ارسال مطالب بنیاد اروپرس پیوندکده همه چیز همه جا کتابخانه صدا و ویدئو سیاسی ادبیات بومی هنر داستان شعر ویژه زن

هفت غزل گیلکی

گیل آوایی

برای شنیدن سروده های گیلکی با صدای شاعر و نیز دیدن تصاویری زیبا از گیلان همینجا کیلک کنید. این برنامه در برگیرنده بیست و هشت ویدئو کلیپ شامل غزلها و چهاردانه های گیلکی است که تحت عنوان بازشناساندن و بازآفرینی زبان و ادبیات گیلکی در کانال اختصاصی شاعر در یوتیوب منتشر شده است.  

1

یارام بلا بوستان دره

 

روزیگاره سخته من یارام بلا بوستان دره

دیل کرا آتش بیگیفته گورشه کا بوستان دره

پاک دمردم دورئ جا آنقد کونم فیکرو خیال

یار میشین با دیلبرئ دیله بلا بوستان دره

را دواران مئ خیاله من گیرم بوسه جه یار

تا دپرکم قاقا بم دیل بئ حیا بوستان دره

ده کرا واهیلا بوم بسکئ بوبوم بئ دستو پا

یاره شوخا فاندرم سکسئ بلا بوستان دره

پهلوانئ وخته نه بوستن خیاره سر دلار

فاندر آخه تئ نیگارا چئ بلا بوستان دره

آنقدر بازئ بوگود آ روزیگاره لاکیتاب

جور نایه بخته دمرده پاک پلا بوستان دره

لاب دمرده تورا بو از انهمه ناجه زیار

یارا قوربان کئ آتو خوشکیل بلا بوستان دره

تا آویرا بد رقیبان دیل هاچین به زاره زار

یار کرا وعده دیهه کئ سر برا بوستان دره

توف به آ غوربت جودایئ تنهایئ بئ کسو کار

یاره دردانه می شین او دور خودا بوستان دره

گیل آوایئ کم بوخور قورصه  جه دورئ از تئ یار

خیلئ وخته کئ تئ سر هائ بئ کولا بوستان دره

 

 

31جولائ2005

 

 

2

آمون درئ

 

آموندرئ تئ مرا ایپچه او دلارا باور

ایتا پیچه ککجو ولگه سیر کوارا باور

آموندرئ کراصحرا دکف بزن کیشخال

بازین مره بتانستئ او عطر خاکا باور

بوشو بیچین ایکشه تو چوچاقو خالئ واش

زمین طیاره میان مئ کوچیکئ یادا باور

آموندرئ مره فورشانه جان باور پیغام

جه بادو شورم و دریا مئ خاطراتا باور

آموندرئ بوشو اول بگرد آمئ باغا

بازین مره ایتا موشته ولش گومارا باور

آموندرئ تو واکون صوندوقه لیباسانا

تره میرم مره ایپچه او عطره نابا باور

آموندرئ تو باور هرچئ از مئ گیلانه

ایموشته سرده پلایو مئ قالنهارا باور

اگه تانئ تو بگرد شنبه بازار و بولوار

بازین جه موسیو مره ایپچه زهره مارا باور

گیل آوایئ همیشک چوم برا ایسا قاقه

خراب ببه آ ولایت مره مئ خاکا باور

 

سپتامبر 2004هلند

 

 

3

تا آکه

 

بئ وطن میدان دکفته خالئ میدان تا آکه

ابره پوشت ماه دیل بترکه بئ خوروسخوان تا آکه

تا آکه جنگل واسوجه بئ ایتا سرپور بدوش

سر بچاه بردن دمردن گورشا بوستن  تا آکه

باغه دیل واهیلا بو بسکئ بیده پیسه کلاچ

بولبوله بالا دوسته چومه گریان تا آکه

وامرازه بئ پهلوانئ بون یالانچئ پهلوان

اختا بوستن یا نامون مردانه میدان تا آکه

روزگاره بئ کسئ من واستئ یارئ داب گودن

کس کسا بیگانه بوستن سر به داران تا آکه

وسته ده هائ آهو ناله بیخودئ فردا گودن

تا آکه واستئ دمردن گورشا بوستن تا آکه

آئ شومایان کئ دباختید هستو نیست دارو ندار

وقته ده میدان دکفتن خالئ میدان تا آکه

گیل آوایئ بئ کولوشکن جنگله بئ دار و خال

وسته تنهایئ جوخوفتن چوم دوستن  تا آکه

 

آرشیو: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 >14 > بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر
درباره ما