تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست


فراخوان تظاهرات
 علیه مضحکه‌ی انتخابات
 مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی

 

 آکسیون اعتراضی مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی، رژیم سرکوب و شکنجه، رژیم زندان و کشتار برگزار خواهد شد.

روز جمعه ١٢ یونی از ساعت ١ تا ٤ بعد از ظهر

چهار کاندیدای منتصب دهمین دوره‌ی "انتخابات" ریاست جمهوری افرادی جنایت کارند و طی سه دهه حاکمیت رژیم ستم کار جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی و تعیین کننده مسئولیت‌ سرکوب مبارزات مردم را بعهده داشته‌اند و در تمام عملکردها و جنایات رژیم شریک بوده و هستند.

لذا از همه‌ی ایرانیان مبارز و آزادی خواه می‌خواهیم تا روز ١٢ یونی دست در دست هم یک صدا:

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات فرمایشی را فریاد کنیم و با شعار:

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی!
زنده باد سوسیالیزم!

مخالفت و انزجار خود را از رژیم حاکم و مزدوران‌اش اعلام داریم.

 

کمیته‌ی برگزار کننده‌ی تظاهرات :
کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، کانون حمایت از جنبش کارگری در ایران - هلند، انجمن IKA ، تشکل زنان ٨ مارس (ایران - افغانستان) هلند و خانه‌ی هنر هلند

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما