زمانه ی زنان در قدرت

قدرت دگرگون سازی امور

تظاهرات به مناسبت 8 مارس

 روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان

در پاریس

شنبه 8 مارس 2008

به دعوت انجمن فرانسوی راهپیمایی جهانی زنان بر علیه خشونت و فقر

محل و ساعت تظاهرات متعاقباً به اطلاع خواهد رسید

 

چهار سالی است که ما تعدادی از زنان ایرانی مقیم پاریس در تظاهرات 8 مارس در پاریس شرکت می کنیم.

شعارهای ما :

برای آزادی، دموکراسی و لائیسیته

برای برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی...

برای شرکت زنان در قدرت سیاسی

آزادی بی قيد و شرط همه فعالین زنان دستگير شده در ایران

در دفاع از کمپین یک میلیون امضا در ایران

 

بر علیه آپارتاید جنسی، سنگسار، حکم اعدام، فحشا و خریدو فروش زنان

بر علیه خشونت بر زنان در محیط کار، خشونت خانگی، تجاوز، ازدواج اجباری، مثله کردن زنان، فقر، محروم کردن از آزادی،

 قتل ناموسی

 

بازگشتwww.perslit.com