پیام سردبیر

 

بهاری دیگر فرا می رسد. نوروزی دیگر در راه است. در تب و تاب هزار حادثه و دست و پا زدن در چنبره هزار فریب و تزویر ، در انبوه دهشتناک اندوه و تهیدستی و بی خانمانی، بهار دیگری فرا می رسد و پا بپای روند تکاملی و پیش رونده زندگی که منتظر هیچ کس وهیچ ایده و هیچ دین و باوری نمی ماند، می رویم که بنوعی آیین کهن خویش را ارج نهیم و بر سیاهی دلگیر این سالها نوری از امید بتابانیم

یادم هست وقتی که جنگ وحشیانه بالکان در اوج خون ریزی که سیه روزی بشر امروز را می نمایاند، در انبوه سبزانه ای چون جنگل، بر باریکه راهی، تانکی کمین کرده که شلیک مرگباری را انتظار می کشید، پرنده ای بر لوله آن نشسته بود و بدور از جنگ و کشتار و ویرانی و آوارگی انسان سرنوشت باخته، آوازی سر می داد که زندگی را هشدار می داد و باور هم

پر بیراهه نیست اگر سالهای کنونی ما ایرانیان را نیز  با چنین نگاره ای تصویر کنیم. 29 بهار از پی یک انتحار که بر بستری از امید به عشق و زندگی انسانی و آزادی صورت گرفت، هر ساله در انبوه قتل و اعدام و غارت و تجاوز و دروغ و تزویر و یورش به هست و نیست ما، بهار را به رسم و آیین نیاکانمان لجبازانه پای کوبیدیم و جشن گرفتیم

هر سال آنچه که کم نشد، اندوهمان بود، آنچه کاستی نداشت، غارتمان بود، آنچه که افزون داشت خرافه بود و تزویر بود و پلیدی انسان ستیزانه تفکری که در لابلای آیه ها نهفته بود و مقدسش پنداشته بودیم.

امسال نیز بر انبوه غم عزیزان از دست رفته مان و فرزندان دلیر در بندمان، در انبوه فقر و بی شماری تهیدستان کارتن خواب و بیغوله نشین و در بدر و خانه خراب، می رویم که بهار تازه ای را بیاغازیم و همپای بهار، سال دیگری با این امید که سال رهایی و راستی و فراوانی باشد، شروع کنیم و باز هم ببالیم به گذشته ای که چه بودیم و چه بودند و چه کردند و خود ببالانیم تا از بار سنگین تحقیری که برما  روا می دارند،  بگریزیم، بگریزیم چون گریز ساده تر از رو در رو شدن با حقارت  و تهی بودن خویشتن است.

گریز بسیار آسان تر از پذیرش بار مسئولیت خویش است که آنچه بر ما روا می دارند، ضعف و ناتوانی خود ماست. ماییم که باید حرمت خود و حریم خویش را به ارجمندی پاس بداریم. میهن ما ارث پدری ماست. ما وارثان این سرزمینیم. برماست که آن را از ناراستی و تباهی و تبهکاری دور بداریم. نخستین گام در این راه آغازیدن از خویش است.

بهاری دیگر فرا می رسد

خود را به شایستگی  میراثداری بهاران سرزمین خویش بیاراییم.

 

بناکوهل

سردبیر هنر و ادبیات پرس لیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشتwww.perslit.com