بهاریه در بهار لر

ابوالفتح کشاورزی تبار از مجموعه شعر لری کوگ دل- ممسنی

 

صِدِی زنگِ بهار اومَه ، مبارک گـُـلـَل سَرلـَو سُوار اومَه ،مبارک

 

صدای زنگ بهار آمد و گلها سوار بر لبهای عاشقان آمدند و رسیدند و این سبزی و شادابی مبارک.

 

مـبارک بوهِه هـَر کامی ، و شادی دَه روزیکـَل وَ بار اومَه ، مبارک

 

مبارک باشد هر کامی با شادی و شیرینی و دیگر با شروع و آمدن بهار رزق و روزی این مژده. آمد و رسید و مبارک است.

 

دَه اَوشُم بـُوشَ پـَهـنا، مَهـس کِردِه دَه پیـد ِن خـَرج ِمار اومَه ،مبارک

 

دیگر آویشن با عطز خاص خود سرزمین ما را مست کرده است و پونه که یکی از علفهای زهر آگین مقابل مار است روییده و این مژده مبارک است .

 

مِلـَی نونـَل بَکـَلو، نا شک و لیزَک خـُه پیـِتس گـُه بهار اوَمه ، مبارک

 

در میان لقمه ها و تکه نانها علفهای خوشمزه ی کوهی می چیند و فرا رسیدن بهار را تبریک می گوید .

 

مبارک بو عزیزون، سال ِ نوتون دَه بو خـَش وَی دیار اومَه، مبارک

 

عزیزان این سال نو مبارک باد شما. بار دیگر بوی خوش به سرزمینمان آمد این مژده مبارکی است.

 

صِدَی زنگِ بهار اومَه مـبارک وفـا و عهـد یـار اومَـه ، مبارک

 

صدای زنگ آغاز بهار آمد و رسید مبارک باشد و با آغاز این سال عهد و وفا بین یاران بسته شد و این مژده مبارک است.

 

بازگشتwww.perslit.com