هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

چند شعر کوتاه " تاسیانه " ( هایکو) گیلکی با برگردان فارسی


گیل آوایی

1
دریا شو

دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت

دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن


فارسی1:

دریارُو

دریا رو و طوفان
دنیایی از واخوان
انباشته انبوه
شب غرق شده و دل ترکیدن
این پا آن پا کردن شبتاب است
برای سوسو زدن

2
راز


می موشتا وانکون
کی دونیا فوگورده!
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

فارسی2:

راز

مشتم نگشا که دنیا به هم می ریزد
اندوه دل شب ستیزان را
از جنگل بپرس

 

 

3
روزیگار


هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه


فارسی3:

روزگار

تا که می خواهم غصه سر آرم
روزگار بازی اش می گیرد

4
هارای


ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه


فارسی4:

هوار

یک دریا دل پس انداز کردم
طوفان زایید
از بیم هوار من

5
خیال

دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته

بی چوم پیله

تره خیالا شومه


فارسی 5

خیال

از دریا پاسخی نیست
تپه خموش است

بی هیچ چشم بر هم زدنی
به تو می اندیشم

 

6
تاسیانی

خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی

شه بزه جنگلا
جه می اوخان

انهمه تاسیانه

کی وا اوچینه!


فارسی 6:

دلتنگی

خیال و شب و آسمان دریغ شده از ستاره
عرق سرد بر جنگل نشست
از هوار من
اینهمه دلتنگی را
چه کسی بر می چیند

www.shooram.blogspot.com

 

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد