تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

آتش بیار معرکه

اردوخانی

 

زمانی که آلوده شود هوا
به دروغ و ریا
به حسادت و تنفر،
به نیرنگ و چاپلوسی،
به رشوه خواری و دزدی،
چشم خوکان زیبا می شود،
همچون چشم آهوان.

گل خرزهره،
زیبایی گل سرخ می گیرد،
و عطر یاس،

عجوزه، دلربا
قاتل، دادگر،
دزد، امانت دار،
چاپلوسان، در خدمت،
ریا کارن، زاهد،
کاسه لیسان،
            
آتش بیارِ معرکه! 

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما