تصنیف

 

گیلان

 

گیل آوایی

29فوریه 2008

 

آی گیلان جان گیلان جان

آی گیلان گیلان جان

آی گیلان گیلان

سبزه تاجه  ایران

تی چایی باغان

تی جنگل

تی رودخان

 

تویی جانو جانان

مره سرپناه تو بمان

مره جان پناه تو بمان

آی می سبزه گیلان

آی می چومانه سو، می نفس کوچی خان

تی واستی بمه سربدار

تره بم تره جان فدا

 

تی دوشمن اسیره

تی بدخوا بیمیره

تی دوشمنده دیل  واستی آتش بیگیره

 

گیلان جان

گیلان جان

گیلان آی گیلان جان

منم

دیل بتی را بنا

منم سر بتی را فادا

منم

گیلکم

تی جنگل ایسه می جیگا

تویی تو

تو گیلان

تو می جاجیگا

تی جنگل جوخوفتن

کرا دوشمنانا فوقوفتن

ایسه ایرثه می کوچی خان

ایسم جنگلی جنگله دیلمان

 

آی گیلان جان گیلان جان

آی گیلان گیلان جان

آی گیلان گیلان

می جانی

می جانی

می جان

می سبزه گیلان

من تی قوربان

بمان پا بپایه می ایران

کی ایران

تی امرا مانه جاودان

 

 

 

 

www.perslit.com