5 تا گیلیکی چاردانه

گیل آوایی

 

1

 

تمامه تی غمو قورصه می پایه

شبانا دیل  دینه تی واستی تایه

هاتو الله تی تی امرا گویه راز

دیله آوازا تی قورصه   نوایه

 

2

 

نوبوستی می مرا تو را باموبی

می سر آنقد بلا تنها ناموبی

چی بوستی بال بزه بی، بی وفایار

کی غورصه نه ایتا صد تا باموبی


3

 

جیویشتن از تی قورصه نه می کاره،

نه می دیل کی تی واستی  زاره زاره

تی واستی  ول گیره دیل خوش خیاله

همش در حاله تی نقشو نیگاره

 

4

 

تویی تو کی جودایی یا کونی داب

ناویره نوخوره می موشتانا  گاب

هاتو کی تو دیهی تی زولفانا باد

می دیل واهیلا به تی مو خوره تاب

 

5

 

نانی بی تو می دیل به خاله خاله

هاتو کی یاد آره تی ماچی ماله

تی چوم تی لب تی دیم تی سینه تی مو

تی دوری جا خایه دونیا بکاله

 

www.perslit.com