هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

همدل و همیارین بلوچ

دلگوش کن گپے بلوچ

گپ اون دو انت،چار انت بلوچ

پر تو سلام اے راج بلوچ

تو چاکرے اوبادگء

میر هملء تو وارس ء

هر بزگی تو اوپاراتگ

باهوٹء سر تو پلگاراتگ

تو بندیگ نداتگ دژمنان

په آجویی سر تے شتگ

او بلوچ

همدل و همیارین بلوچ

آتکگ کدین اے ویل بدین ؟

چمدارء و پنڈے چرپین دپار

کشے تریاک و جنے زنڈین دپار

افسوس مناں بژنیگ هزار

گون تو کناں من واه و زار

ڈیه ات شتگ رهن انت ڈگار

دلجم نهے تو لوگا وتی

اوه بات په من اوه بات په تو

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد