تماس با ما صفحه نخست کتابخانه فدراسیون اروپرس ویژه زن پیوندکده ادبیات بومی صدا و ویدئو هنر داستان شعر
صفحه ویژه آثار شهلا آقاپور، شاعر، نقاش و مجسمه ساز معاصر

زندگینامه - بیوگرافی -

شهلا آقاپور شاعر، نقاش ومجسمه ساز، زمادرو پدری آذری درتهران متولد شده است.
پس ازپايا ن دوره دبيرستان ودريا فت ديپلم دررشته های علوم طبيعی وادبيا ت فارسی تحصيلاتش رادررشته های هنروطراحی دردانشگاه  تهران گذراند. وی بعد از مدتی فعاليت در روزنامه ، ازسا ل 1365 ساکن آلمان شد ودرسا ل 1373رشته تعليم وتربيت اجتماعی وهنردرما نی رادربرلين بپايان رساند.سپس بعدازادامه تحصيل هنردردانشگاه برلين سا ل1381موفق به دريافتِ فوق ليسا نس (ماستر) Master of Art (Arts in Context)
يعنی(متخصص درآموزش ِ علم ِ  هنر  با پروژه های مختلف هنری)از دانشگاه هنرهای تجسمی برلين  میگردد.
شهلا آقاپور پا يا ن نامه اش را به نام هزارو
يک پل به سو ی هنر که از تجربيات عملی و نظری پروژه های مختلف چندين سا له خودش را  به صورت کتاب که دارای داستانهای کو تاه ادبی و شعربهم پيوسته اجتماعی وهنریست، نوشته است، که پا يه و اسا س آن به انسان وعشق معطوف است.
شهلا آقاپورازسا ل1371نما يشگاههای متعدد انفرادی وگروهی درگالری های مختلف  اروپا،آلمان بويژه درمراکزفرهنگ وهنربرلين برپا داشته، که نقاشيهای اودر چهارکتابچه نقاشی گروهی و يک کتاب نقاشی(کاتالوگ)فردی(تکی)ازطرف اداره فرهنگ وهنرگالری اشتگليتس برلين چاپ شده است.
وی ازسا ل1374 نيز جلسات متعددی شعرخوانی به زبان آلمانی وفارسی درمجامع فرهنگی آلما ن همچون خانه ادبيا ت "برتولت برشت"،"مجلس برلين"، "وزارت فرهنگ وهنر برلين" و غيره  برگزار کرده است.
شهلا آقاپور سه جلد کتاب شعربه زبان آلمانی وفارسی گزينه ی اشعارفلسفی و اجتماعی 1380-1370 به نام های، انديشه های حسی(چاپ ايران نشرقصه1384)،آشفتگی جهان و ذرات گرم حس(چاپ آلمان نشرآيدا 1384)  به چاپ رسانده است. چند ين اشعار وی  نيز به زبان آلمانی  درکتاب شاعران مهاجر در برلين چاپ شده است.کتابهای جد يد ی بنامهای(مرواريد سياه)گزينه ی اشعار اجتماعی وسياسی  و(پروازسرخ تن) گزينه ی اشعار عاشقانه واروتيک آماده چاپ است. ازسال1377هم فعالعيتهای نما يشی کوتا ه مدرن هنری(پرفرمانس) به نامهای اسطوره ها، چشم خدای زن، بهشت و جهنم ،سايه و نور، يکی در دو جهان ، آشتی و نزديکی فرهنگها، فلسفه اروس ونيزنقاشی روی بدن برهنه رادرکنارنمايشگاههای نقاشی وشعرخوانی به نوشته وکارگردانی خود ايشان به اجرادرآمده است.
شهلا آقا پور عضو کانون هنرمندان آلمان ، عضوانجمن قلم(پن) واز سال 2007 يکی از دبيران
کانون نو يسندگان ايران (در تبعيد)می باشد .
اودرحال حاضرهنرشعرهايکو، وهنردرمانی رابا پروژه ها وايده های جديد تدريس می کند.يکی ازاين پروژه ها به نام ماندالا يعنی دايره ، چمدان زندگی با اشعار هايکو و غيره که حدودا از سال 2000  تا به حال ادامه دارد ،که با شعری مناسب مو ضوع وصحبت های فلسفی هنری،علمی وروانشناسی شروع ميشود،سپس تکنيک های ابزاری و شيوه های مختلف هنرنقاشی و رنگ، وفرم دادن اشياء رادرقالب ماندالا و فرمهای ديگر هنری به شرکت کنند گان می آموزد.شرکت کنند گان يا هنرجو يان در اين پروژه ها نه تنها  روش هنر نقاشی و فرم دادن خاک و سنگ رادرقالب مو ضوعهای مختلف علمی ياد می گيرند بلکه از نظرروحی و روانی هم نيز  آرامش می يابند و با بحثهای هنری، ادبی وعلمی خود شرکت کنند گان دررابطه  با مو ضو ع مربو طه نيز باعث فراگيری همديگر می شوند...
شهلا آقاپور می نويسد:
خلاقيت آثارواشعارمن لحظه هايی ست که از صميميت و پروازاحساس درونی، تفکرو انديشه های فلسفی ی شورزنانگی ام سرچشمه گرفته اند که از سادگی به سادگی رسيده اند، شايد درمعنا و مفهوم کمی سوال برانگيزو پيچيده باشد، اما درعين حال ساده است.چشمها که هسته مرکزی هنروشعرمرا تشکيل می دهند نقشی که متاثرازحساسيت من می با شد وبيانگرخرد وحس عا طفه ای  که در من بر انگيخته شده و تاثری که بوجود آمده ، نيز نيازهای درونی بشراست  همواره درکارهايم  بوضوح  پيداست.رهائی احساسات من ازطر يق ابزار واژه ها، کلمات، خطوط، رنگ ها، خاک و سنگ همانند آيئنه منعکس می شوند.  عُنصر خيا ل، ايماژ ، تجربه و شيفتگی در آثارم جايگاه ويژه ای دارند که بازتا بی ازواقعيتهای زندگی ست وعشق نيز انگيزه ی تداوم و پا يداری کارهای هنری ام ميباشد .
من می خواهم انسان، طبيعت (البته انسان جزو طبيعت است)، شعر و هنر را درهم ادغام کنم
ومعنای ِ فلسفی به آن بدهم همچنا نکه انسان نه تنها خلق شده  بلکه خا لق خويش هم می با شد..

مصاحبه سارا مویدی با شهلا آقاپور

سارا موید: خانم آقاپور خوشحالم که با شما بیشترآشنا می شوم و سپاسگزارم از اینکه پذیرفتید در یک گفتگوی اختصاصی با سایت فرهنگ و هنر همکاری داشته باشید .

ادامه

مصاحبه

سوسن احمد گلی روزنامه نگار و شاعر، عضو انجمن قلم ایران در تبعيد و کانون نويسندگان ايران در تبعيد باشهلا آقا پور (شاعر،نقاش،مجسمه ساز و مدرس هنر) عضو انجمن قلم ایران در تبعيد ، کانون نويسندگان ايران در تبعيد و کميته زنان نويسنده)

سوسن احمدگلی : مراسمی که تو در آن شرکت کردی به مناسبت روز جهانی زن و 8 مارس بود ، شهلا جان آیا می توانی توضیح کوتاهی دراین مورد بدهی؟

شهلا آقاپور: زنان سوسياليست مبارزدر اروپا برای حق شرکت در انتخابات و حقوق برابر 19مارس (مرتس )را روز جهانی زن نامیدند و کلارا زتکین در کنفرانس 27 آگوست 1910 زنان سوسياليست جهان

ادامه

 

پرسش و پاسخ بنیاد پاسارگاد با شهلا آقاپور

مصاحبه گيل آوايی با شهلاآقاپور
دررابطه باشب شعر(لنگرودی،آقاپور)
دربرلين وکانون نويسندگان ايران
( در تبعيد)

خانم شهلا آقا پور عزیز
سپاسگزاریم که دعوت ما را برای انجام این مصاحبه پذیرفته اید. خوشحالیم که این موقعیت را به ما داده اید تا خوانندگان از چند و چون برنامه های اجرا شده شما در برلین قرارگیرند.
-اول اجازه دهید که خوانندگان ما از زبان خودتان با شما آشنا شوند: اینکه که چند وقت است  شعر می گویید، موقعیت شعر کنونی را چگونه می بینید، آیا به شعر در تبعید متفاوت تر از شعر در داخل ایران باور دارید؟ چرا؟

ادامه

هنردرمانی ( تراپی)             

هنر درمانی (تراپی) نوعی روش روان درمانی ست که از طريق هنر (نقاشی، مجسمه سازی،موسيقی، تئاتر و يا بقيه  کارهای هنری) انجام میشود که می توان بعضی از مشکلات و ناراحتيهای  درونی را درمان کرد و يا کاهش داد.  هنر درمانی براساس  تئوری اوليه روانشناسی زيگموند فرويد و کارل گستاو يونگ  پايه گذاری شده است. 

ادامه

 

هنر درمانی

سلسله سخنرانی های شاعر در پنج قسمت

1

2

3

4

5

سبز بهارین

آفتاب می خندد

لحظه ها

ابهام موجودیت

ما می رویم

کبوتران آزادی

تونل آبی

 

بیانیه پایانی مجمع عمومی
کانون نویسندگان ایران در تبعید
15 - 13 ژوئیه 2007 - برلین

مجمع عموی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) با برگذاری نشست همگانی امسال، که سرشار از تفاهم و همدلی بود، بار دیگر بر  پیمان خود، برخواست همواره کانون در دفاع از آزادی اندیشه و بیان تاکید کرد تا در پیکار با حکومت آزادی کش اسلامی و عامل اصلی سرکوب و خفقان در جامعه و ارتجاع تداوم بخشد.

سرکوب ها و آزادی کشی های مداوم حکومت اسلامی، نمونه بارزی از فاجعه ای است که حکومت اسلامی بر جامعه حاکم کرده است.پاسداران و ماموران حکومت اسلامی، همه  اقشار و طبقات اجتماعی، اعم از مبارزان راه آزادی اندیشه و بیان، نویسندگان و روزنامه نگاران، زنان آزاده، دانشجویان، کارگران، و ملیت های ستم دیده ی جامعه ی ما را تحت تعقیب، دستگیری و شکنجه و اعدام قرار داده است.

ادامه

11 – 07 – 2005

«شهلا آقاپور» شاعر، نقاش ومجسمه ساز، ساکن آلمان در نمايشگاههاي متعددي چه به‌صورت انفرادي و يا گروهي، درگالري‌هاي مختلف آلمان، به‌ويژه درمرکز فرهنگ و هنربرلين شرکت داشته است. از او هميچنين سه مجموعۀ شعربه زبان آلماني و فارسي منتشر شده، همينطور چند نوشته از او نيز به‌زبان آلماني درکتاب شاعران مهاجر در برلين چاپ رسده. از شهلا آقاپور تا کنون چند نمايش‌ کوتاه، مدرن و هنري به قلم و کارگرداني خود او به اجرا درآمده است. در گفتگوئي با راديو قاصدک او ضمن معرفي بيشتر خود، در مورد کارهاي آينده اش مي‌گويد. بشنويد!

 

خبر شدم که شهلا آقاپور، شاعر و نقاش هنرمند مقيم آلمان، شب شعری دارد به همراه شاعر و پژوهشگر مقيم ايران، آقای شمس لنگرودی. شهلا  خانم از جمله زنان بسيار فعال و سرشناسی است که در خارج از ايران  داريم. در اين سال های اخير او در بسياری از مراسم، شعرخوانی ها، و نيز در سايت ها و نشريات ادبی و هنری حضور داشته است؛ گاهی با شعرش و گاهی با کارهای نقاشی اش. شهلا حدود بيست و يک سالی است که در آلمان زندگی می کند، بخشی از تحصيلات خود را نيز در رشته های هنر تجسمی در دانشگاه هنرهای تجسمی برلين گذرانده است. 

ادامه

 

 

 

 

برای آگاهی از دیگر اثار خانم شهلا آقاپور از جمله مجموعه ای از نقاشی ها و مجسمه ها و برگردان اشعار به زبان المانی به سایت شخصی ایشان بنشانی زیر مراجعه نمایید:

www.aghapour.de

بهار
فصل ِعاشقی


شهلا آقاپور

بهار
فصل عاشقی ست
ای یار
می وزد
ادامه

ز- ن
با- نو

هزاران هزار
راه ِ حسرت دوید
پای برهنه
زنبا نو
مادرِِ ِِ ِ مادربزرگ
ادامه

کلاغ به-پر
غار-غار

 

زنگ تفريح ست
انگشتانم
انگشتر ِ آسمان
می شکافد
بسوی ساق زار ِکاج
بال  بال

ادامه

امتدادِ داغِ آتليه

 همين روزها ست
نقاشِ زمستان
رويای مرا
روی بر ف می کشد

آتش ِ اوجاق  کنارم
 بال می گشايد
خواب ِ عشق داغ می بينم 

ادامه

دو ايستگاه ِ خيال

اتوبوس می رفت
من نشسته
اوهام می رفتم
 قاصدکِ حسِ ِ تو
 در من با من می خراميد

ادامه

قرار بوسه

لبت  وای لبت
چه داغ ِ داغ ست
دستت  وای دستت
چه شهوتزار ِ زارست

سياره سياره
حسرت ِ بوسه دارم
بوسه برتن ِ لذيذ ِ تو

ادامه

عاشقان - عاشیقلار -

ترانه خوان ِ کور اوغلی،
بود گلنسا ی کوهستان،
زنی عاشق
ساز به دست،

ادامه

روز - های زن

تقدیم به زنان مبارزی که در ایران بر می خیزند

آن خورشید زن بود

یاس پری مست

با بوی بهار

ایستاده چون درخت

ادامه

آتش آتليه

برف برفين میبارد

هيز مها  را روشن می کنم
 شعر ِ بنفشه ی غمگين
 در پيراهن شادابی ام می سرايد

ادامه

غزلزار زنانه ام

هرلحظه ی شبانه روز
 مرا می سازد
و از جوانيم دور می کند
صدای معشوقی
 پشت ِ تلفن
صبحها  مرا يواش
 نازلی  می خواند
ادامه

آشفتگی جهان

در کودکی به من گفته اند :

نقش تو

آستا ن ِ  فتح ِ خويش

نها دت دوست داشتن

مرهم ِ هر درد بودن

ادامه

زنان سرزمین انتظار

به کدامین بارگاه عدل

شکوه کنم

که دستان ِ حنايی رنگ ِ  من
در آينه ها ی نيلگونی ی اختيا ر
تنها يند
و جبر را انتخاب نخواهند کرد.
آه چشمان ِ نقره فام ِ  بينش،
خدای ِ زن،
ادامه

عدالتِ گُمشده (يک )

آيا می شود
 صدای فاجعه را
با گو شهای  خود  آگاهی
شنيد و چيزی نگفت
 پرهای کنده ی ِ
 نُورس ِ سبززرده ها را
ديد و گريان نشد
ادامه

فاحشه

آيا می شود
 صدای فاجعه را
با گو شهای  خود  آگاهی
شنيد و چيزی نگفت
 پرهای کنده ی ِ
 نُورس ِ سبززرده ها را

ادامه

من و بی نهايت

پر نده هيچگاه  نيا نديشيد
کيست
و
ازکجا می آيد

پروانه تصورش

ادامه

از خود آغاز می کنم


ديگر منتظر نمی مانم
از خود آغازمی کنم

آرامشِ سورمه ای زيستن را
در پرواز هماغوشی ،
لحظات ِ آبی طلايی
جرعه جرعه می نوشم

ادامه

سبز بهارین

بهار، بهار ست
سبز بهارين
يواش، يواش بيا
نوازش ِ نرمين ِ حس
شا پّرک ِ سر خوش ِ دلم

ادامه

در آن سوی شب

زهر آگین
بر آنسوی چهره ی خاک
باردوشان
از راهی
به راهی دیگر
ترا
اینگونه آزردند

            ادامه

ما کیستیم

ما کیستیم

ما خطی راست هستیم

خطی کج

خطی کج ،
وابسته به زما ن و
مکا ن
در سکوت

ادامه

رقص آتش

شها ب
 تندخيز
 می گذشت
از پشت ِ ديوار ِ نگاهم
شراره ی پر تاب می شد

 گرده ی شعله ها يم
می رقصيد
 در خلوت ِ مو تزارت
 به ذات ِ مو سيقی آتش
  گرداگرد ِ مجسمه ی  چوبی اروس

ادامه

من بودم ملودی ِ پرواز


 شب ِ پيانو
 استوار می نواختم
دکمه واره ِ آهنگی ميان دريا
به موسيقی بتهوون

 غول ِ خلاقيت ِ درون
 مرا  که  می تراشيد
 بزرگ بزرگ

هر سلول ِ نيلوفر ِ تنم
از ترشح ِ لذتزار ِ عشق
می لرزيد

ادامه

ما می رويم

ما
می رويم
شايد که در نقطه هايی
با جهان حل شويم
از بلند ای رود خانه ای
عبور می کنيم
که صوت ِ خاطره ها را
با ظهور ِ مشعل ِ آسمان
بر گوشهايمان  بنويسيم

ادامه

تونل آبی

وجود ِ گم شده ای

می دهد پیام

که  می زدايد خستگي ام

 و نسيمِ رهگذری

دامه

سر ِ- بی- تن

تن ِ- بی -سر

بر سر ِ- تن ِ

اين آدم

 چه آمد 

ادامه

تشنج سرزمینم

در ين بازارچه ی بحرانِ درهم

کپک زده ی پندارشان

ندارد رنگی از انسان

ايه شکسته ی هيولا ی شان

ادامه

بازی جنگ

بازی جنگ

نه آرام می شود

دریای خشم

نه تو فان می شود

 عشقِ ِ تخمک ها

 آهای

ادامه

عدالت گم شده - دو -

من خودم را درجستجوی

 عدالتها گم کرده ام 

وازانفجارِ ستاره ها

 سخن می گويم

 ادامه

آرامش ِ آغوش


شهلا آقاپور
پسران ِ دريا،
بوسه هاي شادينه ام را
برتنِ ِآب می نويسند

و سوسه ی انگشتانشان
پو لکهايم را ناز
به بازی می کشند

ادامه

قلمم را نشکن

قلم ِ آبی ام
در آبها ی َرَوند ه
می نو يسد،
هزار و هفت قصه
از ابر های دلتنگ
بر نَرمه های خفته ی ِ
ادامه

راز بقا


شهلاآقاپور

آی دلربا معشوق
وقتی دستهای ضخيم
مردانه ات،
فریبا ن وگلبرگين
به ناف آغوشم می خزد
ادامه

خشم سرخ

شهلا آقاپور

آنچنان از خوابهای سرد ِ آدمها
شلاق ِ خشمم سُرختاب می تازد
که صدايم از خستگی می گيرد
وبه دنبال ِ حنجره ی
چکاوکِ جوانی می گردد
ادامه

خدایان ذهن

شهلا آقاپور

آفريدم خدايان را ذهن د ر ذهن
و من در حافظه ها پيش رفتم
در رقص ِ محرمانه ی نياز در نياز،

ادامه

افسوس

شهلا آقاپور

افسوس
ما
ندانسته
بی اعتنا بوديم
فرياد ها ی حبس شد ه

ادامه

پنجره هستی


شهلا آقاپور

چيست بر من
که اين گونه سر شار ِ
شور ِ زندگا نی ام
و مست ِ عريانی خلق ِ
شعرهايی که
پرازِآهند

ادامه

دنیای زن

شهلا آقاپور

 (1)

در سراپرده ِ  حيات،

آنهکه با گیاه و آب می اید

منم....زن،

ادامه

هر زمان

شهلا آقاپور

هر زمان

خود را
فراموش می کنم

ادامه

می خواهم زنده بمانم
این شعر در رابطه با دختران قربانی ...


شهلا آقاپور

سکوت! سکوت! سکوت!
در تکرار ِ
هر لحظه ی توحُش،
صدايی می آيد از قفس
و می خراشد

ادامه

سا حل کامپيوترشهلا آقاپور

شعر زردينه ی تا بلو هايم
در دورنگار ِ کامپيوتر
به حبس کشيده شده ست
و مادرم به تماشای
آنها می گويد
عجب تا بلوهاي غريبی

ادامه

قفل آزادی

شهلا آقاپور

ای محبوب من
صندوقچه‌ی خاکی‌ام را...
برايت باز می‌کنم

قفل ِ آن رمزی‌ست
رمز ِ آن...
ادامه

آغو ش ِ عمر

آی هسته هستی، آغوش عمر

روزها می آيند خوش و کريه رو

شبها می روند شيرين و تلخ سو

تکه تکه می ربايند آغوش ِ عمر ِ

 ادامه

بوی تازه  ريحان

منم آن جيران ِ شاد ِ کو هستا ن
منم آن  دُرناز ِ آزاد ِ   دُردانه
بوی تازه ی عطر ِ سبز  می آيد
خرامان می چينم
دسته  دسته   ريحا نه

ادامه

سرزمين ما

 کجا ست سرزمين ِ ما

سرزمين ما آنجا ست که
ريشه ی  کهنه ی
زور و استبد اد می لولد

ادامه

نقابِ  مه آلود

امشب اشکها يم

به بهانه ی دلتنگی

بر کو يرِ ِ
حس ِ خشکزار ِ تو
می بارد ژرف، ژرف

ادامه

صد شمع ارغوانی

 تقديم به آزاديخواهان

در صد پچ پچ

آبشار شب

آشفته می شنوم

يکی... می ميرد

ادامه

تو


آبی وار مال ِ من
امروز پاييزِ سرد
زمستان آبی سفید
را باور  است
دلم به ساعت هفت شب
پر پر می زند

ادامه

بادهای دانمارک

در خواب ِ لاجوردی نسترنها
به بیداری ِ موشهای پرنده
می اندیشم
که هراسیمه از کنارم می پرند

ساعت ِ پر تقالی غروب
نوزده بار می نوازد

ادامه

آواز بدورد

وای
 بر من چه می گذرد
 که اینگونه  به
 بقای حریص گاه ِ زندگی

در حیرتم به تماشا

ادامه

نمایش ِ رقص ِ
بر هنه

آنجا که دستهایمان
در نمایش ِ
ها بیل و قابیل
به صلیب کشیده شد

مشعل آتش را
بالا بردیم

ادامه

شبح غروب

نیمکت  آرام بود
مو ج ِ آب
پر از پرش ِ ستاره ها

صدا ی تاب دار ِ رود
مرا به  آرامشِ ِ
زردسرخابین ِ نیا ز
می کشید

ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست برخی از اشعار شهلا آقاپور

بهار فصل عاشقی

ز-ن با-نو

کلاغ به - پر غار - غار

امتداد داغ آتلیه

دو ایستگاه خیال

قرار بوسه

عاشقان

روزهای زن

آتش آتلیه

چتر لحظه ها

غزلزار زنانه

شگفتی جهان

زنان سرزمین انتظار

عدالت گمشده

فاحشه

من و بی نهایت

از خود آغاز می کنم

سبز بهارین

در آن سوی شب

ما کیستیم

رقص آتش

شب پیانو

ما می رویم

تونل آبی

تن - بی -سر

تشنج سرزمینم

بازی جنگ

عدالت گم شده - دو -

آرامش آغوش

قلمم را نشکن

راز بقاء

خشم سرخ

خدایان ذهن

افسوس

پنجره هستی

دنیا ی زن

هرزمان

می خواهم زنده بمانم

ساحل کامپیوتر

قفل آزادی

آغوش عمر

بوی تازه ریحان

سرزمین ما

نقاب مه آلود

صد شمع ارغوانی

تو

بادهای دانمارک

آوای بدورد

نمایش رقص برهنه

شبح غروب

 

برخی از کتابهای شهلا آقاپور

اندیشه های حسی

آشفتگی جهان

ذرات گرم حس

مروارید سیاه

پرواز سرخ تن

 

وقتی که شعر از محدوده کلام فراتر می رود


تاکنون نمایشها و نمایشنامه ها و اجراهای متنوع بسیاری در حیطه تئاتر و بازیگری هنرمندانه دیده ایم که به تناسب عمق درک و بینش نویسنده و کارگردان، آمیخته به مهارت و ایفاء نقش هنرمندانه بازیگر، بنوعی در بیان مفاهیم و نشانه ها و نمادهای فکری و هنری و نیز جنبه های مختلف زندگی و جامعه و فرهنگ انسان عمل کرده است.

ادامه

نگاهی به شعرهای شهلا آقاپور

بخش نخست

 از: گیل آوایی

۲۳ اکتبر۲۰۰۷

شعرهای شهلا آقاپور را هر وقت خوانده ام چنین تداعی شده است که نقاشی، وسوسه گر، مقابل بوم نقاشی ایستاده و مانند نسیمی بازی گوش در جای جای بوم، رنگی شیطنت بار می ا فشاند.

از عریانی احساسی وسوسه انگیز که شور و حال زنانه را آواز می دهد تا عاشقی که اصالت زندگی را می ستاید و بی پیرایگی شیفته ای را می نمایاند،تصویری هماره همچون سایه ای خواننده را دنبال  می کند.

 

 ادامه

 

نگاهی به شعرهای شهلا آقاپور

بخش دو

گیل آوایی

۱ نوامبر۲۰۰۷

آه زنان ِ سرزمین ِ انتظا ر ،
نور افشا نان ِ خسته ناپزیر ِ دالانهای دشت...
ببارانید به اقیانو س ِ ذهنها
قطرات ِ اطلسها ی رویش ِ سبز را
دستان ِ من همچنا ن در ِخلقتهای بی پایا ن
می رویند...

از دفتر مروارید سیاه
شهلا آقاپور

در بخشِ نخستِ جستارِ خویش،  برخی از شعرهای شهلا آقاپور را از نگاه عشق و شور و نمادها و خواستگاههای زلال و بی غش زنانه  با درآمیختگی هنرمندانه اش،  مرور کرده و برداشت خود را از همین نگاه به تحریر در آوردم. اما بدلیل پرهیز از گستردگی مفاهیم و ابعاد معنایی شعر شهلا آقاپور، بر آن شدم که جداگانه از زوایای مختلف، جستار خویش را پیش برم.

ادامه

نگاهی یه شعرهای شهلا آقاپور

بخش سه

از : گیل آوایی

30 نوامبر 2007

 تا کنون دو نوشتار در رابطه با شعرهای شهلا آقاپور نوشته ام و برداشت خود از زوایای مختلف عشقی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی از کارهای شهلا آقاپور به رشته تحریر در آورده ام.

در جستارهای خویش به کرات از هنر نقاشی شهلا آقاپور یاد کرده ام که چگونه در کلیه زمینه های شعری او حضوری برجسته، ظریف، حساس و غالب دارد. از همین نگاه دریغم آمد که برداشت خوداز   نقاشی های  شهلا آقاپور نگویم و از این بخش بسیار مهم  بصورتی نا گویا بگذرم.

دامه

 

پس کوچه های ادبیات فارسی

ذرات گرم حس

شهلا آقاپور

نقد : شهروز بیقرار

گزینه اشعار اجتماعی - فلسفی

نشر آیدا 2005

ادامه

 

 

کتاب مجموعه شعر ذرات گرم حس

اثر شهلا آقاپور

با فرومات پی دی اف

 

 

کتاب اندیشه های حسی

اثر شهلا آقاپور

با فورمات پی دی اف

 


تشکيل کنگره جهانی انجمن قلم " پن "

و شعرخوانی
(آيا تشکيل اين جلسات و کنفراسها ی ادبی نو ری در تار يکی ست؟)

به قلم شهلا آقاپور

کنگره انجمن بين المللی قلم "پن" از تاريخ 22 تا 28 می 2006 در محل معروف ژاندارم مارکت شهر برلين پايتخت آلمان تشکيل يافت. هفتاد و دومين کنگره جهانی انجمن قلم برای سومين بار در آلمان بر گزار گرديد. اين کنگره تحت عنوان "نوشتن در جهانِ فاقد صلح" با حضور نويسندگانی از سراسر جهان و نويسنده سر شناس آلمانی ، گونتر گراس* که دارنده جايزه نوبل ادبیات است و هورست کوهلر* "بوندس پريزيدنت" کشور آلمان می باشد ، گشايش يافت. گو نتر گراس در سخنرانی جنجالی خود ، سياست امريکا را احمقانه و خطر ناک قلمداد کرد .
 در اين کنگره  450 نماينده از 80 کشور شرکت داشتندوبا حضوراين نويسندگان خبرفرهنگی نيز اعلام شد که امسال جايزه هاينريش هاينه به( پتر هاندکه*) نو يسنده اتريشی
اعطا می شود.
نوبت دوباره تشکيل کنگره بين المللی انجمن قلم " پن" در آلمان در 20 سال آينده خو اهد بود.جلسات ادبيات جها نی "پن" در آلمان از قبيل داستان، شعر خوانی و غيره ازکشورهای مختلف در مکانهای هنر آکادمی، هتل هيلتون و کليسای فرانسوی در بر لين بر پا گرديد و روز جمعه 26 مای 2006 ساعت 19آخرين شب ادبيات، داستان خوانی تحت عنوان
" آخ آنها آلمانی می نويسند " در ساختمان کليسای فرانسوی درمحل ژاندارم مارکت که يکی از بناهای تاريخی آلمان می باشد، اجرا شد هفت تن از نو يسندگان خارجی مقيم آلمان در اين شب ادبی شر کت داشتند.
آنها داستانهای خود را دررابطه باموضوعی بنام (
بيگانه وخارجی)خواندند، يکی از نو يسندگان آن شب سعيد متولد ايران که سالهای زيادی در آلمان زندگی می کند و قبلا نيز يکی از دبيران انجمن قلم آلمان بوده است، داستانش را در رابطه با پاسپورت سبزرنگ خواند. این جلسه با بحث و گفتگو ی ادبی پايان يافت...

ادامه

 

دعوت به بازديد از
نمايشگاه نقاشی و جلسه شعرخوانی  درشهر برلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست پرس لیت