تماس با ما و ارسال مطلب

 

بازگشت به صفحه نخست

بالش/فرشته ساری

در پناه کتاب ها و نقشه ی زمین
                             آرمیده ام
پشه ای روی نقشه
چون فلش به شهری اشاره می کند
هم اکنون
زنی در میان پنجره
به سوی ناپیدایی دست تکان می دهد
شاید نامش را
در روزنامه ی  فردا بدانم

کودکان به خواب رفته اند
و ستاره ها کم می شوند
شاید بامداد
کودکان در کلمه های اخبار
بسان خاکستر تدفین
برباد روند
بر بالش انباشته از فریاد زمین
سر آرام نمی توان نهاد

دریغ از آسود نگاهی!
میان کتاب ها و روی نقشه
چه آتش ها شعله می کشد
و چه تازه می چکد خون

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما