سامانه انترنتی هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

اولین بربطی که در سال 1374 پس از سال ها تحقیق توسط استاد ابراهیم قنبری مهر طراحی و ساخته شد، در 29 نوامبر 2008 توسط حسین بهروزی نیا به موزه Horniman در لندن اهدا شد.

بربط شکل ایرانی ساز عود است که از روی تصاویر و نوشته ها دوباره سازی شده و استاد حسین بهروزی نیا اولین نوازنده صاحب نام است که از ابتکار استاد قنبری مهر استقبال کرد و از زمان طراحی این ساز بربط می نوازد.  

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد