کانون دانشجویان ایرانی در هلند

بزرگداشت روز جهانی زن وهمبستگی با زنان
========================================

برنامه بزرگداشت روزجهانی زن ۲۰۰۸

 

ـ شعر خوانی ناهید باقری وگفتگودرمورد آثارش

شاعر،نویسنده،روزنامه نگاروبرنده ۲ جایزه ادبی

 

- گزارش نماينده عفوبين الملل دررابطه با روز جهانی زن


 
ـ ترانه سرود وآوازه خوانی ناهید نعیمی

مدرس هنروآوازه خوان

 

ـ نمایش آثارهنری هنرمندان عضوآتلیه هنری آرام

 

ـ بوم های نقش آفرین ـ کارگاه نقاشی وطراحی  آرام

کلیه حاضرین درجلسه به نقاشی وطراحی بربوم هایی که درسالن

به یادبود روزجهانی زن سازماندهی شده میپردازند

 

ـ گفتگوبا مسئول سازمان اشتغال برای زنان 

چگونه زنان میتوانند موقعیت شغلی شان راتغییردهند

 

ـ نمايش فيلم کوتاه درستایش ازنقش زن درجامعه

 

ـ اجرای نمایش " گل سرخ " کاری ازسیروس کفائی

   
 
  ـ اجرای موزيک زنده وبرنامه های هنری فرهنگی وصرف شام

زمان: یکشنبه ۲ مارچ ۲۰۰۸  ،از ساعت ۲ تا ۷  بعد ازظهر

مکان: Phoenixstraat 66 Delft   . Delftstede Zalencentrum

ورود برای همگان ازاد است.

 

Association of Iranian students in the Netherlands

Postbus 573, 2600 AN Delft- NL

www.studentfile.org    E-mail: info@studentfile.org

 

 

بازگشتwww.perslit.com