هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

مه دل کهو دریوی او ر مونه
نور زمی سر تیل او ر مونه
مه دل که شونه لزیر سامون
و لخ لخ چشمه سنگ سو ر مونه
ME DEL KAHOO DARUY O RE MONNE
NORE ZAMI SAR TILE O RE MONNE
ME DEL KE  ŠONEH  LAZIRE SAMOON
VE  LEЌ LEЌ  GEŠMAH SANG SO RE MONNE

دلم آب کبود دریا را می ماند .
دلم شبیه گل آلودگی زمین های شالی شده
دلم که می رود به منطقه لزیر
شبیه سنگ سابیده لخ لخ چشمه می شود

مِ دل تنگّ گلي را دُوسِه
بنه ره مـه بُهيته يخ دُوسِه
زمسن بزه كوي  زِم دارنه
خِنه تاريك  َونالي دُوسِه

ME DEL TANGO GALI Y RA DAVASEH
BENH REH MAH BAHITEH YAЌ DAVASEH
ZEMESEN BAZEH KOYE ZEMEH DARNEH
ЌENEH TARIKE  VANNALI  DAVASEH

دلم تنگ است راه گلو بسته
زمين مه گرفته و يخ بسته
سوز سرماي  کوه زمستان زده را دارد
خانه تاريك است و تار عنكبوت بسته

 

خدا بُساته چشمواِ تِه چِش چِش
دارسِني  لَمپايِ سواِ تِه چِش چِش
لَمپايِ سو كوشنه تِه چِش ور
صب دارسني افتّواِ تِه چِش چِش

ЌEDABASATEH ČEŜMOEH TEČEŜ ČEŜ
DARSENI LAMPAY SOEH TE ČEŜ ČEŜ
LAMPAY SO KOŜENEH  TE ČEŜ VAR
SEBE DARSENI AFTOOEH TE ČEŜ ČEŜ
چشمه خداساخته است چشم هاي  تو
روشنايي (سوزنده ي) چراغ است چشم هاي تو
روشنايي چراغ در برابر چشم هاي تو خاموش مي شود
آفتاب روشن شده صبح  است چشم هاي تو

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد