تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

کميته گزارشگران حقوق بشر

پرونده دانشجوی زندانی محمد پوعبدالله به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده است. مادر این دانشجوی زندانی با بیان این مطلب گفت:" طی هفته گذشته بارها با مراجعه به دادگاه انقلاب خواهان تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه شدم، اما قاضی اعلام کرد که پرونده وی به دادگاه ارسال شده است."

محمد پورعبدالله پیش تر نیز در سال 86، در جریان بازداشت گسترده دانشجویان چپ، بیش از 50 روز را در بازداشتگاه 209 زندان اوین به سر برده بود.

در هفته های گذشته، سایر بازداشت شدگان پرونده " آذرماه 86" نیز با دریافت احضاریه هایی به دادگاه احضار شده اند.

پدر محمد پورعبدالله که فرزندش هم اکنون بیش از 100 روز است در بازداشت به سر می برد، با سرودن شعری برای وی، او را به استقامت فراخوانده است. پدر این دانشجو، زمانی این شعر را سرود که پسرش را در دادگاه انقلاب، با دست بند و وضعیت نامناسب مشاهده کرد. این شعر در زیر می آید:"

هستی

ترا دوست دارم

نه زانکه تعلقی به من داری

ترا دوست دارم

زانگونه که هستی

ترا می ستایم

زانکه در جستجوی خویشی

ترا که سیاوش وار از آتش گذر می کنی

تا بی گناهیت،معصومیتت و ایمان خود را عیان سازی

آنروز هم

که در داد سرای عدالت؟!

با دستبندی همره سوداگران

در کنج دیوار سنگی پا برهنه لمیده شدی

چشمان مهربانت را پیامی بود

که آوای مرغ آمین را ندا میداد

آنروز

زندگی،ترس،ایمان

معنای دگری داشت

آنروز

ساختن و ساخته شدن نمای دگری داشت

و دگر روز را به یاد آر

که در کنج سلول انفرادی-بهای

(ش)شرافت

(ک)کرامت

(ن)نه گفتن

(ج)جوانی

(ه)همت را

چگونه پرداختی و

ققنوس وار بر خاستی

اینک بیاندیش

که کج اندیشان را ابایی نیست،مرامی نیست

اینک بیاندیش

چگونه زیستن را

در دامگه صیادان

اینک بیاندیش

که آسمان عشقت ستارگانی دارد

که چشم انتظار نور تواند

آری زندگی را دو باید

به یک تجربه آموختن

وان دگر به کار بستن

برگرفته از :http://www.iranpressnews.com/source/059709.htm

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما