و قرن های افتخار آمیز لحظه های شاعرانه

 


شاید
آمیزش شعر معاصر فارسی و
 نگاه عکاس وارانه من باشند،
شاید
 
به امانت گرفتن زیبایی رنگ ها ی سرامیک های مدفون در مساجد و قصر های ایران،
شاید
گستاخی من برای مطرح کردن " زیبایی شناسایی "  و یا
به رویا کشاندن خوش آهنگی و تفاهم شاید!
ره نمودن خجولانه ی نی قلم من و
 
رقصاندن الفبای فاضل شاعران هم عصر م
 
و

شعر آمیختن عکس های من
شاید
فراخواندن هر نگاهی بر عبور از
کلمات ، رنگ ها ، زاویه ها ،
 
منحنی، نوید، خط،
ویا
 
آوازهای عاشقانه؟
شاید

 اما
ایستادن و زیستن " آنی " با شعر ؟

..............

فرحناز جعفری

 موضوع : نمایشگاه عکس

از فرجناز جعفری

نشانی:

MEO 3 Passage HENNEL 75012 Paris

métro, gare de Lyon

telefon; 01 40 24 00 55

site: www.sildav.org

خانه اروپا و مشرق زمین

مرکز شناسایی فرهنگهای اروپای شرقی و آسیا

پاریس

تاریخ نمایشگاه

12 تا 25 مارس 2008

 

زمان : روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ده تا یک بعدازظهر  و از دو تا هفت غروب

روزهای شنبه و یک شنبه نمایشگاه تعطیل است

 

بازگشت www.perslit.com