUU3WuEoMhjKkBaUbs1cBCrxGalh1PTAyC6I+PX2wFICY2NuJtivIGlRxriG6MWWaVaRxKvGFT Xw6/jidmVWyW2CqgWvAeCgVpkS2iKF81+YYtA0aa65UlClYFPXkw/ZxiLYzlW75kv5Jry5kuZyay uSSSa1bM2I5OpySsll3k9h6dr/xRIUPj1zFzirbYHZ7npc5VB4SKB77ZrCzKImjk4+qF4lTQnvQ4 hWgjrAaH92zDkK023w7qwfzBp1pb6gL2wattK375QNkk/tOXxkCyiWrS2ML8uscilnk61I7H6TkC UkojSoI1uiqkAtUFqdDhDAlkqIQqciWMncDYU8cBQGK0P+I+g/5SLj9P+Hsu/h/zf98x6/jueU2V kzWFqQK84Y2Jp4oDmVIiy00iBbMKAdT08NsdlpTniotCPi6UHj2wUrSWnpHidmpVmXbfwwhVVYO4 qaYVRkaM6hKeGRJVJfO9qYLWzJ6u7fgBlmDmWUhSUaFIYJlptXc075ZPmyHJnkSmeCiV+KnTKG2I 2WfvEk+PZV2AyaSEVbsGr45WoVVVCadBXqO2AtgCfaVYEsrBxwPdjkW4BllnDHD8RI5eKn+uNsgG rzXLGxJRf39109JDU/SegyUcZKyyCLzXzzrJu1Etw4eUjlFCprHF9/U5kxxAOBlz8TzOW4Acszer Kdyeymu3zy2OzjMu8mq8cELyEl5XMhpttyzD1Bboc3tulTqIVJcK5P2aV2oM1hbTzT1AJANzTufE 9srCoC92QKTwCtRttyD1yYQxa5f1bq400lEtG48pm2IYVKke9ab5YAzCyzZ/RK3ChWFRw7kgnr8+ uFBXaYoa/AQcQ5+Leu5xHNEgy10EduATQpvt7dDkTzYBhXM/4k+2P+Ug5dO/+HeuZH8P+b/vkdWL aRpgn0PTpFFSbS3J2/4rU4yn6z72YiCApz6YYmIoK9hTahyQkiWPuSdITJcSSAForfrTu3b9WXcW zRzVRGtdzVTQn5nBxLSaW2mx3K8BQPSoI9vllUp02xjahb2zpdCGQ/EjbgeFckZWGIjuhPzO04x2 +mGMGheUHbvxU4dPPctkxyYNYqyzoD+yabjwzKJtiBtu9T0C3SW3RZCATuCTTb3yogt8OGlus2X1 YM9QK9GFCP44gFZEJfaPyYICGc9AOpxIYxITG3gnaT4YWYDrtT8cjwk8gzEohNIdSisQS5jHYB33 qP8AVyYw96TqIhRudfnuFMfN3h/kj+FfpOWjHEc3HlqieiT33mBbeIxIvNx9mC3BY1/yj2y4W0Sk SwbVG1nUZTJdRm3iOwVzQ07YgMbS42iRbuwJFKAe+2HkrO7K0a3htpV+GKNRE5A+zX4uR+nNfOQs hvjyeo6BcBraMuxZo1HKvc5gyDYyeC4cqeFOgYA9spqlQl9Is/74KUWm9dqkDJhWLXVp9fuecuzJ 8SKO4Ar+NMmE2suTcTRQamIzAs59GWPrR1Hwkn3GFW9JDJeghQwk+Ko3+/FTyZmzEQhCPtLUkfLY YCwYBxX/ABHXnt+neFad/wDD/wDXMj+H/N/3zHq35dt438t6Q5JBFha7DoawrlGT6z7y2jkEHrtL KxmuGHJY14mvXm32RksRuSk0EkhsG0/S4ldytzMPWkUju/YfLLjKy1iPpQQAAFBU1+WTDV0ZD5dL KzUWlaqDXpXKMo2b8Z2Rn6P+u6iJaUkjosgpSo7fPKxKgyQn5lafcXOiWc1rUNazt63EgMFdacqH wpl2nkLpjIbPO9N0vUBKzSI3En7RZQPnsc2tU4spWE5WKG3VjczLHUUIDA/Z+nFjZXDzBpkZKC8A FagAF+g7KK48Npsoq11q4matkbmR2J4PHC61HzooGPCvEUQ76vMD6ytErfaa5lVR91SckAe9FlBv Jax/71XsZYH7Nuhc/KrYOEKp/pHS46mG2mu2B+3K+3/ADbDsmypXHmS5jhK2lskBP8ihT94phFI4 mMXUt7duzzP16g1OGk2p21kslzDGSXZ3UewHX+GRlyJUF615VskvZZrOYA28qMjk7kAjZh8mAzUZ OduTFNvL88ltJPaXSs9/C4SSp+AACgoPAjfKZd7NmFgW5cyAxAoOO3XxyspulLWneKB6AtsDxB5E moriFSqCLnxkVlCzhkpWjhQCWcn9lUHXLAxS79KW+oK8Nqf9xkJpbyH7Vw9Kesw7D+T6fHDLbZkE RpMRglCsDVum+5yIKCyVpWaOjEKwABpt9nAVDA/Xj/T/AC5bf4j/AA/QXHL/AOH/ADf98x6/juQ3 l7zH5eh8taXbT6pZxTJaW6SI1zEkiOsS1BBYEEEUODJjlxE0efcsSK5pfq2taDquqWOnfpS2Wx9Q 3N7L9YiEZEdCqcieJJPbJY8cgCaKykF2u+YdHuUjK6haMVJCiO6hbim1B8LYwhK9wUykOFjg1XS2 ZibuCgJpWZN/kK5kGJ7mhO9B1zQ4eazahbR147tcRr49CWyjLjkehbIEMgt/MfluKb1TqtiXfYE3 cJAAI3PxZSMc+4/Js4gq6hrnlLUbiC1m1iy+pPb3K3NLqClZiqIN2pUfa+jJQhOJuivEKIeWel5c tJpoLvUXuRC7Rh4bgMjqhorqUJBqM20CSLLiEUtGr+VYjS1sROy9HuJAd/H4zlgIY0i4vMNwSPqh 06xToP3kANPoONrSut5c3FRca/aRqdyFuU/CjYE0qx2vl9qNc67BIepX1o+p+ZyVA9UgIqJvKNuB xvLaR/5nuIz0+nGgE0qT6poaoVhvLQDsBNFSv0HASghjtzcWsrkrdW1D0Hrx0/4lgBRSXzm1SpN3 CxPZJFb8QckCtN6TeWX6TjaSWOKJFZi7uFBPQbk5DIfSkDd6V5f1rQtOtrq7bVbITyp6McZuowwV yAx4lvDNXOEj0LkxICN1DzB5djuodSttYsw8wEN0sV1CxLqOMbleVacepyAxyrkU8QZDa+bfLEa8 v05pykioU3cFRXqPt5A4p9xWwpSebvLTukp1rT2DNxKfXINgen2npT54Ril3FbCRa55t0WZJNPsd XsvRkci8njmjRXrv6cAqKRDuejHLI45DooIQlprfl2N1iGp2aqhABNzEqlQB1HKmROOfcU2E6tPM 3ln9IK76vYrGmyMbuEAH/gumDw5dxQSE1l82eVGRuOuaeWBIH+lwb169XyJxz7ioIYR+mNA/Tfqf pOz9H9Netz+sRcfT/Q3p+pXlTj6vwcunLbrmRwS4eR5f75jYt//Z ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image005.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAKAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBcSFBQUFBIXFxscHhwbFyQkJyckJDUzMzM1 Ozs7Ozs7Ozs7OwENCwsNDg0QDg4QFA4PDhQUEBEREBQdFBQVFBQdJRoXFxcXGiUgIx4eHiMgKCgl JSgoMjIwMjI7Ozs7Ozs7Ozs7/8AAEQgAmADLAwEiAAIRAQMRAf/EAKMAAAICAwEAAAAAAAAAAAAA AAAFAwYBAgQHAQEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUQAAECBAMDBQsKBQQCAwEAAAERAgAhAwQx EgVBUQZhcSIyE4GRobHSsxR0lFUW8MFCUnIVhcU2RmKCssIj0fGiJCU1w0WlBxEAAgICAQMDAgUF AAAAAAAAAAERAiEDMUFRBIESE3FC8GGRIhShMnKCM//aAAwDAQACEQMRAD8AtvDHDHDdfhvSa1bS bKrVq2Vu+pUfb0nOc51Jhc5zixSSYZfCfCvuaw9lo+RBwn+ldG9QtfMshtACn4T4V9zWHstHyIPh PhX3NYey0fIhtBACn4T4V9zWHstHyIPhPhX3NYey0fIhtBACn4T4V9zWHstHyIPhPhX3NYey0fIh tGlWrTo03VKrgxjQrnGQEALDwpwqJnRrD2aj5ELNR0/gy0a5tPSNOqVR0QPR6CZvqnoxrrXEFC4Y 6nb5gAs6gRkjsaMe7FeqVWHOajAVTqgElORIyvt6L9TWmqcv9Da4udFY4UxoWmMeuUl1pSAXY3qp 4Y5qj7OmpdpOlU3koA+0oFoJ3hGuQRkGjcPNZrENEEv7VwGaS9RZ4zJjjNe0uaoc7sqtQSDgcm7c o2bIp8j7lvjQ4sBoz8pfoml1G1EWo62Y0Hfk6HVXCUWa00DhW5ZmGh2A+zQoOH9AikGqzMGqwlVR pLm7gO5uh5phu6VJ1W1eO1ayTHN6Lj9lJGLV2dyHqbWCyjhPhX3NYey0fIg+E+Ffc1h7LR8iNdD1 2lqINGojLlmLMFAxRcU2w4jZOcmLUCn4T4V9zWHstHyIPhPhX3NYey0fIhtBACn4T4V9zWHstHyI PhPhX3NYey0fIhtBACn4T4V9zWHstHyIPhPhX3NYey0fIhtBACn4T4V9zWHstHyIPhPhX3NYey0f IhtBACn4T4V9zWHstHyIrXw9oH392X3Zadl99djk7Cnl7P7n7bs0ypl7TpphmnjF7iqfuL8e/I4A a8J/pXRvULXzLIbQp4T/AEro3qFr5lkNoAIIIIAIIIIAwYoPEXEta7unUbc5aFF+Rm4n6zlkfmi6 6pU7LTrmpjlpOKHDCPMHrVPaMYquIa1wQFyq4nu7oz2t8GmtKZYU9WoU3Op3TgGEox1OZCSJLyiE mUgYY+i0nUy63zq+ZDpd0SEIadj210KtWZWePUGwDZOLZStmdg0bgAUMct3mDr1UlSV6u+5oB1Km wK/rNcFDjtUnYeSNLez1G4qEq2nScgDGtDRv3EoIsbbOizo9UfSwVDy8sTMawBAEBkh2CK+9mtdS byLbbSWta0vJVuJBQLyJDS0psoAZQMoEhGoe0OykFNhSBpKywEU9zNVRJC7iWjWtKtLXLCT6NRj7 xuIkWhlUDwOi+6dd+mWNG5kDUapTBRIpFXNMVadSg+dOux1N3M4Zfnjr4JqXXotWjV6tNF+2pa5O dI7NF5UHn+Tr9tpXUs0EEEbnMEEEEAEEEEAEEEEAEVT9xfj35HFriqfuL8e/I4Aa8J/pXRvULXzL IbQp4T/SujeoWvmWQ2gAggggAggggDn1C19Msbi0XL6RTfTDtxcCAe5HnTLKpT09rrpopHK70guK IGq0gOwExPvR6bHn/FjPR7ipQpODS4uKuOUB1RwdTm5Q3pEdJIpsRenItJb/AIn029FchkiHrH54 d0KzXUm4IcU2RRr3UdUZZvbTt+zqNeBQpuKuJEiXdJSZmMM17jmjTawaWzKMD2Lz/wDJHPbU7PlL 6s6te5VXDfoXsVCXIEngfmjeQbmccrTiZAR53dcX8U2raZr0mWoeCXVDbLlcCUAzucDs78cmoV7u tVNHWtQr1rlyZqFvlyhziFajOi7cuC4KIj+Pbq1H5ZL/AMqvFat/5YPSe3tzlDHhxJkhB8RjJuKd Npe85Q0KTuAxjzyjZ21i2tdaJcV6dxbsL61C6DUOQdJhagQ92M6rrvEd9pQum6cbSyyhboZi3K/o KHO2E7Yr8EvFpXGcF35MJ+6rVonGS3DjfQBWNCpXLciK5wyt3yUwz0HjPhayZcuuNRtmNq1XOY5r nue5qqMzOz6OO+KTQ063stbq2FpbNqWls1rvvCq3M6s9oaXZXOTrPKANmIsmr8E21xw9da/d310+ tRs31rW1c5vZUTTBqMpsGUnouCSIXux1atdato492y10m1GT0HTNTsdWsaWoafVFe1rZuzqgOauV xY6TwDJzTHVCzhvRhoeiWulio6s6g1xqVXIrqlRzqtQhAJZ3FOSGcaGAQQQQAQQQQAQQQQARVP3F +PfkcWuKp+4vx78jgBrwn+ldG9QtfMshtCnhP9K6N6ha+ZZDaACCCCACCCCAMRStZZc3GqXdrWco IcabdmUhuWabjF1hXrmn069L0kKKtFjmkjax2IPNjGW+rtTH25Ojxb1reLLF17Z7MoP3NSurwVDU a70Z+R2QzGUI5rlxOE4sDgwUm0xPIEC4yljHLYURaVB27Mpe0sbUDgQ9xdmUjeVjqAIchGbKSgwC RxTJ3xDE+v6M68sLuhSHSq0XGm0SBe0Z2DulsKKOkWF3aWWqMa1qU2PY7EscAFRNrXNSeBi6OJcc okQEn4SIR3XDFlXrVK9J1a0qVXF9V1tWdTD3H6TmhWqd6Ret4UNxDw0UevMpK04af4ZX9YtKbKJt aAJr357K3z9ZwMqlZyTDGg4xa7G0tH6UNJe0m0FE2xAxLC3I4rvmvPC1un6fpjuzoNdUurlzRUrV Hmo4ph2j3FUXZDO1WiwtrOaSqEg4c6RF7zCXRzP5l668u1+bKI7IS29/b2lQ2Op1adK8tv8AHUdU OQPDZNrMLpOD2oZTBlFks753EdkzRdPYXWNGrS9O1FD2LqVNzazqNF0s1R5GUooAUnYIg7Rj6rA5 yqre4JjxxY+H3OLa7SVALS044gj5o303TvjlrJyeTraplyk8DeMwQR0nGEEEEAEEEEAEEEEAEVT9 xfj35HFriqfuL8e/I4Aa8J/pXRvULXzLIbQp4T/SujeoWvmWQ2gAggggAggggAjEZggCv63ZW9ja 1bsAMtKYdUuE+gPpOAA6u/dCyh1cpCMxprNWkdE96Li9jKjHMe0OY8FrmkKCDIgxVL6g20q9jQOa nR6LQuboiSc4wjk3aq1/csTyju8bfa37LZhSn1IarnZpbEVNoMRVKxykAIndAjIqB6oQDsiJ+VS1 QqYJybYwOlHK6g2o14eAS8q/dyDuRENNpW7xUoNyOcgc4bec7Yj9FJqkvr1mF6q2m5BjuSURVbGg Hqbu6KkhO1IHMYvVLuS1Z8jRtOnTa1zjtkSfFFn4acttWXrB4XvRTaNhaU2MbRa6o8EOFR7i90tz nLFz4Zalg9yJmqEdxoaI00/9Mdmc3k41f7YHEEEEdZwBBBBABBBBABBBBABFU/cX49+Rxa4qn7i/ HvyOAGvCf6V0b1C18yyG0KeE/wBK6N6ha+ZZDaACCCCACCCCACCCNXvawK4oIAUcVau7S9LfUpuD K1RWsecGgBXO70V7Ra/aaXRDlz01FUHrZnf5Cq/aiT/+mUbirbaY6gSB6Q9hBwV1NzgXc2SFXD6W tu2k4k9s9z3uOJcZ+GMvIdfjVfubn0N/GVls932xHqM69MJ2rMfpRzOe0oQZ7VxWUd7j0Vxl4Y4r q0FUdBGuxXDvxyxg7l3QCkyoCVm4TJx7kc5oMYCoDjLpFcBALa6pNVjwZyzRwapfVra3zIx9ZxyU 2zILu5OFaNuF1LPakpeIG1FAOiFyoMoxJxCDfFp0S7oN0ugAHAotQFA4OccxzDuwl0C0Lbd1xVH+ cucwO2DKGFuUHDpGO6jT7NzmmfaVMw2lHgFv9veju06PYm7f3OOOx5vk+T8jSqoqv6sdm8pqgBKY xIyvTfgRzGFBfnc4ZsqFEOzCY5Or342DwJmW9JlP9QHRf2mEjiMwqp1qlISeQBNPGJ8oMdlO8BUV ECEBRy7xEQTJ0wRgEHCMxBIQQQQARVP3F+PfkcWuKp+4vx78jgBrwn+ldG9QtfMshtCnhP8ASuje oWvmWQ2gAggggAjBIAUlBvMYc5rQriBzxxVbu3e4LMD5JCBJ0uuaQwcI5HV2mo1Fc5zhmedgE0He jTMx82uYZHDbJdvciKsD2lPL1VU70AT+4RZIq2R8SURX0gVXNnbvbWIEyEPS/wCJdFTcMrXOZg1C 0jk2iL2z/NblhXptioXmn1bWpUtW03OBK0coXoHYo+rh3ow3Ulpr6HRouknV/UktK4qsykTTDCXJ GKgqB0hMAoeSIH0327GveCxzBMOCS7sdbqg7JtVNgITfGDqddLYOG6e7KKYKFx6ZVAAk45qWmOFw NT1BoZb02pZUTN5Jxqdnv3KkN7LTvSQ27uCiHNRaJYGb3b1OAiW7t8xeXAo9Hl209YOnyTjr8bRx a3ojj8vyea1z3NeGnN7TUGO6D67/AEgMxSRYU+y3KCkMroFjqblDamYZTs6JOVeYmEzLas2pSumH I+mS6m5uIzf2uDiohy26p3FD/K0MquBL2nqlFJyHeQDKOq6h+5ZRxUcqHyYQOcynsOJ2gYEeEjuR MSHPylCSQCDIzVh/qEQ25Dq1R5wpCR3kJm74SJCzHEEjbgpGX+pgijLpgKhaVdLajsEOV/8ArErX uZV7NNvS+yCE8YMRuRw7NUWSOniS3xPiN7ldPosOJJnjkXvl0RAkYW94GVGUyVpvGJ2E7ebfDGED 3FzGPKqgXDYUxOCYQ3s65rUQ53XEnSSY2xW1eper6HRBBBFCwRVP3F+PfkcWuKp+4vx78jgBrwn+ ldG9QtfMshtCnhP9K6N6ha+ZZDaACIqtYMBDULt0SOKAmF1SsXklZH/cfLvRKRDZiq/tCriHbpry /LeIieN8wVUSO75L3d8ZcVUtM1nhzy8YjQkpzTls294Y8yxZFTV7Wkk7cVwM9vzpzxrTNXtQx5Vu UyxKlGyO2cSElJjKksVQiSHmPgSNadVlEveC5SMopYKTv2SISJyRg6TdMtbWpcv6TGnotEi5zpho 5yYrNk2pbV61d9U133VR1aqKjQQKjpjLNsmrlE8N4jsrm+uKgqvyOYxRSptk1rTOSzmNvJyRkNeQ RUpgFZoOWfNOfIeQxpWqSc9SlrNtR0D7ypZQLilUzOHTAAe0rjim2UxHP6XprLmnSpWdSr2jmtax /QpKTIBHS7yRP2bCCAHDkac2IP0d3+2KRJQptqXFPNMtJcC4BVDcQdvyO+IdNb5rJK2XWKuDrdkm GNAY2TGAIA0YDmQCOdzC7O1wIc45Ad03Uz447K1FrG03tILaozE4zBavjiCnlexpwLhvMiRlnzOY IhPsGs5I+zaGAHqhCPslXD+qMsZkCtQtHSQ7wrv7XCJTlKl3VQh3MZeIGNHtcWkNxd0S3+JeUfWb 4YmRBtagNoq6WcqV+qcP+JEbAFq1AkkKDuOmOdpjfI0sbTGBkNkuoPA4RgEl4B275dZHf3GKyTBp UBAUFCMAd+U/OwRpWc4uqZgGgkZU2AdXuzJiUPLUzKGicwspP/1iC6/xvy7XOVNwDcvjWJRDM0+l Rpy5N+BMk+S4R26bVFOoG7HoDjuljC6mWmlSwKh6SJJEpSxHIZ7o6KbkIK+EnZ8ufHGFlyhV5TH0 ZiOhU7SmHbcDEkYmwRVP3F+PfkcWuKp+4vx78jgBrwn+ldG9QtfMshtCnhP9K6N6ha+ZZDaAOLUK vQFJp603DeNje6Y4gZCYIVHOPLinJgYmvUdXcBPKEO/DZ3CndjnDkOVWqcAMPlj3I0SwZt5MF5Y7 M6Z2jmMu78pxuQO9htw5flKI6rC4HKpO44/Lxxi3qZ6Rwy0zlluAHhn3U54noJJJCWBMgDPCWXxt 70GVQoOZu/aQinwT5xAJqNgxacR/sngjYoCS6TtqYKvleAxAIzT6SuHSxJGGKr3yvMYxlaAmYkDA HchAB/lBae5GXO+qUbuOzYRt+iSO5GAVK4OUHdMz/qaR3Ykg1LSXI4IuDhvkF7+UxtTDW1EA6Jbm H8JzNP8AeRG+VG9LBEDubogy52xpPtWuGwEp9rp+AiJkG5KcoUhy7uq6ffiMNaC4crjL+KZ/5JEi ghRMGRHz+ExpIOLl6QDaglOYR3eLIgAEBLwFTrAbUUf2mADphyBWyw2+DFog6rc7QuWaY8vjYYkH RliQMfsy8ToAw8Eq0IDg1fsk+MRjFpAG9OQjMg8UZJAdPApm7hbPxxqOi+Z6JIzcysK+GBJkZT0G kiaIftFv9Lo49RJFZQZuylTgGgTTvR1tBBaScwUc8wPIjg1ZzjcdmxD2lLpKMGguZzzJSLUWSt+D ek49hSCyIcSMxG0Hq7uUYRMHuarl757uzv8AhERNRtCkAUGUkT3ZSs1Mt454znKFTjLEDl2d/wAI iWpfqRwObCqMoxAOw7O9yx3QnsHEMI3cm3Z8ueGzXAsDt4jG6hmtGbRVP3F+PfkcWV9zSZ1j0jg3 bFV9Ib8RKh/95m//ABESKloOjhjifhuhw3pNGtq1lSq0rK3ZUpvuKTXNc2kwOa5peoIMMjxZwskt ZsF9Zo+XBBACyrxRw257k1aymSgFxT3yXp7/AACIjxLw4Jt1WyKYD0ikDs/j2yHIIII0Umbgx8Tc OH/7WyKSU16a/Vl0/kFiClxNw6LuqRqdq0PC5jWpgOyfzyzBzpQQRZdfoQ4wdHxLw6Ch1WyJGDvS KWI/mwPzxl3E3DiI3VbLKcFuKShQn1vqnviCCK5JNPiXh1xzfetmFxHpFP8Am+l/GYkbxLw1NdUs gdv/AGKWJ/n+sFggiXIUGX8TcOIn3rZEGQ/7FKWwfS3Ed6NW8S8OFx/8rZAkOapuKWBCfW5BBBEZ GDHxPw5ld/5WzmFH/YpbQ5R1t5jDuJeHczSdVsyBmYUuKSpnKfS3GCCJyMAOJOHA4EarZGalbikM UcZ5t6iM/E/Dmb/2tmR1QfSKcwsieluIgghkYMfEnDxaR962QcASD6RT25pdblED+JOHCoGrWbTg D6RTMio+tslBBDIwbN4l4czT1WyBKlRcUkmpn0/4o4NS1/h6pWpkapaOdkyjJXZlCu6RXNIzWCCL U90lbxGTZnE+hVKau1G0ajii16YKFC1ekuO6Mu4i0DKR952nN6RS38jvliJQQROZ6EYjqdlnxRw7 2av1WzBOANxSHP8AS70MaHFvC4Yc+sWIIMv+xS8uCCMr9eOTShuOLuEnVJavY5gOsa9IS+0XRW/i Th/797b7ytey+++1z9sxOz+6PR+0XN1O06ObBYIIzyXP/9n= ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAPAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoKDBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxsc Hx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgAkwDLAwERAAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAA AAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIG AnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6Oz NhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dn d4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQID BQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LC B3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaW prbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq +v/aAAwDAQACEQMRAD8A53oH/OOP5ma5omn6tZaVC9lfW8dxbSNdQxs0cqh1YqTUVB75MU0nitQ8 0/kP528oacusa/Ywwaf6qw8o7iKY+o9eIKLvTbDQ6Mo31YeI7Xmytbxbr8LhVoSD4U2OV02WjrPT 9PjYNcW8XGYBYi6r1Ht74ClmXkTRNCm806fDc6dazwyScHilhjkU1B6hgRkJk8JbtOBxiw9zvvye /LzVLi056PaWZtm5FbW3hiWUfyyAJ8XTMAZJd7tfDhX0j5MP/OvS/wAv9It7PRdN8v6Zb6hc1muJ YbO3jeOFB8PxKgYczl2CUjLcuPmxxGMmg8Hu9M02erGFYgpqTGAu3httmXbruFLL02cTNHFAjEd+ I6fdgopFJTKvKT4VpXfiO2SBYkJ35e05J7pU4xmRaMpkQOh2rRlNajKMk27HFm3+MfIMVg1nqXlq 1W9WqNPHbxKD7qUAYZWBM8i5YzYhziPk871e5s7y7JsLVbW1BpEgA5GvcnrmTCNDcuDlkJHYLRaG PgzR0Y/aRl336GhGXwkLcaYkH2P+W3lT8uNe8nafrEvlXSJpGtIzN/oVtX1VBWStU3PJd82GSETV Vv5OFKUu8vk/UIbd9Vu547WKFWnmKxLGvpqC5ooSnEADYUynJhiSejkQySG7KvKdr5ensY7ddEW6 v0cyT3UiwmPia8UAlDciR+yBmr1ETA89nc6UxnHkL9z0yDyT5SgcLc2GmpOAPVgNnFKUY0Pp/ZCs 4rvxJHvmOSe9uMoDbhHyXXfkzyXZRvcy6XafXGVXt7f6nbGNtyHjaIKzK3HflWg+eDxD3tEqPQJf pd7+Xk+p2+n3/lfSrKS5lMMcqW8bxEVovqF42KHltyUn3XAJS72siLXnLyVodjZtfaLpmm6rpm4l h+qwx3UDA7gSwgI9O3JfpBycZy6sTEMP8r2vkXzBqMOjavpsVvMpY2V3bKtsZD/vqYItD7EitczM BBNFx8g7npn/ACo38r5o5IhayrLTd4Zt1P8Asgw/DM7wouMZl5351/5x4vLG0fUvKty+qWqVMlhM FW6Xf9jj8MnyFDlcsHcyGV5A9jeIzK0EispIZSjAgjsQRlBDban9XnrT02rWlOJ60rT7sitvS9E/ OLzRpmkWWn2ut6pbwWkEcMcMUjCNQigUQV6ZaCxpU8wfmL5l1S0jh1671W7tQfVhjvFdo60pzUNt 0PXG1pjcnmDR+QdoHBPRjEoNfvyBTSD1DzUsg428Acd2mAP3KMJDIISPzXr8UyzW921vIhqhionE jwpviAKSJEHZMovzS/MGIgrr97UdCZWJH35XwR7mfiz71Kbz3rV7eG61WU38zjjJPKaykD/KNemS jGIPJE8kpbEqjazb3KD0iF2J9MgAgjfLJmNbNcbY/d3cksxfnUHYAbbZTTK1FVZqmlabn5YVZd5X qYmZIjIxDFKA1BUd8xMvOnNwjZEaX5a0nXtQubPUdbh0S7VQ1l9ajdoZpD1V5RtGB4kHDGfCLq2P hiRIJovbPyk8nr5R0PXlVLWXz3MqtbH1I5o005aFntJRyVnf4u1emQy5eIbcmzDhMDZem+a/LXlL X9Dv5Z9Dt9TFnbxSaY8gkFwROCzkzis3wsSaKcpjMg7NhgZyHH1/Gz5h8/8AkfzH5MlikmEsui3x J06/tmdoXruI2JCFZB4MN+ozYYtQSKB3dfnwcMj3MNnuLmFwk1vPEx3AdCv68sJLS9R8meWdPs/0 LrKSPf3dzJzMbRukVmw4+mJhQ8pHYMUA+HiPemYuXIJWHKwinraTwxy6gEgmhjCl/wBL3EYEsikE sFSh4uoUkgbnalMxCS2ljV1qd9f30enW9izqyIJpZgUaSprxoTUAGlSaH364YimWwebQ+Q/MOvao 2r28hpdT7GMEA77CMUX4VH2dsu46RDTGW70/Tf8AnHXzHFFHOusGNyKgqSjJy7cqA09jlRykhs4I A0Skmq/kB5qsLt9UtbmG4uIpBIkR+EyFTUnl2J7b5KOekS0oI2Ke+QtXvLq8vrS7JjktAAYn2kUk kFGU9OPHwzdafJxh1WaHCzWxDieeFSR6bvOW6gErWIfSWr9GZADQ8w/Njyu91pr+bNItmluU/wCO tZxH4mC7euqjqV6PT55Tlj1ZwPQvDfr9z9a5fU56/WOfGhrX6vx49OtPi+WY+/c3WE2sfOQ0fTrW PSDNJqQgjDajfUdLdigqtpAKqOPQSPU+AGES2YEi0nufMOv3Mkk11rN1NLKeUjvK7En6cAJRxnuS e91K+vWDXdxJcMo4qZGLUHtXEnvbaQmVpbAJ6DFVSO1uZQTFE7gdSqk0+7BaREo+Lyx5hli9aPTr hoqVEnpsF+8jAZxHMsxikeQQ9zpepWaCW4t3iQmlWFN/fETBNIMJDmFItyC+qvFAPh4qBX6clTC1 S3kPBYUJLNJQA9CDtgLIPevy80LT49Pnv7u3ms4rWIvfNPEUjQAEk8zs30Zrj9TusVCN9zxnzJqV tqGrXd5ZQGKxMpFu3sOhIO2/XM+EKDqM2TjnYRFh5w1/R5bN4Ll6WhDRnmWUb1ohHQfLIHECyGaQ eh2X/ORfnYSwyRNHBZpRGtSCwfcn7ZPJTvSoymWmbPzXk9m8p/mHB+aOkyaDqGivHG0bevdRNxVC o+F0cGqOp3DZXRgbDONSBJ5F823nlXUtI86Xehai8ks+n3JhueTNxcfaV613DJQ5mcVi3BEalT0K xbVrS6EdnfxWK6iUH1UoxQFdhKdmCj6NjvmFkkLtzIDZn02l6hoVjFG6wPa3CEHUbYpcFpOrFJeI rRVpx8aHKTKzu2BNo9Es9I0OTUHASWeWNERjzdoELNM5avJ6kEsf2j9GFA3LI/y20mwNtDdpb+nD EQbeNqErRAFJ8W7n3w3Zb8hqFB6I1wrVXj275MyDgiFJPqwUoAQKHbKpBz9O8o1TRuHn5LuKsS3d oxuowAQ8lu6qjnvXhKR9GbPs6V2HD7QiBumSXscOpzQjrcrGzk9gFKin05thydTShasIEuWdg0VW XidhRifhp71xS8x/wf5c/wASfV/qcP8AykHo8uG31L9BfWPq3GtPbn9qvxdco4d/j+hsvb4PDYVk MEfxbcRQU9sxwWEuandCQQtuN9jsP6YbTDmlpGJFt7qYOFL038stG036tJeXcKyvJRVLgMOPfbMX JI25umgKsvVNNg062QC2tYxGd+KqB94yJcsRCKvZbmSBoVQeiRuhoF69hkDJmIvPvMejpOlxblAw kSqjqfAb+2UCXCbROHEKeejTYVDWs9C8Xwg+I7HNxiqUQXRziYyISR7WWK6Z4PsxSUQneh6g5XKg UgvUfP8A+bEut+UdM8v20ixAwRy63JGOAmuAKCJQP2RTk3vmNjxVK3Mz6jiiAGATJbRWnoyCiKoB PQ8m3P01zN6U4F2dktTTZ3oWPCLqCx6D5ZDhSZqilpJI4YdkjFeZ7V7nDSHsX/OPfmXWdB1xn9KQ +XbxTHcyvTg3A0ZuRPZuwzGz6eUuQcrBkFUWT+f5vL+uedH1exlaW4SJIbjYH1ODALIVIVhxTvlR 9MN+bMVKWwWW1nb3urXHrSJHeojLYKPsI67ciK/Hs25PfMUnZurdkmmz+vHDplmgS243NxLLMfTW W5lKIY4Vejjjx41IHxfLKmY2SzUvMF9r+rroSPzlso4YJDGeMSgBG9NUHUIRu3KhNdumSEabMYBL 2LQUisrGJKFY4k/ePSrGg6mm5PtkRuW6Y2Yp+YH5zXXl60D6fa2iyVp6d7KzTkePpwBlj8RV8yhH ZxTircoDy1+Z2v65ol3qeo6YlulghkkmgctGy0+0A24yuUd3Jx0Aw3QfzK1rzH5zCxxafBH6Uq29 rKzvccPtGVmXb9ihQHeubHRR4ZfB12slxR8gU21HVJ7PWYbm4mjmeZAq8VMaiQPxoFqx2V/HNq62 kzWRJJifU+ANXj7+NcSUUxXkP8V1r/00fj/37lMq4t/j+hlW3472L+XPyG8+aj5d0zUrTy/Fc29/ aQXMMz3cQLJNErq3EzIVqGrQ5CM4VuwlCVofzL+Qf5kWOkXWoXXl+KCyso2uLmSKeB2WOJSztxWe RmooqaLgMoHkojIPJbnT416bfjlZ2ZxmUH6HxhRvUgUyJNNgk9U8uWEtrbxRgkKQK0FAB4f1zXyl u7fFGgn995z0jQ2FvxlvbpNpY4TshAqBUg8j8snEWFnn4TXNLZfzfNxKsX6MeOOlOT7E+PYYJQpj HUk9EJrvnBfqTx2MR+sypRH7gAnepymELNHk3Zcu2zBlfUvrBurory+1RKGgbYggffmy05A2HR1G YG7PMqdtR2m2r+8fBLm1BBWkcRuyXO3qGp8Au5yQ5pK9Cby5ad6iBSfTSuTpHJdehQhYs1T1+InF A5oS248HkkcrET8X8zf5ODmyLOfyz1O4Ju4I0KJGyyJJSqqW2Ck9q8ctxnojk9Lsp4JL2I2ung+i kbRWsjxxozU4+pJI5QFOdeXI17e+avUbbFzMPJbf8dAhaSfg1/eShXdZFkigj3KxoyFhylkFOp4q m3XMGrOzlBnGvzaha2el63pdsLqW3aO51eGM8pOZAadOPQJ8R6dWJJ2G0efJMUv8i+W7C08wy6pp d/DqOlX55pLHVZYGZQywTxNRlNDRG6N+GTkfTvzbdONyHr8Gnw3lm8DSvEW2LxU5e32gRkcbLNMx Lz3WP+ce9Gub15/rcksc0hkme6aSaYlt2oxagr7UzLGWQFNETCW5G7OdL8laBY6NPocUYa2nhMNw lfiZXWlWAPgcqMrNspZDV9HleqflfJpepXWuwOl7f2NuUtredSq8QFpyaMio4L8NBmVh1XqFsc2l jKNgMM8xJ5lv4YNU1H6uVs5VuIXsg/Hi1FkSUOea1XfpTbNy6amYadydeVSwcklUFaA4ZKWP8Yv8 UV5Cn+IuFajr/h+lPvyrr8f0L0Zl5F/OW/0/yN5dsEtLR1tNMs4FZ5WBIit0QEjx2xhpwQDbCWYg 9E0u/wA79VlheBrHT3SVGR1Mz0IYUIPTJflh3sfHPWnzHo2h2l9b3YmiB9JWpM0/oJCI6dyrqzNy 25eGYWeRBc7S4YzBtj15pawXkIWQTW8r0SQAjZSK17fjkYzsMZ4uGQep2kctzZ+naOEYqAgPQH55 gkW7eLGb+z8xaRMC4W3iZv3k8YMjuK70fjQZMAHm0S4hy2b0XQr7V9Rnu5ZZLqxB4pJOOAJJ+Fa9 yB1ptjkIrYUuGMjLcsw8++Uorew0vWrG1SdICLae3qyJIV3XkVIah+eVxlRcnPjsbdHlctm0UlxP JGYjMxdonJJQA147k/RXNjgyAgh1GfEYoGJ/QtWJI5sCzfM420hDhDFA29S68VPsxFcIUo2GNUiA HQDplrBL9TuKlYl+ZORkaZRClHbkoC5oo7nYD+pxW2Wfl55sg0LVJI5LdZtPvPRiui68mCiSoYKQ Qdzv7ZZjlRQYvVNbSK4JjiWOIOH/AHdAIwXrUqd24/EKL2rtmLqsRBvvcrDKxSVazDdnT7RrKMzy xsbYn7Z9bnSPiu45hd0J365rSaLlgPQdCiY+TzaGVJNZhAtb+JpljEkkIMnqQyMQrniDyAYEcaqe hyrq2RibCTWFjdQ61cT2UpIjhMlzISvIF5FoGK7MSx+nr1yJ505kBT1Hy75jmtLGIXVefEcmP68Y 2CznjE1TV/zGqRZ2Hx38xEcK02BY0qf15cLPNqjp4BLNc0rzNp+kO1h5sFg8v7+ZJRD6jyEUPxuG dVPhT6RhDLaR+m2FN5t1aG9YXGqDVby6UwyrEecYK0CcT4Dl1yUY2QFJEAei7ULFSJYUbiJ0MZPc MRSvyzoRy3eaJvdINL82eU4dOP6Q1yS1uYCY7vTURmleVfgKoQOjEYeJjaV/pS1/xHy/Qdxy/THq +lVP7j9B8fSr09an7zh9HXI7X8f0JrZ7v+W/5k+SbX8vPK1ndTOLi30iwhmH1aVgHS1jVtwhB3HX McY51splC2QN+aX5d13mYkf8uc5/5l4fDyI44dz54/NTUfJsP5hzXekMH07X4Ypr2CWOSBUvIpdz 8aigkAU1oRyry2OU6jGeHfm5WlzASI6Fg35jwPbpCxHpo8pniWq/Fy2JAUCg7eGYmBzdbyBV/LGs rxUyH4KCpJpQZVP0lswysAvSLLW/Lgg4TESOR0UV7dycBkG8JNceY0M31iOCQ6PbPS5a2Tm/FanY b7ClDkdyyJA36LdW/N3yld6JdaXHazwQkVWS5Cq/LryHGo6jphOKXJh+Yhd28v8ANOrRzWCSxhRK /EcgQag79su08TEuJq5CUQxOS69SIp0Y5luvAXWDUlKvWlBSvbcD+OSixkm7NwjJPUDfJtSVWiia 8Z3Tkg6muw8K5EbltJoKktvNPccWYcB4fZUYSxEk60i68p22h3zXqCfUS8YtFXksgQOAxR6FAeNT uMkCOqaJeo6RrWm65p/raVJK3pDiYJFQSkdlcgSbivVaVwaiByURybMR4SgYXlXUbGG4k+rghmnv pJZQssbPRgKK9H24AgHt8O2arNjERvzczHOynmg+arKxvotJiJ1q0E8aWMgrHNOpYhF405JIjVAq CKmm6tmOYnuciMrVbXULrTPM2qaXLei4sjcNbo5pxJt5WVaMPl9+CnKhIkbvUbSS3uLRCpBCACh6 HbBTcsk8q6Xr8D2PrS2F4h5Ld2p4SECnw1O/E9wKfPJCVNcrpcfLOmaFaMD5dstSb4v3zW5mkJPL 7ZmlD/t+/wCGWiYT4Ql/HIMUmhitp9RvItKi07UL64gSC3gijjRYoo+vp8goPJan4u+Zulhx5Ae5 wtbUMZAJN97ptI1e4iMst8kS7BgtFPXoPgNT9ObenSXRYhp+l6fpPmMCDR4PrsUTvLqEnqTvK7t8 EiK54eoS29E2piIDuRa/9F+Z/wDE3p809b9Ofa9KOnq/oD1ONKf76+GnSuQrf4/oZXsq+VPM/wCV MHljR4r9fMP12OxtkuTbGwMXqrEof0/UYNx5V413plYykDmGJhG0ybzn+S6jf/E9P+3b/wA1Y+LP vC+HHzeafmfqHlTW9TtZvKraksSw+jNHqYh9T1Ofw+j9XLijVoa96UyqcjLmyEa5MWvI55rJjIWa RUVeLFjxCHlxHh32zEG0nONyhulkGoSwQ8Fai0otfDLJQBaoyIRNtr16sEghkJm3AFaUB7jK5YgS 2jMQOabaTq+v3dibZvrc1oxokEDrFEQNviJNf8+uRlADYM8ZnIb3SObypqSWDv8A4eISTf15pQw2 qa1EnH/hcSSOrfHT7fSwO5jP1lodogDsgJZR8svDr5bGl8On8mBLqV7g8h+PE5JgSmNvp8Sknmm4 p8TSHvXsowiSKtFvaRSAgzR77bCWv6slxhHApppVrF9l4n7nmJiK/LiMRNTElqbTllFGmUJ04r6g H3cMTJRBDNo1sB/eqfpf/mjI2Em+9MNF1K80GdbjTbhIrhHDh3VnG3YggKV8QRko5OHktWjPMv5g alrd0t1dW1lFMu7NbRSxcz7oZWTr3plWUcY3bISMSv07zzBpk8N7pSfVL+Aco5ZFV/3u3xDw402o PpzF8Anm5HjCmY+SbeXUtHMj05SSSSrxBCgO/McQa7VJpmPl+pz9N9DL7XW9a09QOJkQbH6PHKy5 IKe6f+Zn1Uq0tmVkA+0B1GRsFKaXX59afaW3763ET9nldVHv13OThZ5NU4QG5LyTz955vPPt5aWW jw+q1pzupmV+BcheICVKk8QSdsz9JiILrNdnjKgOiT2Nl+Y4UW0Uty0XIIqesJFVjQDq+3zzYASp 1pIT3y9Z/mvZXbmCxM0szxt9evkEyqqBthLzCqg5Vddz0yQ4kWO9V9L8yf8AEFPrum/Wv07Tnwfh 9a/Qta9P7v6t8NOvLHe+nP8AQjiFfD9Lym11S8+rRRJZu3CNFDV6gKKHp3zG4g5IBKr9ZvW/49Cp 95F/pkOMMjGTMfKWhTnyZ5181snG50KygisjWpSfUJxC0qkftRwh+J7Fq9RkgWJiRzYzp8atYxjt xAI+jMaexLmYqMQxjUCqzyRxf3fKo8a5kR5OLLmhizLuDTkN6eGEsWVeWNXtWtTZ3E31YoCUkIqp +fcZi5ce9hy8GYDYoHU9RvY7x4V1AtZs25iY04t17DJwiK5MZZZXsdkpkctcySRDklaLXwGWjYOP Lcqsd9MhCmLc7AdMLExRiX12Otqx+n+zDTDiHev/AEjcgVNoQO5LAfwxpPF5qpuNRWNZW02ZYW3W QghSPZitDjSePzUjqNx2tG9qsP6ZGk8YWtfXRB/0QinX4gP4YeFHEFF5rt6f6NTw+LBwqZBQeG8f b6ud9yK5KkiQUhaXrSCNYHZ22CKCx/DIy23LIG9g+i/y80VrPTtNt5V4yGIRyr0+MCuauUrJLvcc eGAZtcaVBGzyGP4KbCm9fHfACyDCNbtkmuGeFSpNQg9/H6MZC2Tzv8ydMmsrCzvUi9VVkaOZyCac gCpJHSpGZWmFW63XQ2BYXYavqVvOLvT43hkSqrJG1GHIUYVp3rmbGwbDrZUzDy/50/MNFmv4LC91 G3gVEeesvoRunI7tEFQVDUK1qcujmkGBhFA6/wDmZ541f65BdzXMVjduxk0tZ5FtgpaoQxE/EB/l VJ7nIyySksYwDFPrd16vL0N/U5U2+16fGnTw3yvdnsnNikslrb0qoEaAMen2ew75jyO7lxsjZHei FAp8RP2q5GJts4XsP5VQaHc/lp510TUb2Cyl8wPBp2mfWHCeteNCzQxpypU8yuZGPdx83N5FoqCM NbXSFJEJjljeoZHQ0ZG6UIPXMfNzcjTj0ofWvLkNw5liYo1KHoa/OtMceUjmuTDbGbvRrm33JDjx GXiYLiyxkKNpaXk8y29rE8txKeMcMal3YnYBVFSSfAZbw2Gu1XVdE1bSLoWmp2slndsiyG3mBSQK +6llO4qNxXI0l0FryUU2YePf55WZNgimEEXJArCjDp7e+QM6bOHZMLa4nWWKHjZxxM4WSa5t/UCq dizFFZmA67CuWQznq0ywplP5i0/T5F/QFpHc3kZq2s30CKpbp/o9mQ6Io7NJyb5dMt4r5NJoJXe+ Y/NF9Obi+u/rc7CjSTs8hP8AwR2+Q2xEkAgoaKa9dv3noRr3fgTT32xMymg+j/yr/KK0stBt9Z16 GObVrs+tbRcEMUETj93QMvLnItGZjutaCm+YuXMbpzsOHayzHWfJGg39kXudPhkSg+3GhK9vDahy kZTbkGAPR51qv5S+XkhjvhaOojal5bW/FFZdvjSoJWm9VUiuTlqJVswhpoGW6e6X5R0C3sEXSbVE 9TZGA6V7setfnmDLKZfUXPhghHkE0h0CS00sSoAJbaT1QT3Cn4vwwAthKZa9wW2BGxkUEEeB3wx3 WI3YqdOhSM3DfF8/Enpk7ZkK1r5eE7RpcIrxzgl0cBl4t2IIofpwSlTWaOxUrv8A5x98s3sovLAN aSipaxdibSRqbcgKSoteoRx9GTxayQ57uDm0cTuNnnvn78vPzuTj9chXUdJtQRaQaUgks7dB2is1 4mP3PpknuTmdj1cT1pwJ6eUelsAisPPDRq8FrPJG1eDpYMQ3GoNGEe9KHMgT82jg8ku+uXX1vl9c b+/5ep9Wj/vPq3GnHl9r9inT9rDZTSYadGyWdqUIaJoULIeRoxUbqffvmBLmXYQ5BFEMe32u4FcQ 27Mg0my/S3lHW9Hkj53ls0Gq6S9SG5rIlrdRjffnG8bD/UzJw77OJmjdF6Pp3lGHzbpUUurl5tXh QcdVjVReAbDjMlEFyiUp8Z9QdnyyeMSDGMzD3JDrXke+0dJHaEXlqhAa4ir8PI0HqK3xx1O3xCng xzBlikObn48kZckjsfy61jzGZ7i2hSw0i0r+kdbuiVtYAtOQqBWWSh2jSpJoDStcsxYy055gbIeS W20vUjoehodC0ZrdrjWNY/vdVuLRKkl5jwMQlqFSCDgDUBi3XMuuFwassJ8xXY17WTdx2v1K0hih tLK0LmVo7a3QRxK0jbuwVRU/wplUsjOMEP8AUeALqCadAKVO3vlHE3cCIgtJpPil4otPgUbn6T1J yBIZxiSryWlF2O6jv0wWzMEDPZJLFv18RsfvycZkNU8YKVXNlJbEFmJQnY8jXMiE7cWeOmTflp5c fzH500nSafu5pw83KpX0oQZZKivQqlPpxnKgxxRsvt5GFzbV40LD7PgTUcT/AKrVXMAu2ignZmjM Z6SK426ckWp/VXAzU49JWUUYDjKKHbx70x2YnvVrLy9BDy4xiNx9oDv7gd65iSiW/wAYUFa506OS Jo2UhD8JPzwxSJseu9Clv5bSNhwCQKWSu/IHid/oyUZN1gL7rywhmtYONIIfjY0+0/bAJljYO6Ph 0KX1gsVv8Cii9EABP9cJJLXKUR1TmHS7hdnkWP2Uc2+/pg4GqWoB5BZNaOXCBnZSerH9kdTQUHXD jhZ3XxNvNu/gXjGCeh4wR9gf8kDvmWJNFB5X+gYf8aejSPh/i/7NNuX+FfW508eW9etd8u49vh+l q4Bfx/Q+dNOQ/o+0Pdok9/2R2wS5lsh9I9yLEZrxp1Owp37YAUM9/KPRE1Xzvp2nyHjFcLMr0r+x EZO3vHmTgoG3Hz8n1bJ5U0VpjPHB6EzHk7xHjyalORX7NfelctEy4vClfnvStQl0B4dG06G/1JqR KbgAhYnISWtWjLAqfslqd96UI582UTXJKbX8r1uRbtr13Jc21o3OHT1IWCML9lI4owsaAbfZG+S4 hyCkkvBvzc8vLb3EuuyAI+qXTKsYFaRirqpHgoRcOo2FM9OLLyhEBlod6nMEuUAqICrcKUfcqwGx WvbwyDMLy0CXQUH4uPJlA2oO/tXI9LT1pERRK3Mt2rsOm/TASzQs8IVOKf3jsAB7k0xBYyCT6uau NvsDiPkMvxuJm5vaf+cW9F0l9T1LXLqcR3doqWlpDx4oBOObuXO3IhOAX545iunjvb6Ou4DA0kq1 +rS/3xHWNqU9Snh/P9+YrmRKXwS+rqJjcBWKSSMgJosyqEc7bcXSVWHjhOzMFPordVCjwAByNNZk qVWhDCtOhHUYKYt+jC4pzBJ+z4HIGAXjIURaUlFFowFK+1a5HhLYcmyqlvyId0I26HqPn1yVMDOt gr/VyduO3vha+Ne6xItCwJ7gfxOERtiCShGUcix6t36D2yYFNwSe3uRc67eSueMNiBBHXoGoGkb8 QMmnowH60v8AjmvpNX/GPqUp+z/hGn396ZLp8P0sP4vj/vXzXoLRGztogakwxla+NAWH35KfNOP6 QmxiSvH7I7L/AJ9siGRDMfym1CPTvzA0S6dwkQuDC7HoPWRoh193zLwlx8w9JfXysrKGU1B3ByTi 23irsVfJf58+YYLnXRoluawaPJJA8g/blZvjP+wUKnz5YM2S27DHhFvJ2ER3Bp4+OY5cgOku44Ea V9y1BHH1LsfpyAFp4qChbLItXl3nkPJz4eAHyxJ6IgDzThE4QKHHxE1p7e4+nKm5AO5e6eSu0MZb bYcm2GGtmB5pJeB2J3qCdweoy+AcTKd309/zjjpcOi+Qpr+9QsNYmN1snMLAg9GIN4sxVmCgHY5D Md27BDZ6XYeadCe+j0+K9MTy/DDaXscls/ssJmWPmP8AJ3PhlVFv4aV0tI4NejZQVBtpVEXaiyR0 H+wqePs1OwwdEhPEPjscDWVNhWvevfAyCGKAMGDEEeBIqPemSbDurrJIv+7Dt40/XTIlrMQVGe5l FFQ1J6nvkmYgF0LTMKO5qOwOKJABVNAu5rTuT+s4WKm91bFW5yrHTevJe2NJ5MY8tXsF6L2f1Atr 9ZkeeVyApUOQoLHbemSIUliH6Z0r/G/qfpC24f4w9Tn6iceP+E/T5denP4a+OTrb4fpa63+P6Hy9 ZrKLS1mtZKSRxxtQ02YKMsPM21CyBTI7S8juYFmUcX6OnXjTqCMqIpvErCvFNMjcoW/eI3OI1I4u pDL+Iy3Gaa5jZ9peSdVg1Xyxp2pwPygvYUmQE8ipcVZCfFGqp+WZk93XR2Ke5W2MF/Nj8wR5R0Jz bsv6UvEaOwXYlW/amKn9mMb+5oMJoBljjxS8nxtql691dM7O0hJJZ2PJmLGrMx6kk7nMc97klAXV zDaxmSQ7dFUdWPWmRAJSSIoC3a4uZhO4q37APRB4AYZbMIklPrK1VB6khqeu+2UE25MQp3d1vRqi nQ9vwxAUyQ8TBdPkelfrDk1Gx4psMJG9MboEoTTNPOpazaWPrx2v1qZYvrE9RHHzP2n41NB7ZfHk 4ctzT7U8iaa2i+V9L0iwhkvF0+BIPr8oFskpUbuqsXYAnMaUgS5kRQop5eW1ze2729/Y2l3avs9v K3qAg/60fHAkV0Seythp2vWNpbvJ9RmjuBHaTsXa3dUVuMchLExsB9kk8exptidwyLKOi+G22RYK bAV9saZBqnfan4ZJNqTr8ND0HhkaZhZCUPUD54QpROygnCw5pZrULXdv6KSNEWrQjbfFNPHPOnl/ XNEubTVZNUke0a4WOVWJATlVlrvTelMmDabCY+RLPRW0SB9VMmrXTlpls4be4u7aJpG5bcQlu7mv xOWbwBAxkVIKArp3+Mq/oOfj/iinpfUoK8P8L09KnKn2v3np9Kb9cn0+H6Wjr8f0PDbXTo5tIspI iVm9CMEU2PwA7muJluWQiDEIJZpbC49RgeB+GYdqV6j5ZPm1H0FN0mRSGU8o2A4OOhFa1HyyI2bD u+jf+ca/NQuNF1Ly3NJ+8sG+u2I/4onP7xV9kmBP+zzKibpw8saL2TUb+106ynv7yVIbK1jaa4mc 0VI0BZm2B7YsRu+NPzS89XvmrzJc6gWMUTj0rOBtvRtlrwX2ZvtP/lH5ZVKTkiNCgwGWQIwiiQy3 J3EdaDwqx/ZGQO/uZeQ5ut9E9SU3F5Iss3ZQdgB0C+2Qll2oMhis2U2SO0hXanU0ByrdtGyGu71N 1+kMQK07DrhAQZJReXFIGavxMaLQ167ZZEbtU5WKR88RiiiiU/CiBd/bIDcsiKFM3/I7yJYeafNE 09+nrWukiGc25qI5JHc8DJTf004Fio+0aDpXLSaDTCNm31TdNAzekbiT6zT4YkkeIj3KRKrZSHIQ 80+owxcRCzAigk+ssWU/zEyxBv8AhTh2SAkUt9dp5k0EXvEtJPNHFcR8eMge2lqrcSV5ArUMuzeC nbARslmxYDqRvkKY04kEnfClqgptirW3TwxVQmgA+NcSGYLS3BU0NDtQHxxUxUbl43UVYBjSgw0r HPNel6bruh3+mXoHCSJijGtOcX7xORXi3HkgrQ1phDEhR0jQ/MN3pNrNN5iurdHhRkttPgtreGNW UEIoZZHooNN2xLI0wX9BXn+MfT/Tuocv8Vej6tIuVf8AC/qer9j7fH934cffLenw/S09fj+h4roc jHSrQCh/cRV+SoMhM7llj+ke5WubWCZXVgGFCd/D2yIJZEXslEavpshikq+nk7H7Riqa7f5P6suJ 4ve1AcPuZx+XnmtPK3myw1b1B9SLNb3xBNDa3A4Oajsnwv8ANclhybhhmx2HqP8AzkT+Y8Ijj8q2 1yI7eJEuNZkBpVyA8EB6dBSVh/q++WZZEGhzYYYgCy+cH1CbUZjFp4pHX47lx08eIPfKyK3PNkZc RqPJGx28FrGtvFRmLAyytuzHc/F75SSS3iAA2VGlUIF7ACtD9wwMkNIAVYhq8h07b+OFBS+4dR1J /wAob4QGuZS9nRrq3SvwmRT08N/4ZOI2LUTuE71CQIRQ0FAT9OVQDdMvaf8AnHEwQaJqsxYrLeX0 VuViVjPJ6cIZIk4kEV9RnJ7AVqOuTkwwjZ7x6kNnBwjC2yDrX0okJp35nf55FvIS251SSUFbX6vd Sd4luYhIf9ULx3+nAArBfM+v21rrugvM5hkh1SNJInHFw7o0ZBp4rLX/AGjho0p2Z/LrQJ5A7fze ArlbMKUusc1/dbsdwB3wgIJSDUPPMumzFLuGSNT0cqSCMlwqBaZ6H5yg1SKSW0V5ooQTJIqkxqB1 5ORxH34RjthKYjzKkPzO0D6xJAYriVI6CSaKMtx3oeSHi4C9Tt0y06aTSNTG01bWNLlgFxaXCyQy Dmjq2xHtlBiRzciMwUmvNejSo5inh1pkwFSPUfMkQs7lq1pC/wAJ2r8J6V23w8KKTTyvLrl1o1qh u5LJIoUQLBZK0YIUCgknLvLSlC3EDwwUGTEvRv8A/Gf/AB0ZeX+LOPP6mn2v8Lfb40+1x+Hj0/ay dbfD9LTe/wAf0Pm7Q9XjSKCOoqiKpr7CmGcGvHk2pkdw7OnrQHkCAx6U+XT2ylyEOk8cx4vTx327 +IyS80HMjwF7WIGSFgzeivxOlevEAGoboRkoi92o7Ky+VPOOuu2pXem6jeKfjZlt53FTTqSm58T1 yzk0iPEbLU0E+np6UltLZlQKCZHhPh+2FNMqIPVyBXRZCzPSpFDyNetf8+WCk2qn9otuF69NsCQU JMV40ND9mv8AmMUSS2+/aK0BrSnhk4tMkpdpTdRCMfvA23z8cvA2aZHdPvr0EirHUNImxI6eBykQ LbLKH0D/AM41WTTaBqdxbWrSTfWzGkxLRoUMUZYeoFcgbfFwBJ6bYmLKMtns36HvoxyQQxy70YRN QV32LM8x+fqJ8sjwnuZiQ6oabQku1Ed/dvN7uqhK+3JXP3tXIHHlPKgz8aAed+ePIGm3oh1W5vJp YtNJkgtHcqCVNEZnWjkR78BXvQ5EZSNjzb/CjIg9GDal5v1OLUHFtdysYgPR5NQsy/shB2+eE7p5 M/s73VbzTLfVdMcEyoGkgKiqt+2tDTcHvh2DGkzsdYttW0e6OqWZAtvgkV1qvOletOg7/PLsWLiN uLqMvh7Dml9xqx4x2kE6RWMYVbYRkqoYBWr6f2a/H3OZ4i6znzST9Matp886vJEySNWcvEnxEE0o ooeo2yXBabSpda05TcCOzktXkLySyRzswZj0dYQoSlRkZYrG7ZDKQdktfzbGiL6srQq7BVeZSoYn bZgSPxzEniIc+Gqieeya+VoNT1jzTHZSWckunQR/WZJWX9zKDT0lDmqsKmpp4ZRKVc9m8Enlyeu3 GoXyRCGwsoTOPhM1ySU2/lpuaYIyB6sZQI5vNvX1r/GVfVtOf+Ka19M8fV/wvSv+rw/Z/my3p8P0 tPX4/oeM6T+SfnPUNHsNTjtIrS1vLeK4hurmdIo2jkQOr1bxBrk7LT4QoUd04sPJml6MpGv+dtDt 46kPDazG9mqO1IA5B/2OROO2UcnCNysufM/5H6Oedvban5muxQ/FxsbUnvu5Z/8Akj9OTGJjLUDo FGD85PNV9cLZeVNI0zy5Cx4LLb24uJlB8Zbjmte4KxqcnHGGqWclH6hp+pay3qa/rmpaxcfaJnu5 BGDTfginin0ZcMYajIo7QtQ1vy3J/oN7cXmkuCZdFvJDPC6gb+iz7xP4EfTjPECyhkIZYdH8teYL W21Cx0qw1JL5Ge3icCyumKHjKkc8JiV5Im2eN/jGx+NSGzElBzRIEWk1z+VGjalMIdPuL7Q9RY/D YapA80JbwWaNUlHzKtkeAJ4i8980+V9T8sazJpGqiE3cSrIWt39SNkcVRgaKd/AgHISCxNhiWpSC ta0JO9PDJQDXMpVDdrFdpIy81TqD3rlxjYaAaNvT/K2jeULHTI/Nnmq2eXS2q2k6DEfSmv2T7TyP /uu1QihalWOwr3jCB6tk5joN3eYP+ciPP+o24ttOuo/L2jxfBa6bpUYt0VOwL0Ln6CB7ZZTRZSzR fzw/MHSpxPBrdxMa1ZbpvWRj/st/uOQ3ZiT2Dyn/AM5YWVyqQebNMMcnQ31iSR82iO/3HCCkF6jp v5neSddsybPUbS/hYfFFIyxyD2ZX+En54aW0dpWm/l/NJLPBpNo104pLIkKRXBXrsRx5D/VOAxBZ xyTHIsauL3TdA85WdpBeevpesS/Vp7KYFLi2nf8Au3KMByXsWHbr0rmFn03c52PUSI35hh/mzzPJ c3ss9pIFt5ZHtrQMKpw9Rl5V7EgDpvmyw4xGADqs2QzkSxaTXLqfRLeVAEMUYJod2ckxkmp5fsA5 kgtSrY620N1G7qLgDeWuzEEUYb7cvCuJNqiI47KWbnayelMVLRAGtRXbr498kTeypFcxX1repFPC JVuQSkUycoWI2Jr1+dD75VKNsnoP5SaxFpl5cWOn3DJo1x/eaU7lmtbniB6lsZKExk7OnX9oVzC1 GESFjm5GDLwyF8npr31rZW899dMn1EcWklpzj+Lb4l61r3GaoWC7mZEovP6ab/jWnGPj/i+tPVf+ 7/wpXrX7HL+mZnT4fpcPh9Xx/wB6+R73l6VtT6x/dJ/vTx4/ZH91X9j+X2zNdUhnrT9vp7UyQVTF eXf6aZIJDMPJv6Q+P0PrVKH/AHl+pcunf198Eeasrh/TVF/46taH7P6K4/Rlxvz+xBdN+mfTHL9L U5L0/RfgenHfBv5/YkKvlv8ATX+HdQ9L9Men+nU9b0P0V6HP6ueHp+r8f1nr6vpfBwpz7ZQebdi8 nr+mf4t/R6en/jjjx2/5Rvh0/wCLN6ZBmb83iH5nfpb/ABpffWv0p6/p2/P6/wDo31/7paV+q/ue NPs8fp3yEmcboc/sYBqHq8vi9bqft+n/AMa5KDTNLN/UFOtdq0p9NdqZMMC9F/MP9J/Vofrf6Qr6 Nv8A3/1D0q+kv939U29H/fXamTlyCBzeeSV4JWvQeFPwyKphoP1j69H6H95R6V9ClOO/9/8AB9+V 5OTZjvohJuVTy5V5b0406/s8dvuxHJjLmi9I5fXk/wB6+o/3kp6/0ZJAez+S/wBMcE9D/FfpfD/v J+jPrFf8n1/3lMJbA9G1z/FP6FXn/j3hx2+sf4e9Pr34fHTxrgZG9+byIfpr9DRf8djh9Zk/6tXp 19UfY/b5ePauZG/4pxQk+n/pT9EQ8P0lwpJ9n9H8K8zX0+fx8f8AMYN1VLP9KfWbrh+lK+itf+Of Wm32+e1PCm+Sjfn9iCjYP0z9Zh/46teO3p/ouv8Ase2S38/sUIrXP0/+gfj/AEn6PM19f9DUrv8A Z4fvfnTbISv8UlDn9Negn/HV+xFSv6K9OnIU/wA+vjkd2QZv/wA7L9Qh/wCUo584ONf0F9U6bV/Y 5+FfpzXZa496+3+x2Wn4uAVf+x/Skv8AzsP6e/6Xvqf4h/7Unq+t+h/+A9Xh/wA8vT/4sye1dPt7 2fq4uv1f0f5v48vi/wD/2Q== ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/image007.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAANgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQABwUFBQYFBwYGBwsHBgcLDAkHBwkMDgwMDAwMDhEMDAwMDAwRDhEREhERDhYWFxcWFiAfHx8g IyMjIyMjIyMjIwEICAgPDQ8cEhIcHhgUGB4jIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj/8AAEQgAmADLAwERAAIRAQMRAf/EAKsAAAEEAwEAAAAAAAAAAAAA AAUDBAYHAAIIAQEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBhAAAgECBAMFBQMFCwkHBQAAAQIDEQQA IRIFMRMGQVFhIgdxgZEyFEIVFqGxUnIj8MFigpIz0ySVVhfR4cJDNCVGhsaiU4NEVGSkNUWlxQgR AAICAgIBBAIBBAMAAAAAAAABEQIhAzESQVFhIgQyE4HwkbHBcSMF/9oADAMBAAIRAxEAPwCb+nHT Pp9e9A7Le3vTu1T3K2Nt9RNLZWzyO/KXW7u0ZLMxzJOGqNGbuZ1V0X0LJZGTb+ntsiB+V4rK3XP2 qmGrxiBNSip5Oldn+pZBtttkSQOQnCv6uLcMhNjWw6Rsb7c3toNttjT5i0SBVHazEjLGlFVLIrNs nCdHdFbdbmuzWt5c/Zle3h5daUbyOrD44yeWWm0BrrathZS46e28KKnmC1hRaV4kqlPy4AywJ9zb XesfpdntAqmlVtowD4htIqPGuFKL6MVXp7Y7O4Q3dnZqnFENpExND2+Ug4WGOGgyt30i6gS9M7TI rUXy2UMbHx1IijPCdPQXYJbZ0t6cb4yCy2+3s7hWztLm3iCseNFm009mrj34STQpkMH0x6akkKL0 2ryJRXCWKBaj+EFCmvtxUon5DyD0s2RGRB0jA5Y5NJBbgfxiQaYXZBFgu3pPtEq5dN7JCQMgbaIn 36YcHb2K6v1AFj0Htt5vj7Oel9ss3hq1xO9lbuqoKeZPJ5tWoacZ/slwPr7kus/RjoKCQSTbVa3J BDaGs7UIaZ0IEVae/B1fqVBr1Ts3pJ0xZLdbl0xtOuUlbe2j260MsrDM6VKAADtYkAe0jDtaBlXb j1D0nfQvHt3RWy7fryWT6C1nlA8CYVQE/qmmI7NgyIy7Zs+vWdstB25W0IHwCUwR7kyepb7K2lZN rsZEU10G1gSv8EtEkbf9rA0/UJLp6A270s36xSz/AAptcO42kaiSKeytZWkVRTmpKYwZP4VRUdvY TVbeHyUmTH/Dj08/uptH9nWv9HiwM/w49PP7qbR/Z1r/AEeADP8ADj08/uptH9nWv9HgAz/Dj08/ uptH9nWv9HgAz/Dj08/uptH9nWv9HgAr38EdG/i/6b7g276f8U/Tcr6ODTyPwt9XyNOinL5/7TRw 1ebjhAVbs8/Ult0xt8dkzG1ntYSUBNRWMcMUvsJ4fg5nhk16d6vlXbxYblEyutRqNSMh34h5co0r bBtK+3JcNO0oowqpPDPsxUsUG+1xRxWUk6KFa5kLA/a0igB1cFUkVxVs4GqikklpHpZpDPPKD8xq kaHgFXvbsHxw3ZIfRsbJtjbpKsZB+mQhpNQrq7l7uHhiXeTamryH0sba0g0xxjQOKgCteBywSjXq QbfbAPctIJDVmrTPhqpQU7MFXky2oa21rZySh3lKQM1THTzIRUaDTIj9Hv8Abi1Bg5PJr8W88kKE GWIFtXa6gBmK+yvDuwWZNVgu30s6tG+bVJZy1+p28JUk11RvqC/AocZI2RNp7i3gXXPKkSE0DSMF FfacJtIYjJum2RAmS8hWnYZFr8K4coCKnrFvvpnttsmms2/ZtcBQrMo+2qtTt7D2Yj3gntkPzdS7 VDtV5uckpW3sI2luFNA4CCtNJIzbgvecPuijmDrHqa+3/dJ9wuTSWcgJHWoiiHyQoe5Rx72qe3E+ 5L5Ay7Vu106JDr0kZaa/vYzZfWQ1H0P1LHCJFZx26DU5YXc0WobzbNvUNTLbsafaRajFqxLo0LbX ut9tl5BdQSNbXUDh4HpSjD25EHgQeIyOGzKDpXovqu36m2ZL1QsV3GeVe2ymvLkHdXPS48y/5saV tJRIcUBmADMAGYAK2/43/wCbv+j8AFZdIFl6V2nKtbWHx+wMcaXa7OK7hscX1hcSOREAdfGvHHor rVE6tsikPSO5zLGJIgY145nHFt+5V4qduiimWJukkjG1jhFw8BaNYxXSFVioNASDWndh12YOhUl4 F7Pp3cJJRJdzLGtSxjRWLmvtooOF3NlqSJKrw2NsIoVKgcCfzmrVwJl9Qfc3crecsdK5MBwPj2Yp MTqRzcJQZS9A2nVl3gihrTw7cUmZWrgiTyyRyS6VIjUctvMDnkfKq9nbhyc7QotxGZaXQLSRaP2i HiGXKgPgMaoyaD3pVvDpvr28r6YdwVopFVyjnSxkVgykfaWhHjiUh2kuFbjZwpdrXXQA6nJc5mn2 j4YpQjJtj2xubNkaVYFSP7ICjvxSJYQtbiG4UlEKgUIqKfmxQiqfVrdvu7a5NvjcrNut2HlA/wC4 t/OdXtlKfDHJt/I6dXBUW3677cII1NQWFSTwA44TeC0sl1dL2NpHEG0ghswe4AeOM0zpglMj2saA 0qad/Zi3AJMEXE9kwKhQc6+GJlD6giXbNnvCVliFJKh1PBhjejXk571EegLhuk/UD7pmmJ2/d05E DMci1ddq3jnqj9rDEtdbEJ4L2xoBmADMAGYAK2/43/5u/wCj8AED6AsGm6U2iRvk+lhpX9QY8P7O /rd/8krTLJjFZQeWkYy7fHHJf7d7eSlpVQgr8sqoIwtNvLLWSkei99h/EO9x7xeCCJpXis2oApLT M5+fspwPjxx76XxRWltMsibkQqOaxWCMazIXbRp76asSdgBk6w6ScvBbStrRtJrEApPCuef5cNNE OzG93OZuXyGLRMpKupBVjXwrlikg7IHXfPVC5VmFfnby0HHjllikibMg+4bvCs08IdYl001uQTUn M5HFI5rNDq12Ped0t2ltmWVHHLmmeVY40BHyh5Cgrnh9oF+t24QX9ONoni68iW8R0GzQySzRBQSx CaY+FQwJk+auH5M7KOToC3v9oWDVy6NTNT4Z43MBWDeLESC3EGkHwwSKAlZ3NvcV5IpTPhStDhiO ffX2+p1Zb2KZfT2qsR3mdyez+Cgxy7F8jp18EF2KZkv4NFWKsFUU8RiXwWlkvHbJAkYj+3xIHjjB HYuBe7uEIpzl8vcwPtxYJoDz7jAv2hSvHjgKgH/izb47lbe3ha5cGjtmEUe3GlLIxvWTzraN7rp2 HetvdkuNruI2SRfnjR8tWX6Eiqwxpddq4OV4eS3Om/UfaN12/bLi7ZbJtxgEiyuwEInVjHLAZDQK 4dTpB4jxyxNLzyN4ZMsaAZgAzABW3/G//N3/AEfgAhfp47v0fswDUAtYgPcgrj5z7SX7HPqa1eCX u7QxLQ1/S8c8c9aqQiSM9XdUbhsm0S7tY2H3kLZ1+rt9TKVtyG5kylVf5G01qpFKk8Mdn1dFXaLD smlgq63m6svYLndJobZnhipFbSPJOTbSEySOsCMxVY0R35hX7JXwx7jh4SJUq2WKP6j242eeyvnA 3KELHBEis8dwGAMbCTgq0IzPZjN6/Q2W4HWs9wpt/qt0a2kuZmjVYLRZU1aa1POKgqDlTUGr2duB VQOz9RlFunWt/Pd29ncJawwaIZWiTlLqoDzAulm84qezji8Izi1nyKr0ZLchZN23K5up6gmMsQo7 aVkLH4YXctaJ5YtN0tZWQifb4laYHS4kOoUI4+avA9mBtsP1JCtDcXlrtm4hlRKq0LAaFdxUHSOF RwOMX7nZRqqwWJ6WCws9yure6dROLdYqlv8AVLI78ONAcbajh+40Wc+49OJKQrByw4AcMsdR5xvN 1F0xZx8+7kS2jAq0shAFB4d+Bg0QjfvXLarIyQ9P2X1Lj/zU/lT2hB5jhWY1Uo/rLf7/AH3qJ9zv iv1k6R6wg0KNC6VUL2ZUxzWcs6KKELdCrHc78qHOOFdVT31zPxxFjbWslr7jfW1jAS9ysGoamZzp 8vgTjNQjdKSA7luNpNKJLa3vJhISROkTiIDvBIUYvIOyTDO3WO4XW1s4RgBXSTxNOGEjR2SBNvY7 pLOqQSSopyaOCEOzeySSiDPAl6kNt8FhbNski7LfWVxO81xd2zwhZNIGvSTH8gpUMBnjo1o5ttSK +mXUWx29neW3UULXNjbtz+SrEACWiyFxUVUOgy7ziNbhwY3WC2ugur7O9v4rbYNtuV2C5aRGiaTm CyeMVR+WSTDFLSgUEiuYpniq+3AlbJYU252EN5FZSzql1MNUUTGhYVoKdmdMsXA3ZTA7wFFbf8b/ APN3/R+ACF+mgD9HbSoFWEEdT/FGPn/uKLtl0JbPNEpFvxJFa45VScmlUN7RIHdkeMEEFXRhVXVg VZSO4jLGkNKUaNFWzbd+F9yltSIJrDK3SCYJznsXk1wSo0hGtoM1OdVNTQqRj2/r7O9Z8mNsMlFr Y7UfTue0WKN4d1aZOaNLF4g3JjlEoyNFj8hGXdjVYRs1L9iJwxLtm2iC7niEyElpJm5SzKKaZ0kP lqQvnz1K1ajSVOG3KJr8XD4Ge0bdd3W53t7HHo265eF1OsFpGgj5bMtc2Uk/McjTLEM1US2G7qGM Aoq0nbgOz9+nxOGgAtzA0D6wSSOw8K4poKuWKQot3K+8XMehkiRYppNSRBIqjU5IGqnZQ4wXJrH9 g96fSQXlnuN2tnNfblez6bNYkJeSKJAqiQj5V1VPdnjs1wjy/s27PA46r2rrvZ9luN13C927ZZMh BtIkV7uVWYKdBUacq1yr7sV2MekLJVV5c3UlJdyvHnYElUdi5r4Z9+G8cj5GkV6ssoQKxDZliPhw xPZDGW5SMb+4cVqo0r4dmWMHybRgO+nt+trvY1r/ADsZUHhnUHE2NdZdkUtuUUSRI6Hi7qrEeC1w kjpSAu5WGyNI0zQAuKmrEkDtGVezDhB1YR6YvrOS0kKxNBt4BRZnFFZ1409+JTgVqyDLveTtV4zR rDPtrkCKZKF0dhVkkQZjjkcVd+RakuGe2vUzNfwqg0qXX2cfDFa75Hsrgrfo11m6jjtGUvHfme3Z eOoPqZVp7QKYTOJHQ3ot9JZ7VuNgrAyC45wY8WRkAWtf0aHG1XKMpiw/6witJeo7aaWYxj6cxxul fLIpaSMrp7TXLHRrSeGYbHltE0229M+0217cMqGSBJZmqAqkrVzXuGMHg6quUVj+I+n/AMY8/wC9 LTk/i3XzOfHp0/hT6fVXVSnN8lf0suOF2Qyv/S/qgRdPWtk9ssrQRxqJtTjWCgI+U0BT5TjHZ9XV s/JMfy8E+LWl5MsqMYLkCnKc1RvY9BQ+3445dn/nVVf+v+zNK3a5H09tJFEk+gipFa9+PJdo+LNW 8APcPoL6CeeJ457ixlW3m0nVy5CObym7K0FSK5Y7/p67zMRUSsm48kW6k6y2uOxjs5WdYoxVo0Ui lBTTjv7HRWkgbbpJN4miuILY7XtcINZHI1zUAp5M6+NcPkqYxyFbncoo6RosesA+eMUDAZE+XtxM i6gaTcCjvIAA7ZEmuKRMDK7uGniJNASONPjiyIhjURS3m3izaVmiCaIoyxKg17jlhVqPZZwW/wBG X8dlskWybNcC1hsdX1kUflnMzOWkaSQ5ldRounsyx0aFV8nl73ZLBTHqTsV7Z9X3TRs0kN2FuIZ5 XLMNdQ662JOTDFXrDJpaURqHb41NbkhieytOP5cQqmjYQtraGOpRVUNx49p/fxTwJMj+5Em5uMwN TVpn+THMmbtD3abmO05N+8qobeQKVoatl5xXsoDhNF1LQl3S5S2DpJqjpl8MsSddARdX9xMhMrCK Bc5JHJVAKjInxwjRsM3ibXf2scUV9dTy/Mu3beHeOvzFyqeQcOJOCEZdoBcyNZQfSQ7ZI9zekJE1 xIiysTnreLzFUUdtcaJOIMnbMi0A+77Q39yBHNbI8si1qAUFVFfFqUwqou95RXu23lxY31leRton geOdGFRRlIbiPEYGcaRam49acjf7nc9gVrW2utMxgk/TcVkUKpyGqpXGi9jNr1BN511vlzO0sk+p iKUYErQcBTw7MaLBHVDTdusuody2uDbby/d9ttV0xWa+SMgGq8wLTmEdmrhiLItIhnM/rVcv9s40 /wDbUpggYZ6Bub6CCFYzy7autmLVZvNmqLTIHtNcS+TeiLTh3Sd2DjIdgy44qtoZVlgM9Y9d21h6 fMDLp3d9dtZU+ZmYeST+IrZnwxx7/pu+2V+Jn+yFAF9E5LTdelN36Wib/fdtdffEQkbzXMU8UcTu XP2gwoxPeuPRvVJQjPVszkY7pZwGOaO5BhGpnYMgYVQ0OtW4FDxxytZyehRzwALw2ToIBe3LoMgI ykKfBAW/LhQaqopZ2dht+13E6wtrkqItTl8yKajUnMjEMqAcrM8Z5lakVBJHwxdTO3qNCSEdCKUF dNcaGfI7sQ6x6g1CoJWp7sFVknYFOoZd06Q6tVYwYpJoIL+AAjSUnQGeKmepElDofccXto6uUcNL K0phbrn6PqDpaHqCz/nLRgHipUiJzpkBP8B6Y179kmYfr6torTn6FH7PW5+Zmp8cUyhWAsx1l6hK tpU8TjLY8F0rLIxeuPq3HZq4jOvHGFTaw2mlb6dLcgBI3d9Q4kuFB91FGKRDJt0rvv1FkLS4NZLe iBifmQDy+8DLGd0dWq5MoIba9EcckKyRAg8tgCCR4HEm7CY2bSp+7rZEcZ5NJGBx4ctlHbilZkwh Tbdj3ISs05giXTpKRKCaUp5pD5sa0bI2NEO9TtxhgWLaISDLK3NugpGUafzan9ZvzYbUHPaxBOYj WgAylhevGtUcUP8AJYD44zJQWgu+bZIeLxHS2fYfMrYdPQVkeC6GrSTUnNWr2Y1kzMMhoTSp7B3n sGCAQ/8AwXf/AHt9L9XFp+r5XO0v/tX3Z9ZyNP6Or9lr/jUwpHIS6R25IdrtJSATLEjkgU+YVFe/ Es6akzg5YUilO40wkWwF6g26z9MR3Sism3XCsT3RTjlPn+sExvRnLuQn6YbHL1Nt91b7JeHa+uOn XN9s16jFTPay5SWsp4aRIciQR5qMCpxp2UGPXOCzdy33pvcOixuHXEkfTvVdmWt9wtnSk008VANF qpLzJMjKyslQAcm0jGVqeDWm1oree8tl3CK1ZkjgLVDgCgQnJq0ocuGOZs9euULbnu+2xI8MKpJU +ULQ1pliWgaIs9673BOkMSaBQcl/z4uuCLZQ7kSoDBaGg9/hjUyWCaenXTT7heLud1HXbrKQFUda rNKuax+KoaM/8ntxv9fV2c+Dk+ztjA2//oNi34euRWto1zFKyg1CzaHBJHcyY3+zCg4tKmSA7F1v uG02k1i8EO4bbdIyzW8+pTRxQssiZg9udcc6SNWpBsd3b0I18tT+kpNfaRhihjuW4t47UsjKVPFh 38M8YbmbayITvzLjV2k6jx764zRTNpkDxBhlQdgNcsUKB/0wglvpIswrR11CoIYGoIxNytfJNrW9 3Cy0hqtn5XApjI6kwxF11cxIUaDS2QJFSDX82FMGqMh6j3O+k/ZAxqPmbPh3Y0pJN4SIT1vEV3mO Y1Z7iJGZiOJUlTnjRHFbkAE0zyqD5TTI4liQ+2mQu80YagKFiMxmprQ19+Crhg+BWVjSmSsMwRw9 1MaQZikV0YnhuCofluj8tuDBGDFffTBIJFlfjDZfv3/ZY9H399+Vof5r7m/2f9TXlTGcmkEH6G6y hSBNp3PjGNNjcdtB/qX/ANA+7uxpZYKpeHksS1nFwAYvOvEEYzrwbPAN6j3baotn3Hb7m6T6i5gk iSNDqYPSsZYLXTRgMbUqzn2NQVvtO+7hsF59ds13LZ34jeEXUVA2iQUcKCCBXv4jiM8bQkc0jG4u ri7u5Lm7me5upSWmup2Lyux7WkclmPtwpGLtvW5RW6QxTF1hr9OrgHT+qeOM76kzo1fZvVQWrben dl1F0jtvUHTtzcvNdQIb61lKyItwg0TqNCLIF1qaZnE20qJRvT7jmLIhN7tW47RMIr23a3ap0uT5 Gp+g3bjmdWjsrtrbgkW2WVlBtsW99TXLbb0/IzLDItTPeMpo0dlHQlqHJ5KaV9uOjVXzwcW/ZDhc kqsPXDoKNEsUtb7brSFNMLrDG0YAOS8tJGcV41OZPHHdT7FVhYPOtrs3I43KfZuttsku9vnN1Yxl rcFo5IyJGA1LSVVqQpHDBsavkdfiUFFrUlTm0ZKkVoajKv5McyLNqHtrn3HAJGySMoPEgChzNCOG CBmv0lo5LUKs1RUNQD2DC6IaszRrWRV5YOpSTRq0oCKebuxnarRdbSSba9vFvHbTRhQCzI6g1YVU FWPhVWFe/Gd1g1q/kSeMK8YDLWv5u2uMToQjdWyDIpXIUYHPAa1HlgEWIquWeeNa8GV1kivXUTSX lk0YqeXKPDIhj+SuLRzbEALG0t7ieGO5YxwTURpB9luw4XgmScWnpluhljaG5hmi4CZyUfTSmelW 1e8YOrATvvTXqO23OWwt3tb6SKybcw0c/LDW6OYnOmRVOtWHyjG/V+pm2Rvddi33a7eC63Gxlt7C 8RJLS9I1W0qSLrQx3CVTzKagVriHVh4B33h/XeZrPHTXx+j5Xx7MTBcjCysYOVHPM5b7SxplT2tj oVMGdregVl3a6aIRmdzGoosYJCincMsOKrhE9rPDB73DHiaCuZAwNgqiTSEioNCe/iB24gqBRMgA TU5UAFa4YoFGUhDmdRGfgO7AUNru9vIlgt47mRYbbU0CoxAjM1Gk0kZ+bSK4ykseSdTdV7j9PbXG 43d7ylMVtHLIZCNXHTqqezj3YTZSXoJ3239SEi4vkuJcqc19U2kdxNW04BvW1yIbbbwz7hZ2948i W008Ud1IiedImcLIygg56TlhpZIZ0ot9Y2tjHt1hAsNraqI4YUGSKD+6vec8dfZcIzetlA7tacrc 76CulobiZVIXhVyR7qHGT5EDqtUhsmHYB+7LENjRgagzbhwy/JgG0eqx46+HE07sKQgXSfgK/k7a 4uRQTDo3cYLoTbVehPoyBPNNzVhnaMNGrQo0lVkcaQYlpk2fy1GIfoVWQ7dbbdWBPNUmHmyQx3Kl HQshFULxFl1rUBuyvDHNso6s69V00M7oTt8hqO4jGZvIrYpKDVz7gMUhWM6m6cnutp+8gjNKjr9H AEYmTMB6ClMx8oamoBiPlz3VHEnNey4IVstqLq5Nq3mWRtGYzo3yvUfokYIMeS3PT7cbmXb3tLir XW3Sm3uA+YZKfsnHccqHFTKGiQXCm3616avGH7K9hv8Aap6inFFvIh8Ymwk8Dtyh30ZNHH0nbbZc yJeR2wn2+8ikQmNjBM8ZhkjlUK+laA5Fe44vvDFWuCF/hDoT7/8ApfuaH6X8RadGqSvJ+5Pq/p9W qvI+o82ju8taYUoOrKGgkAiClswKgVpxxasZuuTcuhNCajtzwNgkYGB4H9YYUjgwIWY8s5niDwPi 2AXI+jjC0JIMlMm7vZihQKECnAHjp+GFIpMg6Vv7vb/q7U86Usqm1pR21cDGeB99MsREm0Fhenvp huL7iVu4wt4YOa2YKwoWVSoYZF/NnTDWtsqtlXLLWm9Mmis2eBnMgZNLAUy1AE1PdjT9UCf2Z5FV 6OvbhILaG05UpYi7kXJAicCrfw+7GnWOTJ7EPZOkI7KGbUoaXhUHIAYtUM3tk5y63txbdY71Bw0X AIFf04kf9/GD5LWUR5wjnzD5a6XBzGJYxnMsjSaCKIMwa5N44hjR60qKNI7PGuBvA4EueKnPLjWu F2CCT+n1yIurLB+ZLEsgmieS3fROqPC4blPlpanA4VmOqyW7boxcSMske128JE6LBFJosoF020Tx RDVIx4SMWFSRRlFThq04NLVg3l2bbk+uluLKeyitVtRcMZYh9PLdBSjG3JkYwtq48yvHSDppiXWs lK9oHVlttjbtDeQ2b3SRgyAil3FIkcpinuSlYFVI0OSsx/aeV6Z4r9aSkTvZ4Fb+3rGUlSa8226W GRFlaOEXVqoqupDCpS4jfyrKtBpGmhGZd7/2JpRT7lfbT0vJD1DfNaQmODVHLaqzBtOon9mzACtF xnI1SCxuldhbbp765l+a8k10/ggAKPiMWg6m/XJWPY7TdYyQNo3GxvuYvAR83kTe7lymuJQWQwsW Np1L1Jt6khHmh3JQTXzXMZSVl8C8NfbibcF1WYAvOf8AEFa5/f1f/wAHSuFP+AjJQCMaLxp8vxxs jA31v/kwMUCieZlBNM6VPDM8cuzDAeqoWiLwHzMeLe3/ACYIEOq+Hw7MVAGwqRwoMBLZZfppbJci xWYUgul5IZuAepWNj4ahTBr5NLP4nQ3SuxWtlKJ1Dc14zDIjZgZhvzri716oy7dnBJ5gFhchQ2la 6e+mMk8lWqoEY0UVYKBXF2ZzpA+6txMLqo+UgA/xQcb1tEEtYORvVSMxeom/ooy5sBNPG2iOM7/k b0fxIe1QOHD8+MrGhox+yRVa5rwp7O7CkcDG5XlvQMSCK8Mx4NiWhob1JyzpnhFEu9PLCe76khuU UiCwRppm7AzIUjT2kt8K4THRSy03DEmjOtRRgrsoYVB0uARqXLgcsRwdAtapClvcwval5Zmge0uY 2UC3MTs0mpWBLaqigHbxywJialofTMJ4FTkXS7nK8zX26JNyo545GD8k28OhNNVUldIBIqak4puU Sqw58CtrBeBI4ZbiWWCHUYYHescZc6nKL2ajheIK8yG7GzhjbmBQDTM+OGiQiAFr4ZgYqRMbbztw 3PY902ymd9azwRgn7bIRGfc1MLySyFWV+LnfOntz+U7zshEwPEy27xuQfZzXwmCY00/7/wCz/wCv f/pPzYUFeSgBTQPhjQwNlpTgBlmTXDTA3B7T2eOCRD6KQvGG4HgfbXPDTAXFa58D78OQFlby9/bX AItj0zSO56TtVNdaS3ERccQRIXX4BhjSgQdFdO3X1lnbXVaO6gTKOyVRpk+PHBseDCuLBkW8QMpU Uab52qc8qDjjGTpgbxBmgiFOKjUe440fLOZcDa6kWPnitCzrUcT8oxrRTArI5B9W21epXURJFOdE B7BbRDEX/I1oviQtj2VGeRGeM2UhEB1AVSGQZBu0ZflwDGdy1ZjXhQKcQykIcKn8+EMvHpHb4Nr2 a2tY85JEWe5ambSuoJrlwX5RiWzWtYDxjDcBlwPHAUmK25RWzoO8nCKkIR3EYpmNXdXLBIQOYnDm vYcABS3B093hgELqagkjLDASkvRBJqpTTwwpyJoqI3zWm57fYx5Da913CCE9ghnLsik+IlFB4YLE 1QR53+/uP/3rX7vuXCkuM/z/AKKIUmmRxqcx6pzwAb14/uywAOLWShZewior39ow0A7Q51r7MMUi 2vyHtBzocvhgAs70cvI2sdysiTzLe5W5VT+jNHoJ/lRY11iZ0B0pcrbXJtSf2N0Q8VeyQDMfxl/N i71wZWWSa45WdA2UhNCDhn+Q405yczcYBVxpbcLqM1+aFl96j/Jjop+K/kVuTkT1XI/xF38g8Zou 3/28eMtj+RpR/Eh5bianL34jJYmXoKk1A458cIIB8jVJY8TniGilBkYj1x8yvL1DmUzNK+ag9mEM unZtygvIlltpBJE2QZezuB7qd2I4NUyUWy64wPtUpXDHMG0toxXKtfbhMasMmEiOMyaZVribFoOb ZVqDt7/HAhMkdvHqQAcAcziiBV4sqkHLDiQbIx1BdpaW0k8r8uGIFndjwUYTJdig9z3Fdy3i5vVk MbTv9REGDAoy00p5ajU2kZnHVSiX8nPe2Qv+Kbv735mdOZ9ZwH8/918r8+Mv1mvcr9AKf5sIk8PH PAM3U5ccAhRSVYOCajhhoQ9VuBHA8CMORG9T2178CCCW+le4fS9YR27fJuUMtv3DUv7aP4mMj34v U8g+DpTb31WzFTSWEiSOnhnjpM7E9ivoW0A6kLkaBJlqJzyxyWpBaZrK3mIqA61JUdx9uLqjG6yB b2fTu7AZa44Sf5Tj/RxvrWIEzkj1VcP6ib+y5gTotf1YI1OfuxhscWNa/iQ+tCeNMSVAjO9EPiPz 4Q0NGNeOIZR5Xyj34QD7bdzv7G4E9pK0cq51DUqqjNCDkR4YaAsjY/VOzR9G623kUqFubQGprxLQ vT5ftaW9gw+o+zLK2jddm3dFXbr2K5kZQ/IB0zBTQhmhfTJTPjSmDqNXEr+05bkGqntUinDwxnZQ XVhHalTSKfMMvhiSmSON7eC3NxczJbWy5tPMyxxj2s5AxoiW4Ib1L6udM7WpisR95ytUCbXyoajI 0qDK/hRaHvxaqZuxS3VnW++9Tu/MOiyiOvkQAxoVBCqXXUxNCciT241VYM25AlqeSrI4EpuDy3NN ZFaeaJar5gD5fHFVUckNyzf6dvrKZ8NPZ/6WuM5/yax/gDCgjByqcZjE64QzcHu/LhAb5n8+AQ4t m8ugtn2ezDQxwCOylOGXHD8CF9r3EbXvW37iTlZ3MUz0zJVXqw/k1w04cig6r269WMqQwZWIGoHL SRUHHXJEE6sVs5Le2lmZpp4/NHQVaMkFfLpHd34ytLYk4R6ZB9dLSNoxpjKl6gtkR2nhUYuvArAX c2KbuTUfzcSgGuQCyOfz4upDRyT13dpddZb9Opqsl7MFrXgh0f6OOa35G1eCN17cgOANeOIHIhcu DQA17TxwmykIE54QzBmQMhXtwAYDTOpDD5SMADk3t0LiWWSQ8+QMsz9rahRg2Xbik/UUGiyaAhU6 iOBzUg1y0timIkdt111BY6IrTc7qW2RV/ZXSpKAQBqWj6/LXIUbh3Ylw+UPITi9W+sY4ykH06u3C U26lh4ipK/kwui8D7MB7z1PvO7usm53hlljWmsE6nNahnFWUUrSi0GNOsEyD7ie1VTBFSZVOuO60 8uRmkCaxJq1MyrpIUV459tMEpcBAk1VWNg6s7gnQAarQkUavaeOXZihDlZIYzykkV5HVY1lEYFAx 1yMGY6lYHINTMdwwm4XuKtZY80Q/V10j+c5f8T6alMcndwdvTP8AXoACToUdmNmcxocIBQV+OADK /kwhG4ko4YZkd/bhgOw4pUGuXZ2jDQxKbMEE/u8MSB0R6bbwu7dNWZdtU0cS28pY5iSCkZr7VCn3 46qOURwy4dj3S2e1jgE30zRAgw6gSoB+yKZg9hxVkvQiB0xWW+R9UhWSPSWkAFNLVy/lYaUJitwR bqO6lg3qd4841Kcc9I0GMfyiMC4F4ORN0nM24XsxYnXcTPWmfmkY453yarAxLZ5Z0GdMJjGsjVc/ DEtFGnbhAeduABRWLRiEItS1RJTzZimmpPDABq1FyFTkK1FM/DM4ANtVKAgEdoH7uOGmKDdCGCoW WNQSTJpzFR9rTmRliuQNohA4l50zRFUJhATXrcEUQmq6R454S9AEwoOY7MNITY4kuS5k0KkUcrBj DEDpBAoNIJJ7T24tYEJCVFPy1qfMTkSO7wwlYcSLQyW2Xzc/WpU5adNDqU9ta0pgvZQOicoI6v6z /wCLX/4+OPx/Xqdvn+f9AGuWNzjPMACgK99PjhCgyqjgfYc8AzNS9/h24AFYpVClSwFOBz4YAg9e WM/a9+eGwgsP0k6p2/apby0v7qO2gLJcQvKwVan9nKPNSv2TTwxprtAmi+Nq6g9P7mIvcdTbTERQ qZL2FHp75FONbWSIlhW26v6DilhlTq/bpIo9Yjil3C3AzH2qy6hmO7B2RN5gjXW3qB0eZLe3st6s bgkpd3EsV1E66kPlQsjGp8MDuhVo4OWZbiF3Ziw87Mx4n5iT+/jBmsCJljI4ivvPxwpCBvXCKPMA GYAPdRpSuXGnjgAzKgzr3jAApqEa0Rw3NSkg0/LnWlW9nEYANKilQaNX8mCQPWJDMpbUQcmBy9uH IGpJIArwwSB6jAMCSaDu4+7CAkfRnVNv01dbjuAtfqL6S0MG1sXmiMMzXMDPJz7Wa2nj/q6Spqic E6tJ8jNgAO7n6h2LbNu+xbLZ/S7du28bpf8AKlVkihs7oWy2sSWsU30xkjWFh+0iflHS0TK41BNl VSbyRbn2/PrzRTmVrUcOTpr8csZQ4OmVPPn/AEf/2U== ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10 Content-Location: file:///C:/E3122964/woody.alen.naghd_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C912E5.1A2E1C10--