تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

فصلنامه ی ادبیات، فرهنگ و هنر،
شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸منتشر شد

سردبیر: منصورکوشان

این شماره با اثرهایی از:

نسیم خاکسار، منصور کوشان، باقر پرهام، گئورگ ویلهم فردریش هگل، فرخنده نیکو، حسین رحمت، فرشته مولوی، شاهرخ تندرصالح، فیروزه خطیبی، فریبا صدیقیم، قاضی ربیحاوی، محسن یلفانی، ژان گوستاو لوکلزیو، عباس شکری، مهدی استعدادی شاد، اسد سیف، بیژن بیجاری و ...در قلمروهای:بازنگری ادبی، نظریهی فلسفی، داستان، نمایش، جامعه و فرهنگ، نقد و بررسی، و ...

جُنگ زمان را از کتابفروشیها یا از طریق پُست دریافت کنید!
jong-zaman@hotmail.com

تلفن:
0047- 41 336 907

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما