گزارشی از ترس و وحشت حاکم بر نیروهای سرکوبگر

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

امروز هم روزي بود روزي بود كه ترس و وحشت حكومت از مردم بي دفاعي كه دست خالي و در سكوت فقط در خيابان راه مي رفتند تا حضور خودشان را نشان بدهند. در نيروهايي كه از آزادي تا امام حسين پياده كرده بودند به خوبي ديده مي شد .
ساعت 14:30 از آزادي حركت كرديم سر تمامي چهاراهها به خصوص چهاراه هاي اصلي همچون شادمان ، خوش، رودكي ده ها نفر از نيروي ضد شورش باتون بدست پياده كردند. داخل نيروي انتظامي تهران بزرگ كه در خيابان آزادي قرار دارد مملو از نفر بر و ون و نيروهاي ضد شورش بود به انقلاب نزديك مي شديم و تعداد نيروها ي ضد شورش و لباس شخصي بيشتر مي شد.
دور تا دور ميدان انقلاب پر بود از نيروهاي ضد شورش و لباس شخصي كه رفت و آمد مردم را كنترل مي كردند نيروهاي ضد شورش در صف هاي دوتايي تقريبا 20 نفري پشت هم ايستاده بودند يك صف رو به خيابان و يك صف رو به مردمي بودند كه در پياده روها حركت مي كردند دو طرف پياده رو مملو از جمعيتي بود كه آمده بودند در سكوت اعتراض كنند .
امروز بر خلاف روزهاي قبل كه روي پل عابر پياده نيروي انتظامي مستقر مي كردند 4- 3لباس شخصي گذاشته بودند كه اگر مردم غفلت كنند و از نيروها عكس بگیرند به سرعت بازداشتشان كنند. اما مردم هوشيار بودند و به سرعت متوجه قضيه مي شدند و به همديگر مي گفتند كاري نكنيد لباس شخصي اينجاست .
از طرفي چند خانم هم گذاشته بودند كه كيف و ساك دستي خانم ها را مي گشتند خانمي با داد و فرياد به طرف آنها مي رفت و مي گفت كه شما كي هستيد و به چه جراتي به خودتان اجازه داديد داخل ساك من را بگرديد اين دو نيروي خانم اينقدر وحشت كرده بودند كه با اشاره به خانمي كه اعتراض مي كرد مي گفتند ساكت اما او همچنان داد مي زد تا بقيه مردم بفهمند.
به سمت ولي عصر راه افتاديم كل محوطه تئاتر شهر مملو از نيروهاي ضد شورش بود كه سوار بر موتور ايستاده بودند و لباس شخصي هايي كه مردم را كنترل مي كردند شايد بيش از 400 نيرو در تئاتر شهر چهارراه ولي عصر مستقر كرده بودند. بيش از 20 اتومبيل يگان ويژه 4 اتوبوس و 5 ميني بوس و 8 ون كه نيروها را پياده كرده بودند دور تا دور پارك دانشجو بودند .آنقدر از حضور مردم وحشت كرده بودند كه جلو تاكسي ها را مي گرفتند و مردم را مجبور به سوار شدن مي كردند تا چهار راه ولي عصر را خلوت كنند اما مردم قصد رفتن نداشتند و همچنان در خيابان ها بودند .
دائما نيروهاي ضد شورش با موتور و اتومبيل در خيابان ها مانور مي دادند و مسير شرق و غرب را طي مي كردند به خصوص لباس شخصي ها و بسيجي ها كه به صورت گله اي در خيابان با موتور مانور مي دادند در تمام كوچه هاي فرعي بين انقلاب تا فردوسي كه هميشه مردم براي پناه گرفتن در زمان يورش نيروها استفاده می كردند توسط لباس شخصي ها اشغال شده بود. مردم از كنار همديگر رد مي شدند و با شجاعت و شعف مي گفتند درود بر ما ببينيد روز عاشورا چه وحشتي به دل آنها انداخته ايم كه پادگان را براي ما كه دست خالي هستيم تخليه كرده اند.

10 دی 1388 برابر با 31 دسامبر 2009

 

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب info@perslit.com تماس با سردبیر perslit@gmail.com درباره ما