هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

شعر بختیاری
مجموعه آریوبس

اي كه  شو تُرنه  و روز هاشُق  بن نايِ تونه

آسمونم  لِكه‌اي(1) وُر كِلِ مَينايِ تونه

 

تش  و ديلاقِ مو  اِز آدُم  و اِز نادُم(2) ني

هو كه  تَش ناده  به مو ، ‌ايي كد و بالايِ تونه

 

اِز غَمت  ليوه وَبيد  مَه  و به كُه زَي  افتو

دَي بلال(3) اِيگوهه آساره و ديندايِ تونه

 

شو و رو پرتك اير  دَور  و وَرُم  بال ايگره

تشنه‌يِ خينِ مونه ، تي رهِ گرماي تونه
 

 


شِلك  و شيواتِ(4) تو  يَه شور  و شَري  كِردِ به پا

كه قيومت گِچِلي(5) وُر  كه و صحراي  تونه

 

آخِر  آرمونِ تو  باهنده(6) بي بالُم كرد

اي كه  شو ترنه  و روز هاشق بن نايِ تونه

 

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد