هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

دو کتاب به قلم دکتر فرزاد حمیدی بصورت پی دی اف در اختیار عاقمندان قرار می گیرد

1- پاره های فلسفی : دکتر فرزاد حمیدی

پاره های فلسفی  Segments  Philosophical

اثر: دکتر فرزاد حمیدی Dr.  Farzad   Hamidi   By
November   2005

( بندهای 1x/ و2x/ و... شرحی هستند بر بند x . بندهای1x/y  و2x/y و... شرحی برx/y . و بهمین ترتیب دردیگرموارد.)

1-  وجود یعنی هستی داشتن، بودن.
1/1- سه خاصه وجود:
الف) دگرگونی و تغییر( شدن becoming ).
ب) اثرگذاری و اثرپذ یری( تاثیرمتقابل، کنش متقابل).
ج) خودایستایی، خوداتکایی یا استقلال.
وجود شامل این سه خاصه بنیادی است وآنها را دربردارد.
11/1-  وقتی گفته می شود: « دراین اتاق یک میز وجود دارد.» منظورآن نیست که میزاین سه خاصه را دارد، زیرا هرآنچه هست این خاصه ها را دارد. منظور نسبت دادن وجود به امریست که خصوصیات و کاربردهای معینی دارد. تفاوت در خصوصیات، توصیفات و کاربردها
ناشی از تفاوت دراشکال وجود است.
اشکال وجود بعلت تفاوت درریشه ها، ویژگی ها، نحوه کنش وعملگری، کارکردها، ساختار، شکل وعناصر موجود است.
« گربه هست.» یعنی موجودی باخصوصیات معین وجود دارد که خودایستا ست. مقصود ازجمله داخل گیومه ، داشتن سه خاصه وجود از سوی گربه نیست. منظور شکلی از وجود است.
12/1- وجود برمبنای خاصه دگرگونی، ازصورتی- ازوجود- به صورتی دیگر بدل می شود، که صورت دیگرآن، همان خاصه های بنیادی را داراست. اثری ازوجود درهردگرگونی قابل شناسایی ست.
13/1- استقلال و خودایستایی وجود، امری اساسی ست. اگرچنین نباشد، امرموجود، ثانوی وعَرَضی accidental است.
ذهن امری ثانوی است زیرا فاقد استقلال است. با ازمیان رفتن صاحب ذهن، اثری ازآن قابل شناسایی نیست و باقی نمی ماند.
14/1- جهان هست: یعنی جهان استقلال دارد و اشکال مختلف وجود درآن واقع اند.

ادامه

2- بینهایت و هندسه : دکتر فرزاد حمیدی

مقدمه نویسنده

این اثرحاصل دو سال و نیم، تلاش و تفکر است. در تمامی فصول این کتاب، ابداعات و ابتکارات خود را درباب مسائل آن عرضه نموده ام، ازجمله می توان به روشن ساختن ابعاد مختلف پارادوکس راسل درنظریه مجموعه ها و ارائه روشهایی نو برای ازمیان برداشتن آن، نشان دادن تردیدهایی درتعیین عدد اصلی پیوستار، نفی فرض پیوستار، بحثی جدید تحت عنوان« اعداد اصلی مُتعاطی»، ارائه اصول موضوعه ای برای یک هندسه جدید و همچنین طرح یک اصل موضوع جدید برای توازی که ایده اولیه آن
در27/12/1378( مارس 1999 میلادی /  March  1999 ) به ذهنم خطور کرد، اشاره نمود. این مطالب تاکنون در هیچ کتاب و مقاله ای مطرح نشده اند.
آنچه دراین اثر به عنوان عنصری وحدت بخش به چشم می خورد، درگیری با مفهوم پیچیده ی بی نهایت ریاضی است که به صورتهای مختلف خود را ظاهر می کند.
امید است این اثر مورد توجه ریاضیدانان و منطق پژوهان واقع شود.§

دکترفرزاد حمیدی
ایران  IRAN / تهران Tehran
29 آبان 1379 شمسی / November  2000

 

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد