راحله پروینه مار

 

گیل آوایی

1 جون 2008

 

نیشته بوم می خیالا ویجین گودان دوبوم. چفه عرق بوم. داره ولگان ایتا تکان نوخوردیدی. لل پر نزه یی. آسمانا خیاله نقاشی بوگودی بید، هاتو می سره جور آبی یو گاگلف ابری بو. ابرانا خیال کونی به آبی بودوخته بید. می گوش زنگ زه یی. می جانا ایجور ول بیگیفته بو.

 

ایدفایی بیدم ای چی می کامپیوتره من ایتا صدا بوگود. ایجور کی همش ایتا ای میل آیه(1). اوت لوکا(2) فاندرستم بیدم انور ایمیل اوسه گوده . فکر بوگودم بازام ایتا گوزه گبه سبزانه(3) کی انور اوسه گوده داره. هاتو واهیلابو آدمانه مانستن انوره ایملا واگودم. بیدم بینویشته:

 

Reza jan,
droud.
Gouyand khabar koutah boud.
Maman Parvine dirouz dargozasht.
Ou az man khast be agahy to brasanam.

 

هاتو خوشکا زه مرا. تور و بورا بوم. می سر دگه را بوشو. می چکره پرکستان دوبو. هر چی بو پاکا بوسته بو. هی تا خیال نمانسته بو بجوز غازیان، خاکی کوچه من. هاتو کی کوچا خواستی دواری، اونه نبشه سر، سنگه بولوکی دیفار و ایتا کوچی پاگردان کی آهینی درا نشان دایی.

 

هاتو درا بزه نزه مامانه صدایا ایشتاوستیم. درا واگودیم. چپ و راست شمعدانی گولدانانا دیفاره کش بیده نیده ایوانه سر مامان هو مهربان نیگا مرا گفتی:

- به به آقا رضا. چی عجب

 

تا بایم واورسم که راحله کایا ایسا؟ احمده جان چی خبر؟ ده ییم کی مرا گه حلا بی یا بوجور ایتا پیچه بینیش. ایجور نیگاه گودی یو او گیلکی لبخنده مرا کی هیزارتا ریشه می جانه مئن داشتی، فاندرستی کی هیچ حرکتی جوز سر بفرمان بون، آدمه جان سر نتانستی بزنه.

 

آرامه شوییم ایوانه هیره سر نیشتیم. هاتو کی چایی دوگودان دوبو گفتی کی:

- احمد کار گودان دره. ها خطه رمضانی گمرک- آخره خط اگه به سی اونا دینی. راحله یام واستی خانه به سه. او زاکام وا هیزارجیگا فارسه. زاکانه کار ایطرف، مردوم کاران ایطرف.

 

پگایام کی ده کوناواسین کون واسین را دکفتان دره. پویان ولولا بوستان دره. پاک راسته دیفاره واچکه شه بوجور. چایی ایستکانا خود دس بیگیفته آمویی نیشتی ایوانه سر می کنار.

 

تا بایم واورسم کی پاپا چوتویه، خودش گفتی:

- پاپایام بوشو داره ایمامزاده. واستی مشتی قهوه خانه بسابی الان.

چایه نایی می ویرجا، مره هاتو گفتی یو منام قاقا بو در و دیفارو اسمانا فاندرستیم. سمندی واشوسته حیات کی همیشه جارو بزه، ترو تمیز بو مرا فاکشه یی تا شمدانی گولانا کی دیفاره کش تته رج گولدانانه مئن دیلبری گودیدی.

 

همیشک ایجور می دیل پرکشه یی مامانا بیدینم. ویشتره وختان کی نهار آشپزخانه مئن همه تانی ایتا دونیایا جیما گودیم واشاده سفره دور. ایتا دونیا سادگی یا. ایتا دریا مهربانی یا.

من مامانه ویرجا تمامه گیلانا حس گودیم. تمامه او گیله سادگی یو مهربانه.

 

یاده پروین حرف دکفتم کی گفتی کوچی کانی چوتو کوچه سر بازی گودی یو ایتا پیچه کی پیللا بوبو ده نتانستی اوتو کوچه سر پسرانه مانستن واز و ولنگ بوکونه.

 

مامان ده آخر پسِن گفتی: کور! ده خجالت بکش ، آتو ایتا تومانه مرا نگرد!

 

ایجور تورا بوسته دارم. خیال پیله لاته مانستن سر به هوایه. بتنگ بامو اسبه لاته مانستن لافند ا دورسانه، کورم کلاچم دو وستان دره. هاتو مرا قاقا گوده داره. ول بیگفته دارم. گورشا بو دارم. می دیل گریه داره. خوایم بینیشم انهمه ره گریه بوکونم. ایجور گریه کی تومامه می خیالا دوارم. ایجور کی قورصه دیل بترکه.

 

واستی پروین و راحله ره بینویسم. ولی زنگ بزنم بهتره. راحله حوکمن کاره سر ایسا. پروین چی!؟ پروین وا بخانه به سه.

 

ولی زنگ بزنم! چی بگم!؟ اشک ولانه. گریه امان نده. ولی واستی زنگ بزنم. نتانم به سم . واهیلا بون درم. شومارا گیرم. انور گوشی یا اوسانه. گریه، مرا امان نده کی بگم چره زنگ بزه دارم. انور فامه مرا بغض بیگیفته داره. گه پروین خوفته.

گمه باشه. هیچی نوگو. من تورا بوسته دارم.

انور گه بدا پروینا بیدارا کونم.

من گم نه.

من گم نه، اون گه بس، بازین گه کی مره زنگ زنه . گوشی یا نهم.

 

پروینو راحله ره نیویسم:

 

پروین جانه جانان

می دیل اونقد بیگیفته یه جه خبری کی بیشتاوستم هاچین گورشا بوندرم. فقط می دیل خوایه بینشینم گریه بوکونم

 

چوم فوچم تا تی مرا تنها ببم

سر بنام تی شانه سر آراما بم

دیل بینیشته مخمله ابرانه سر

پاک خیاله کی خوایم دریا ببم

 

تی قوربان

 

راحله جان

خبرا بیشتاوستم. می دیل هاتو بیگیفته یه کی تورا بوندرم . نانم چی تانم بگم فقط می دیل خوایه بینیشینم گریه بوکونم.

 

تی قوربان

 

می چومه آسمانا، سیه ابران دواره.

هاتو قاقابو می اشکانا ایشمارم.

جه ایتا خیال تا هیزارتا،

جه دمرده غوربت تا غازیانه خلخالی کوگا یو هیزار هیزار زالاش باورده یاد.

 

نانم دریایا فاندرم یاکی دریا بوستان درم.

می هیسته دیمه جا سیل را دکفه.

می دیل گیره.

مره مره بی اختیار دیلمانی خوانمو وارم:

 

" دو واره آسمانه دیل پورابو

سیه ابرانه جیر مهتاب کورابو

ستاره دانه دانه رو بیگیفته

عجب ایمشب بساط غم جورا بو( 4)"

 

تمام

 

1-

E-Mail

2-

Out Look Express

3-

حزب سبزها

4- آچاردانه یا استاد پوررضا آوازه جا بیگیفتمه.

بازگشت