فغان

گیل آوایی

 

 

چنـــان زداغ عزیران بخون نشسته فغانم

که اشک ریز ِ بهاران زسوگ سینه درانم

بر آتشم چو سپند ســـــرزنان و سینه زنان

مدد رســــــان که از این روزگار گریانم

هوار جان فکنم تا جــــــــــــهان بگیرانم

زآتشی که فتاد از غـــــــــــــــم عزیزانم

بخوان برای من آواز دیلمــــــــــــانی یار

که جان بسوزد از این آتشــــانه در جانم

چه غمگنانه سیه روزگار آرم تـــــــــاب

هنوز داغ بخون خفته سینه سرخـــــــانم

تو ای رفیق و هم آوای روزگـار غریب

پیـــاله ای برسان، خون چکد زچشمانم

 

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما