هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

شعر به زبان لري****ترجمه فارسي

برف پيري گرتم د او دل جوونم**** برف پيري گرفتم اما در دل جوونم

غم بي کسي سوخته سخونم****غم بي کسي سوزانده استخونم

يه چراغي داشتم وش گشتم درو بيابو****چراغي داشتم که باش گشتم دره و بيابان

يه چراغکم کور بيه منم د بيابو****چراغم خاموش شد و موندم تو بيابان

بي براري بي براري داغت ها د جونم****اي بي برادري که داغت تو جونم

کور بي او چشاکم لال با زوونم****کور کرده چشمام و لال شده زبونم

نهال حشک بيم و باغ بي نهالم****نهال خشک شدم و باغ بي نهالم

رت بويت وي باغبو تا که بنالم****بريد به باغبون بگيد تا کي بنالم؟

پيري و کوري درد کمي ني****پيري و کوري ، درد کمي نيست

ار و دولت برسي پيري غمي ني****گر به ثروت برسي ، پيري غمي نيست

پير بيمه کور بيمه دو تا دو تا مه****پير شدم کور شدم کمرم دوتا (دولا) ئه

موزبرم د گزمه خيالم پا مه****عصايي به دستم و بخيالم پاهامه

رتم و ديم يه قور دو براره****رفتم و و ديدم يه قبري که دو برادر

دسشو د گردن يک چي عزيز خياره****مثل عزيزي نورسيده دستاشون به گردن همديگر

رتم و ديم مي کنن زميني****رفتم و ديدم مي کنند يک زميني

دو زمين مينان دوس نازنيني****به خاک مي سپارند در ان دوست نازنيني

دوسکم دوس رنجنه اجرکت وا خدا با****دوستم رو رفيقي رنجونده جزاش رو بده خدا

رفبق اي لشت و دسه دال و قلا با****اين رفيق ، جنازه اش به دست عقاب و کلاغا

کجا رتن پيايو و همه ننجي سوارون****کجا رفته اند آن همه مردان و سواران

همه رتن د زمين چي نم نم بارون****همه رفتند تو زمين چون نم نم باران

رشتکه نو صيادم هه چنو رته د بن****رشته تازه صيدم چنان در بند مانده است

تيرکه دکمو نيايه هه چنو من****تير در کمانم ان چنان در مانده است

تو رتي باغ دلم بي شوره زاري****تو که رفتي باغ دلم شد شوره زاري

نه گل دش چغر کشي نه من حصاري****نه گلي توش روييد و نه ماند حصاري

غم اوما بي مهمونم بارون و لويام****غم اومد شد مهمونم بارون به لبهام

بوسوني آو ياري کرد گريوه شويام****بوستاني آبياري کرد گريه شبهام

ماه نو دو پنجدري شعله کشيه****ماه نو ازون پنج دري شعله کشيده

و گمونم دوسکه خومه سروم کشيه****فکر کنم دوستمه که بهم سر کشيده

هر چشي روزي سه دف تونه نه يينه****هر چشمي که روزي سه بار تورو نبينه

اوچشا ها کور بوان پيش پا نه يينه****اون چشم کور بشه که پيش پاشو نبينه

يه نامه ايي د خين دل کردم قلم ريز**** نامه اي از خون دل نوشتم با قلم ريز

بيم کموتر بيارش يا چرخ بال تيز****دادمش به کبوتر بياره يا باز شکار تيز

ار بيارش کموتر نالش گرونه****اگر که کبوتر بيارش صداش گرونه

مه ام بلبل بيارش شيرين زوونه****مي دمش بلبل بياره که شيرين زبونه

شو اوما تو اوما نالت سر ور آورت****شب اومد و تب اومد و ناله ات سر برآورد

دلکه پر حسرتم سيت پر در آورت****دل پر حسرتم برات پر در آورد

اسب اجل بياريت بکنيد سوارم****اسب اجل بياريد و من اون اسب رو سوارم

اي سفري که مه ميرم برگشت ني د کارم****اين سفري که ميرم برگشتي نيست تو کارم

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد